งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับของการศึกษาตัวแปร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับของการศึกษาตัวแปร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับของการศึกษาตัวแปร
ระดับของการศึกษาตัวแปร หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาที่ได้รับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หมายถึงระดับชั้นที่กำลังเรียน หรือที่ผ่านมา เป็นต้น รายได้ หมายถึง รายได้ของครอบครัวโดยรวม หรือรายได้เฉพาะหัวหน้าครอบครัว หรือรายได้ต่อสมาชิกในครอบครัว เป็นรายชั่วโมงรายวัน รายเดือน เป็นต้น

2 พิจารณาจากระดับของการศึกษาตัวแปร แบ่งออกได้เป็น
การวิจัยเพื่อการสำรวจ (Exploratory Study) เป็นการวิจัยเพื่อสำรวจตัวแปร และปรากฏการณ์ของตัวแปร เพื่อนำผลมาอธิบายการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การวิจัยเพื่อตรวจสอบตัวแปร (Identified Variable)  การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Discovery of Relationship Between Variables)

3 การวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน
การวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing Study) เป็นการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำนาย การวิจัยชนิดนี้มีทางตั้งสมมุติฐาน และตรวจสอบดูว่าสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่

4 ตัวอย่าง ระดับการศึกษาตัวแปร
การศึกษาตัวแปรเพื่อกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ของตัวแปร 6 ตัว คือ จำนวนประชากร อัตราความหนาแน่นของประชากร จำนวนสถานศึกษา ลักษณะภูมิศาสตร์ การคมนาคม และการสื่อสาร เขตอำเภอ และลักษณะเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมที่ใช้ในการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ จังหวัดที่ ลักษณะต่างกัน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา แม่ฮ่องสอน ยะลา และพระนครศรีอยุธยา เลือกมาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง   คือ   คู่มือการดำเนินการทดสอบตัวแปร ที่ประกอบด้วย ความเป็นมาของการวิจัยแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ และตัวอย่างการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และประเมินการดำเนินงานด้วยการสังเกตทดลองของจังหวัดโดยคณะวิจัย

5 ผลการทดลอง พบว่า ตัวแปรที่ควรนำมาใช้ในการกำหนดพื้นที่การศึกษา มี 4 ตัวแปร คือ จำนวนประชากร เขตอำเภอ จำนวนสถานศึกษาและลักษณะภูมิประเทศ การคมนาคม และการสื่อสาร โดยที่แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาควรมีจำนวนประชากร ระหว่าง 120, ,000 คน การใช้ตัวแปรเขตอำเภอ คืออำเภอเดิมจะไม่แยกอำเภอแต่รวมอำเภอได้ และควรรวมอำเภอที่มีเขตติดต่อกัน เพื่อความสะดวกในการประสานงานจำนวนสถานศึกษาเฉลี่ย 100 แห่ง และการใช้ตัวแปรลักษณะภูมิศาสตร์ การคมนาคมและการสื่อสารความพิจารณาถึงความสะดวกในการติดต่อสื่อสารภายในเขตพื้นที่การศึกษา โดยสามารถเดินทางไป - กลับ ได้ภายใน 1 วัน โดยมีข้อเสนอแนะการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะของพื้นที่ทั่วไปควรใช้จำนวนประชากร 200,000 คนขึ้นไปเป็นตัวแปรหลัก ส่วนตัวแปร เขตอำเภอ และจำนวนสถานศึกษาเป็นตัวแปรรองและลักษณะของพื้นที่พิเศษที่มีความยากลำบากในการคมนาคมของพื้นที่พิเศษที่มีความยากลำบากในการคมนาคม ควรใช้ตัวแปรลักษณะภูมิศาสตร์ การคมนาคมและการสื่อสาร เป็นตัวแปรหลักพิจารณาประกอบตัวแปรเขตอำเภอ เพราะอำเภอติดต่อกันจึงจะช่วยให้การติดต่อ สื่อสาร สะดวกขึ้น ส่วนตัวแปรจำนวนประชากรและจำนวนสถานศึกษานำมาพิจารณาเพื่อจัดให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา มีขนาดใกล้เคียงกัน

6 นาย ปีรติ วัฒนวิกย์การ รหัสนักศึกษา 54620804
น.ส.ชื่นนภา เมฆประยูร รหัสนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ระดับของการศึกษาตัวแปร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google