งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียน การสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด ปี การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียน การสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด ปี การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียน การสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางสาวสายใจ ยศประยูร สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาจากปัจจัยการเรียนการสอน ได้แก่ ไม่ มีหนังสือ ตำรา หรือแบบเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการ เรียนการสอนโดยตรง ส่วนปัญหาจากตัวนักศึกษา พบว่า นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ชอบการเรียนแบบบอกให้จดบันทึกและไม่ชอบ คิดวิเคราะห์ และนักศึกษาบางกลุ่มไม่กระตือรือร้น ในการทำงานกลุ่ม เอกสารประกอบการเรียนการ สอนจึงมีประโยชน์ในการใช้เป็นคู่มือครู เพื่อการ พัฒนา การเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ทำให้การ เรียน การสอนมีประสิทธิภาพ และนักศึกษา บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษา มี ความกระตือรือร้น สนใจในการเรียน มีตำราหรือ แบบเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อ ใช้ในการทบทวน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้สอนจึง จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การคุ้มครองผู้บริโภค มาใช้ใน การวิจัย และจัดการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสาร ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การ คุ้มครองผู้บริโภค 2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการ เรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค 3. เพื่อหาความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อ การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การคุ้มครองผู้บริโภค

4 หน่วย ที่ เรื่อง ค่าประสิทธิภาพ ( E 1 / E 2 ) 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครอง ผู้บริโภค 82.38/81.40 2 วัตถุประสงค์และความสำคัญของ การคุ้มครองผู้บริโภค 83.80/81.90 3 หลักและวิธีดำเนินการคุ้มครอง ผู้บริโภค 82.61/80.47 4 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 84.52/82.85 5 ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 85.47/83.80 คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม 83.76/82.10 ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ เรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค

5 ค่าสถิติ ผลการ เรียน N คะแนน เต็ม XS.D.t-testsig ก่อนเรียน 254017.5 2 6.23 ** 22.6 7.00 0 หลังเรียน 254033.1 2 5.56 ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน ** ระดับนัยสำคัญ P <.05

6 รายการประเมิน ค่าเฉ ลี่ย ( X ) ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ระดับ ความ คิดเห็น ด้านเอกสารประกอบการ เรียนการสอน 4.01.40 มาก ด้านผู้สอน 4.19.31 มาก ด้านผู้เรียน 4.14.33 มาก ระดับความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีต่อการใช้ เอกสารประกอบการเรียน การสอนโดยรวม 4.12.15 มาก ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ระดับความคิดเห็นที่มีต่อ การใช้เอกสารประกอบการเรียนการ สอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวม

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสาร ประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครอง ผู้บริโภค พบว่า ทั้ง 5 หน่วย มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน E 1 /E 2 เฉลี่ยเท่ากับ 83.76/82.10 2. ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน การสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า นักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และค่า S.D. หลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน แสดงว่า หลังจากการ เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน นักศึกษามีคะแนนสูงขึ้น 3. ผลการหาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี ต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่า นักศึกษามี ความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X =4.12 S.D.=.15 )

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียน การสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด ปี การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google