งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำไยที่เชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย. หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุและมี ผล 2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำไยที่เชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย. หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุและมี ผล 2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำไยที่เชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย

2 หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุและมี ผล 2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการ ผลผลิตสูงอย่างเดียวให้กลับมาคำนึงถึงเรื่องต้นทุน และกำไรเป็นหลัก 3. ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษ 4. รักษาสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ

3 หลักวิชา 1. การลดต้นทุนการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อ คุณภาพและปริมาณผลผลิต 2. การใส่ปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3. การใช้พันธุ์และการขยายพันธุ์ 4. การจัดการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ

4 หลักปฏิบัติ 1. การเตรียมดิน ต้องปรับพื้นที่ให้เหมาะสม จะช่วยใน การกำจัดวัชพืชและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ย 2 การใช้พันธุ์และการขยายพันธุ์ - ใช้พันธุ์ลำไยจากแหล่งที่เชื่อถือ เทคนิคการลด ต้นทุนในการใช้กล้าพันธุ์ที่ราคาต่ำลง โดยหาซื้อ กล้าแดง ( คือกิ่งตอนลำไยที่ยังไม่ได้นำลงถุงเพาะ ชำแต่มีรากเดินเต็มที่ ) นำมาแช่น้ำ 30 นาที แล้ว นำไปปลูกทันที ขุดหลุมกว้าง 50 / 50 เชนติเมตร ใช้ไม้หลักปักเพื่อไม่ให้ต้นลำไยล้มและควรรับน้ำ อย่างสม่ำเสมอ - พันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ อีดอ

5 3. การใส่ปุ๋ยบำรุงดินเพื่อให้ต้นลำไยสมบูรณ์ - ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก โดยผลิตเองเพื่อลด ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมี / อินทรีย์ โดยนำเศษวัชพืช หรือฟางข้าวมาสับและกองรวมกันนำปุ๋ยคอก ( ขี้วัว ขี้หมู ) โรยบนกอง รดน้ำให้ชุ่ม ใช้ พด.1 ผสมน้ำราด ทับ ครบ 7 วัน พลิกกอง ทำ 2 -3 ครั้ง เศษวัสดุจะ ย่อยสลายนำมารองก้นหลุมก่อนปลูกต้นลำไย หรือ ใช้โรยรอบ ๆต้นลำไยที่โตแล้ว - ปุ๋ยเคมี ใช้ สูตร 15-15-15 จำนวน 1 กำมือ / ต้น 4. การปลูก มี 2 แบบ คือ - ปลูกชิด ใช้ระยะปลูก 4/4 เมตร จะได้ต้นลำไย 100 ต้น / ไร่ ข้อดี ดูแลรักษาง่าย ต้นทุนในการเก็บ ผลผลิตต่ำ - ปลูกห่าง ใช้ระยะปลูก 8/8 เมตร จะได้ต้นลำไย 25 ต้น / ไร่ ข้อดี ลงทุนครั้งแรกต่ำ เมื่อลำไยอายุ มากขึ้นต้นจะโตและติดผลมากทำให้ผลผลิตสูง

6 5. การดูแลรักษาลำไย 5.1 ตัดหญ้า ปีละ 4 ครั้ง 5.2 แมลง ควรหมั่นตรวจสอบหากพบเกินระดับ เศรษฐกิจให้ใช้สารอินทรีย์หรือสารเคมีฉีดพ่นใน ปริมาณที่เหมาะสม ( และควรใช้สารเคมีอย่าง ถูกต้อง ) 5.3 การให้น้ำ ใช้ระบบลากสายยางหรือให้นำแบบ สปริงเกอร์ และให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม 5.4 การค้ำยัน ต้นลำไยที่มีอายุมาก ต้นสูง หรือติดผล มากควรใช้ไม้คำยันเพื่อกันต้นล้มและฉีดขาด 5.5 ควรมีการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงต้นและให้น้ำ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 5.6 ควรปลูกต้นไม้เพื่อบังลมรอบ ๆ สวน เพื่อกันลม ในช่วงฤดูแล้งจะมีลมพายุ ทำให้ชาวสวนต้องใช้ไม้ ค้ำยันต้นลำไยมาก ต้นทุนสูง

7 ต้นทุนการผลิต / ไร่ ลำไย ปลูกระยะ 8 / 8 เมตร จะได้ลำไย 25 ต้น 1. ค่าเตรียมดิน - ค่าไถ, ขุดหลุม, ปลูก / ไม้หลัก 650 บาท 2. ค่าพันธุ์ - พันธุ์อีดอ ใช้กล้าแดง ( คือกิ่งตอนลำไยที่ยังไม่ได้นำลงถุง เพาะชำแต่มีรากเดินเต็มที่ ) ต้นละ 10 บาท 25 ต้น เป็นเงิน 250 บาท 3. ระบบน้ำ ใช้ระบบลากสายยางหรือให้นำแบบสปริงเกอร์ ( ไม่ รวมเครื่องสูบน้ำ ) ไร่ละ 1,500 บาท 4. ค่าตัดหญ้า ไร่ละ 1,000 บาท 5. อื่น ๆ ( ค่าน้ำมัน, สารเคมี ปุ๋ย ) 500 บาท รวม 3,900 บาท

8 จุดคอขวด 1. การเตรียมพื้นที่และการปรับปรุงบำรุงดิน 2. พันธุ์และอัตราการใช้ต้นพันธุ์ 3. การใช้ปุ๋ย 4. การปลูก 5. การใช้สารเคมี 6. การดูแลรักษา

9 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูติดแผ่นดิน 1. นายนิพนธ์ สารถ้อย โทร. 081-2894123 2. นายสมเพชร ปัญญาบุญ โทร 084-9505889 3. นายสมศักดิ์ แก้วอินตาโทร.- 4. นายพัด สุปินะโทร.- 5. นายชัยยุทย์ เสาวรสโทร.081-796215 6. นายเมือง คงปันโทร.084-7081124 7. นายอินเนตร ลำพันธุ์โทร.084-3724867 8. นายนิวัตร พูนพินโทร.081-1627200 9. นายบุญช่วย แก้วยศโทร.087-1924865 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร 053-152685


ดาวน์โหลด ppt ลำไยที่เชียงราย โดย ครูติดแผ่นดินลำไย เชียงราย. หลักคิด 1. เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมีเหตุและมี ผล 2. เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกร จากการผลิตที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google