งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน นางสาวพรรณนิภา จันทร์แดง ปวช. 1 กลุ่ม 1 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน นางสาวพรรณนิภา จันทร์แดง ปวช. 1 กลุ่ม 1 เลขที่ 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน นางสาวพรรณนิภา จันทร์แดง ปวช. 1 กลุ่ม 1 เลขที่ 20

2 สิ่งแวดล้อมในอดีต ในอดีตสภาพแวดล้อมในสังคม มี ความอุดมสมบูรณ์มาก และ ปัญหา สิ่งแวดล้อมไม่รุนแรงนัก เพราะ ประชากรโลกมีน้อยตลอดจน มนุษย์มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ การทำลายระบบนิเวศการทำลาย ระบบสมดุลของธรรมชาติจึงมีน้อย

3 สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้ง ภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้ม ถูกทำลายเพิ่ม มากขึ้น ในขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อม ทางวัฒนธรรม ( ที่มนุษย์สร้างขึ้น ) กลับเพิ่มมาแทนมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้เนื่องจาก ใน ปัจจุบันจำนวนประชากรมนุษย์เพิ่ม ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์และพัฒนา เทคโนโลยี มาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ เพิ่มมากขึ้น ผลจากการทำลายสิ่งแวดล้อม ทาง ธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อ มนุษย์หลาย ประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอ

4 ภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราใน ปัจจุบัน สังเกตได้จาก อุณหภูมิ ของโลกที่ สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้ มา จาก ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases)

5 ปรากฏการณ์เรือนกระจก ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเป็นแบบดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืน หนาวจัด ( และ ตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มี บรรยากาศ กรองพลังงาน จาก ดวงอาทิตย์ ) ซึ่ง การทำให้โลกอุ่นขึ้นเช่นนี้ คล้ายกับหลักการ ของ เรือนกระจก ( ที่ใช้ปลูกพืช ) จึงเรียกว่า ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect)

6 ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน แม้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้น ไม่มากนัก แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ เป็นทอด ๆ และจะมีผลกระทบกับโลกในที่สุด ขณะนี้ผลกระทบดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็น แล้วทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็น ได้ชัด คือ การละลายของน้ำแข็งทั่วโลก ทั้งที่ เป็นธารน้ำแข็ง (glaciers) แหล่งน้ำแข็งบริเวณ ขั้วโลก และในกรีนแลนด์ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่ง น้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำแข็งที่ละลายนี้จะ ไปเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทร เมื่อประกอบ กับอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำสูงขึ้น น้ำก็จะมีการ ขยายตัวร่วมด้วย ทำให้ปริมาณน้ำใน มหาสมุทรทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ทำให้ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมาก ส่งผลให้เมืองสำคัญๆ ที่อยู่ริมมหาสมุทรตกอยู่ใต้ระดับน้ำทะเลทันที

7 เราจะป้องกันได้อย่างไร 1. การลดระยะทาง 2. ปิดเครื่องปรับอากาศ 3. ลดระดับการใช้งานของ เครื่องใช้ไฟฟ้า 4. Reuse 5. การรักษาป่าไม้ 6. ลดการใช้น้ำมัน

8 การแก้ปัญหาโลกร้อน เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าเราคงไม่อาจหยุดยั้งสภาวะ โลกร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ถึงแม้ว่าเรา จะหยุดผลิตแก๊สเรือนกระจกโดยสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนี้ เพราะโลกเปรียบเสมือนเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มี กลไกเล็ก ๆ จำนวนมากทำงานประสานกัน การ ตอบสนองที่มีต่อการกระตุ้นต่าง ๆ จะต้องใช้ เวลานานกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุล และแน่นอน ว่า สภาวะสมดุลอันใหม่ที่จะเกิดขึ้นย่อมจะแตกต่าง จากสภาวะปัจจุบันอย่างมาก แต่เราก็ยังสามารถบรรเทาผลอันร้ายแรงที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ความรุนแรงลดลงอยู่ใน ระดับที่พอจะรับมือได้ และอาจจะชะลอ ปรากฏการณ์โลกร้อนให้ช้าลง กินเวลานานขึ้น สิ่งที่ เราพอจะทำได้ตอนนี้คือพยายามลดการผลิตแก๊ส เรือนกระจกลง และเนื่องจากเราทราบว่าแก๊ส ดังกล่าวมาจากกระบวนการใช้พลังงาน การะ ประหยัดพลังงานจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการลด อัตราการเกิดสภาวะโลกร้อนไปในตัว


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อน นางสาวพรรณนิภา จันทร์แดง ปวช. 1 กลุ่ม 1 เลขที่ 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google