งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
แนวทางการของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

2 ขั้นตอนการดำเนินการ (ร.ร.)
1.รายงานเหตุการณ์และความเสียหายเบื้องต้น ให้ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ทราบในทันที (ทางโทรศัพท์) 2.รายงานให้อำเภอที่โรงเรียนตั้งอยู่ และ กลุ่มอำนวยการ สพป.ตาก เขต 2 ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ

3 ขั้นตอนการดำเนินการ (ร.ร.)
3. เมื่อภัยสงบให้ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ความเสียหาย 3.2 คณะกรรมการรายงานผลการตรวจสอบ ให้ ผอ.ร.ร.ทราบ 3.3 จัดทำประมาณการราคาวัสดุหรือข้อมูลความ ขาดแคลน (แล้วแต่กรณี) ส่ง สพป.ตาก เขต 2

4 เอกสารประกอบการเสนอขอฯ
1. บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวันหยุดราชการหรือเวลากลางคืน ให้ใช้บันทึกการอยู่เวร - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวันปกติ (วันทำการ) ผอ.ร.ร. เป็นผู้รายงาน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย 3. บันทึกผลการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ

5 เอกสารประกอบการเสนอขอฯ
4. ภาพถ่ายความเสียหายในส่วนที่ประสบภัย (ภาพที่สื่อให้เห็นถึงความเสียหายแต่ละด้าน อย่างชัดเจน 3 – 5 ภาพ โดย ผอ.ร.ร. รับรองภาพถ่ายทุกภาพ) 5. ประมาณการราคาวัสดุ ใช้ราคากลางตามประกาศ ของพาณิชย์จังหวัดตากในปีปัจจุบันหรือใช้ราคากลางของ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สพฐ. สำหรับบางรายการอาจไม่มีในประกาศให้ใช้ราคาเฉลี่ยใน ท้องถิ่นนั้นๆ

6 เอกสารประกอบการเสนอขอฯ
6. ข้อมูลความขาดแคลน (กรณีขอก่อสร้างใหม่ทดแทน) 7. ส่งเอกสารตามข้อ 1 – 5/6 อย่างละ 2 ชุด ให้ สพป.ตาก เขต 2 เพื่อดำเนินการต่อไป

7 ขั้นตอนการดำเนินการ (สพป.)
1.บันทึกรายงาน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ทราบ (กลุ่มอำนวยการ) 2.รายงาน ผวจ.ตาก และ สพฐ.ทราบ 3. ของบประมาณไปยัง สพฐ. (กลุ่มนโยบายและแผน)

8 ขั้นตอนการดำเนินการ (สพป.)
4. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน (เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.) หรืออาจจะพิจารณาจากงบเหลือจ่ายประจำปี หรือจากงบตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของสำนักงานเขตฯ ตามความเหมาะสม

9 ขั้นตอนการดำเนินการ (สพป.)
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ แจ้งโอนเงิน ประจำงวดให้กับโรงเรียน 6. โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม เมื่อแล้วเสร็จ ส่งเอกสารหลักฐานเบิกจ่าย กับกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

10


ดาวน์โหลด ppt กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google