งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. เอกพงษ์ วรผล วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเจ้าพระยา งานวิจัย เรื่อง “ การศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และ อุปสรรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. เอกพงษ์ วรผล วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเจ้าพระยา งานวิจัย เรื่อง “ การศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และ อุปสรรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. เอกพงษ์ วรผล วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเจ้าพระยา งานวิจัย เรื่อง “ การศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และ อุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา ของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเจ้าพระยา ”

2 ปัญหาการวิจัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทและมี อิทธิพลในการดำเนินงานต่าง ๆ ใน ทุกๆวงการ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในวงการศึกษาของไทยมี การตื่นตัวอย่างมากในการ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์ช่วยในการเรียนการ สอนมากขึ้น การนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในวง การศึกษาเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนให้ พร้อมที่จะออกไปมี ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันรวมทั้งเป็น การฝึกทักษะของ ผู้เรียนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน การศึกษาหาความรู้ต่อไป

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ขั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ เนื้อหาส่วนใหญ่จะ เป็นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ แต่การเรียนใน ภาคปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยความ พร้อมในหลายด้าน ทั้ง ในเรื่องของอุปกรณ์และสื่อที่ ทันสมัยในการจัดการเรียน การสอน สภาพการใช้ การเข้าถึง ปัญหา อุปสรรคในการ ใช้ ของผู้เรียน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำ ให้การจัดการเรียนการ สอนได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด กับผู้เรียน

4 วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย 1. เพื่อศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา ของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา จำแนกตาม เพศ อายุ และ สาขาวิชา 2. เพื่อศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัย ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา ของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีและการเข้าถึง, ด้านความรู้ ทักษะทาง ICT, ด้านการได้รับความรู้ และทักษะทาง ICT, ด้าน ทัศนคติต่อการใช้ ICT เพื่อการศึกษา, ด้านความ ต้องการให้ใช้ ICT เพื่อการศึกษา ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ICT 3. เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับ สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา ของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

5 ตารางการวิเคราะห์ ข้อมูลสำคัญ ลำดั บที่ ด้านค่าเฉลี่ย ( Ẋ ) แปล ผล 1 ด้านความต้องการให้ใช้ ICT เพื่อการศึกษา ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง 3.65 มาก 2 ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ICT 3.50 ปาน กลาง 3 ด้านทัศนคติต่อการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 3.41 ปาน กลาง 4 ด้านการมีและการเข้าถึง 3.17 ปาน กลาง 5 ด้านความรู้ ทักษะทาง ICT 3.05 ปาน กลาง 6 ด้านการได้รับความรู้ และ ทักษะทาง ICT 2.96 ปาน กลาง เฉลี่ย 3.29 ปาน กลาง

6 สรุปผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เจ้าพระยา ที่มีต่อ สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการให้ ใช้ ICT เพื่อการศึกษา ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน กลาง 5 ด้าน เรียงลำดับจากมาก ไปน้อย อันดับที่ 1 ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ใน การใช้ ICT อันดับที่ 2 ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อการใช้ ICT เพื่อการศึกษา อันดับ ที่ 3 ได้แก่ ด้านการมีและการ เข้าถึง อันดับที่ 4 ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ ทาง ICT และ อันดับที่ 5 อันดับ สุดท้าย ได้แก่ ด้านการได้รับความรู้ และทักษะ ทาง ICT

7 สรุปผล ปัญหา และ อุปสรรค ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 1. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 2. อินเตอร์เน็ต (Internet) ล่ม, ช้า, หลุดบ่อยๆ 3. ไม่มีความชำนาญในการใช้ คอมพิวเตอร์ 4. ความทันสมัยและศักยภาพไม่ พร้อม 5. ไม่เข้าใจในวิธีการใช้ ICT 6. ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล

8 สรุปผล ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการศึกษาที่ต้องการ 1. การเข้าถึง ICT อย่างถูกต้อง 2. สื่อประกอบในการเรียนรู้ 3. ความรู้ความชำนาญของ อาจารย์ผู้สอน 4. ผู้มีความรู้ทาง ICT โดยตรง 5. อยากให้มีโปรแกรม มากกว่านี้

9


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. เอกพงษ์ วรผล วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเจ้าพระยา งานวิจัย เรื่อง “ การศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และ อุปสรรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google