งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
งานวิจัย เรื่อง “การศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา ของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา” โดย อ.เอกพงษ์ วรผล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

2 ปัญหาการวิจัย ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและมี
อิทธิพลในการดำเนินงานต่าง ๆ ในทุกๆวงการ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในวงการศึกษาของไทยมีการตื่นตัวอย่างมากในการ ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ช่วยในการเรียนการ สอนมากขึ้น การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในวง การศึกษาเป็นการเตรียมตัวผู้เรียนให้พร้อมที่จะออกไปมี ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันรวมทั้งเป็นการฝึกทักษะของ ผู้เรียนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู้ต่อไป

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง พุทธศักราช
2546 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ เนื้อหาส่วนใหญ่จะ เป็นการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่การเรียนใน ภาคปฏิบัตินั้น ต้องอาศัยความพร้อมในหลายด้าน ทั้ง ในเรื่องของอุปกรณ์และสื่อที่ทันสมัยในการจัดการเรียน การสอน สภาพการใช้ การเข้าถึง ปัญหา อุปสรรคในการ ใช้ ของผู้เรียน ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้การจัดการเรียนการ สอนได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้เรียน

4 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1.เพื่อศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา ของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา จำแนกตาม เพศ อายุ และ สาขาวิชา 2. เพื่อศึกษาสถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา ของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีและการเข้าถึง, ด้านความรู้ ทักษะทาง ICT, ด้านการได้รับความรู้ และทักษะทาง ICT, ด้านทัศนคติต่อการใช้ ICTเพื่อการศึกษา, ด้านความต้องการให้ใช้ ICT เพื่อการศึกษา ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ICT 3.เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา ของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

5 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ
ลำดับที่ ด้าน ค่าเฉลี่ย ( Ẋ) แปลผล 1 ด้านความต้องการให้ใช้ ICT เพื่อการศึกษา ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 3.65 มาก 2 ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ICT 3.50 ปานกลาง 3 ด้านทัศนคติต่อการใช้ ICTเพื่อการศึกษา 3.41 4 ด้านการมีและการเข้าถึง 3.17 5 ด้านความรู้ ทักษะทาง ICT 3.05 6 ด้านการได้รับความรู้ และทักษะทาง ICT 2.96 เฉลี่ย 3.29

6 สรุปผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เจ้าพระยา ที่มีต่อ สถานภาพการประยุกต์ใช้ ICT และ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จ และอุปสรรค การบูรณาการ ICT เพื่อการศึกษา โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการให้ใช้ ICT เพื่อการศึกษา ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 5 ด้าน เรียงลำดับจากมาก ไปน้อย อันดับที่ 1ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ICT อันดับที่ 2 ได้แก่ ด้านทัศนคติต่อการใช้ ICTเพื่อการศึกษา อันดับที่ 3 ได้แก่ ด้านการมีและการ เข้าถึง อันดับที่ 4 ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะทาง ICT และ อันดับที่ 5 อันดับ สุดท้าย ได้แก่ ด้านการได้รับความรู้ และทักษะทาง ICT

7 สรุปผล ปัญหา และ อุปสรรค ในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
1.จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 2.อินเตอร์เน็ต (Internet) ล่ม, ช้า, หลุดบ่อยๆ 3.ไม่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ 4.ความทันสมัยและศักยภาพไม่พร้อม 5.ไม่เข้าใจในวิธีการใช้ ICT 6.ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล

8 สรุปผล ปัจจัยที่สนับสนุนการใช้ ICT เพื่อการศึกษาที่ต้องการ
2.สื่อประกอบในการเรียนรู้ 3.ความรู้ความชำนาญของอาจารย์ผู้สอน 4.ผู้มีความรู้ทาง ICT โดยตรง 5.อยากให้มีโปรแกรมมากกว่านี้

9 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google