งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 แนวทางการของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 แนวทางการของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 แนวทางการของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

2 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ร. ร.) 1. รายงานเหตุการณ์และความ เสียหายเบื้องต้น ให้ ผอ. สพป. ตาก เขต 2 ทราบ ในทันที ( ทางโทรศัพท์ ) 2. รายงานให้อำเภอที่โรงเรียน ตั้งอยู่ และ กลุ่มอำนวยการ สพป. ตาก เขต 2 ทราบ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลา ที่เกิดเหตุ

3 Page 3 ขั้นตอนการดำเนินการ ( ร. ร.) 3. เมื่อภัยสงบให้ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ความเสียหาย 3.2 คณะกรรมการรายงานผล การตรวจสอบ ให้ ผอ. ร. ร. ทราบ 3.3 จัดทำประมาณการราคาวัสดุ หรือข้อมูลความ ขาดแคลน ( แล้วแต่กรณี ) ส่ง สพป. ตาก เขต 2

4 Page 4 เอกสารประกอบการเสนอขอฯ 1. บันทึกรายงานเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้อง - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันหยุดราชการหรือเวลา กลางคืน ให้ใช้บันทึกการอยู่เวร - กรณีเกิดเหตุการณ์ตรงกับวัน ปกติ ( วันทำการ ) ผอ. ร. ร. เป็นผู้รายงาน 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบความเสียหาย 3. บันทึกผลการตรวจสอบของ คณะกรรมการฯ

5 Page 5 เอกสารประกอบการเสนอขอฯ 4. ภาพถ่ายความเสียหายในส่วนที่ประสบ ภัย ( ภาพที่สื่อให้เห็นถึงความเสียหายแต่ ละด้าน อย่างชัดเจน 3 – 5 ภาพ โดย ผอ. ร. ร. รับรองภาพถ่ายทุกภาพ ) 5. ประมาณการราคาวัสดุ ใช้ราคากลาง ตามประกาศ ของพาณิชย์จังหวัดตากในปีปัจจุบัน หรือใช้ราคากลางของ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ. สำหรับบางรายการอาจไม่มีในประกาศ ให้ใช้ราคาเฉลี่ยใน ท้องถิ่นนั้นๆ

6 Page 6 เอกสารประกอบการเสนอขอฯ 6. ข้อมูลความขาดแคลน ( กรณีขอ ก่อสร้างใหม่ทดแทน ) 7. ส่งเอกสารตามข้อ 1 – 5/6 อย่างละ 2 ชุด ให้ สพป. ตาก เขต 2 เพื่อดำเนินการต่อไป

7 Page 7 ขั้นตอนการดำเนินการ ( สพป.) 1. บันทึกรายงาน ผอ. สพป. ตาก เขต 2 ทราบ ( กลุ่มอำนวยการ ) 2. รายงาน ผวจ. ตาก และ สพฐ. ทราบ ( กลุ่มอำนวยการ ) 3. ของบประมาณไปยัง สพฐ. ( กลุ่มนโยบายและแผน )

8 Page 8 ขั้นตอนการดำเนินการ ( สพป.) 4. แจ้งจัดสรรงบประมาณให้กับ โรงเรียน ( เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ.) หรืออาจจะพิจารณาจากงบ เหลือจ่ายประจำปี หรือจากงบตามแผนปฏิบัติ การประจำปี ของสำนักงานเขตฯ ตาม ความเหมาะสม

9 Page 9 ขั้นตอนการดำเนินการ ( สพป.) 5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ แจ้ง โอนเงิน ประจำงวดให้กับโรงเรียน 6. โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง / ซ่อมแซม เมื่อแล้วเสร็จ ส่งเอกสาร หลักฐานเบิกจ่าย กับกลุ่มบริหารงานการเงินฯ

10 Page 10


ดาวน์โหลด ppt Page 1 แนวทางการของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google