งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับของ การศึกษาตัวแปร ระดับของการศึกษาตัวแปร หมายถึง คุณวุฒิ ทางการศึกษาที่ได้รับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หมายถึงระดับชั้นที่กำลังเรียน หรือที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับของ การศึกษาตัวแปร ระดับของการศึกษาตัวแปร หมายถึง คุณวุฒิ ทางการศึกษาที่ได้รับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หมายถึงระดับชั้นที่กำลังเรียน หรือที่ผ่านมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับของ การศึกษาตัวแปร ระดับของการศึกษาตัวแปร หมายถึง คุณวุฒิ ทางการศึกษาที่ได้รับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หมายถึงระดับชั้นที่กำลังเรียน หรือที่ผ่านมา เป็น ต้น รายได้ หมายถึง รายได้ของครอบครัวโดยรวม หรือรายได้เฉพาะหัวหน้าครอบครัว หรือรายได้ต่อ สมาชิกในครอบครัว เป็นรายชั่วโมงรายวัน ราย เดือน เป็นต้น

2 พิจารณาจากระดับของการศึกษาตัว แปร แบ่งออกได้เป็น การวิจัยเพื่อการสำรวจ (Exploratory Study) เป็นการวิจัยเพื่อสำรวจตัวแปร และปรากฏการณ์ ของตัวแปร เพื่อนำผลมาอธิบายการเกิดขึ้นของ ปรากฏการณ์นั้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวิจัยเพื่อตรวจสอบตัวแปร (Identified Variable) 2) การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Discovery of Relationship Between Variables)

3 การวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing Study) เป็นการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎี เพื่อที่จะนำไปใช้ในการทำนาย การวิจัยชนิดนี้มี ทางตั้งสมมุติฐาน และตรวจสอบดูว่าสมมุติฐาน ที่ตั้งขึ้นว่าถูกต้องหรือไม่ การวิจัยเพื่อตรวจสอบ สมมุติฐาน

4 ตัวอย่าง ระดับการศึกษาตัวแปร การศึกษาตัวแปรเพื่อกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ ของตัวแปร 6 ตัว คือ จำนวนประชากร อัตราความ หนาแน่นของประชากร จำนวนสถานศึกษา ลักษณะ ภูมิศาสตร์ การคมนาคม และการสื่อสาร เขตอำเภอ และลักษณะเฉพาะทางสังคมวัฒนธรรมที่ใช้ในการ กำหนดเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มตัวอย่างคือ จังหวัด ที่ ลักษณะต่างกัน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา แม่ฮ่องสอน ยะลา และพระนครศรีอยุธยา เลือกมาโดยการสุ่มแบบ หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการ ทดลอง คือ คู่มือการดำเนินการทดสอบตัวแปร ที่ ประกอบด้วย ความเป็นมาของการวิจัยแนวทางใน การดำเนินงานในพื้นที่ และตัวอย่างการกำหนดเขต พื้นที่การศึกษา และประเมินการดำเนินงานด้วยการ สังเกตทดลองของจังหวัดโดยคณะวิจัย

5 ผลการทดลอง พบว่า ตัวแปรที่ควรนำมาใช้ในการ กำหนดพื้นที่การศึกษา มี 4 ตัวแปร คือ จำนวนประชากร เขตอำเภอ จำนวนสถานศึกษาและลักษณะภูมิประเทศ การคมนาคม และการสื่อสาร โดยที่แต่ละเขตพื้นที่ การศึกษาควรมีจำนวนประชากร ระหว่าง 120,000-200,000 คน การใช้ตัวแปรเขตอำเภอ คืออำเภอเดิมจะไม่แยกอำเภอแต่รวมอำเภอได้ และควร รวมอำเภอที่มีเขตติดต่อกัน เพื่อความสะดวกในการ ประสานงานจำนวนสถานศึกษาเฉลี่ย 100 แห่ง และการ ใช้ตัวแปรลักษณะภูมิศาสตร์ การคมนาคมและการสื่อสาร ความพิจารณาถึงความสะดวกในการติดต่อสื่อสารภายใน เขตพื้นที่การศึกษา โดยสามารถเดินทางไป - กลับ ได้ ภายใน 1 วัน โดยมีข้อเสนอแนะการกำหนดเขตพื้นที่ การศึกษาเป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะของพื้นที่ทั่วไปควร ใช้จำนวนประชากร 200,000 คนขึ้นไปเป็นตัวแปรหลัก ส่วนตัวแปร เขตอำเภอ และจำนวนสถานศึกษาเป็นตัว แปรรองและลักษณะของพื้นที่พิเศษที่มีความยากลำบาก ในการคมนาคมของพื้นที่พิเศษที่มีความยากลำบากใน การคมนาคม ควรใช้ตัวแปรลักษณะภูมิศาสตร์ การ คมนาคมและการสื่อสาร เป็นตัวแปรหลักพิจารณา ประกอบตัวแปรเขตอำเภอ เพราะอำเภอติดต่อกันจึงจะ ช่วยให้การติดต่อ สื่อสาร สะดวกขึ้น ส่วนตัวแปรจำนวนประชากรและจำนวน สถานศึกษานำมาพิจารณาเพื่อจัดให้แต่ละเขตพื้นที่ การศึกษา มีขนาดใกล้เคียงกัน

6 นาย ปีรติ วัฒนวิกย์การ รหัส นักศึกษา 54620804 น. ส. ชื่นนภา เมฆประยูร รหัส นักศึกษา 54620801


ดาวน์โหลด ppt ระดับของ การศึกษาตัวแปร ระดับของการศึกษาตัวแปร หมายถึง คุณวุฒิ ทางการศึกษาที่ได้รับ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หมายถึงระดับชั้นที่กำลังเรียน หรือที่ผ่านมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google