งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน
การสร้างและใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางสาวสายใจ ยศประยูร สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาจากปัจจัยการเรียนการสอน ได้แก่ ไม่มีหนังสือ ตำรา หรือแบบเรียน ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยตรง ส่วนปัญหาจากตัวนักศึกษา พบว่า นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่ชอบการเรียนแบบบอกให้จดบันทึกและไม่ชอบคิดวิเคราะห์ และนักศึกษาบางกลุ่มไม่กระตือรือร้นในการทำงานกลุ่ม เอกสารประกอบการเรียนการสอนจึงมีประโยชน์ในการใช้เป็นคู่มือครู เพื่อการพัฒนา การเรียนการสอนของครู และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ทำให้การเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ และนักศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษา มีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียน มีตำราหรือแบบเรียน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและเพื่อใช้ในการทบทวน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้สอนจึงจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การคุ้มครองผู้บริโภค มาใช้ใน การวิจัยและจัดการเรียนการสอน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การคุ้มครองผู้บริโภค 2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค 3. เพื่อหาความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา การคุ้มครองผู้บริโภค

4 คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยที่ เรื่อง ค่าประสิทธิภาพ( E1 / E2 ) 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 82.38/81.40 2 วัตถุประสงค์และความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค 83.80/81.90 3 หลักและวิธีดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค 82.61/80.47 4 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 84.52/82.85 5 ปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 85.47/83.80 คะแนนเฉลี่ยร้อยละโดยรวม 83.76/82.10

5 ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน ค่าสถิติ ผลการเรียน N คะแนนเต็ม X S.D. t-test sig ก่อนเรียน 25 40 17.52 6.23 **22.67 .000 หลังเรียน 33.12 5.56 ** ระดับนัยสำคัญ P<.05

6 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นที่มีต่อ การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค ในภาพรวม รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น ด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.01 .40 มาก ด้านผู้สอน 4.19 .31 ด้านผู้เรียน 4.14 .33 ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยรวม 4.12 .15

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า ทั้ง 5 หน่วย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 เฉลี่ยเท่ากับ 83.76/ ผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน การสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค พบว่านักศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่า S.D. หลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน แสดงว่า หลังจากการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน นักศึกษามีคะแนนสูงขึ้น 3. ผลการหาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก (X =4.12 S.D.=.15)

8 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google