งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวนโยบายและการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวนโยบายและการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวนโยบายและการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2553

2 คำขวัญจังหวัดฉะเชิงเทรา แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโส ธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ ภาษาไทย อ่าฤาไนป่าสมบูรณ์ วิสัยทัศ น์ ฉะเชิงเทราเมืองสายน้ำ แห่งชีวิต

3 สถานการณ์ จดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน 362 เครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชน 3

4 การประเมินศักยภาพวิสาหกิจ ชุมชน ระดับดี 69 ร้อยละ 20.7 ระดับปานกลาง 199 ร้อยละ 59.8 ระดับปรับปรุง 65 ร้อยละ 19.5 ระดับดี 69 ร้อยละ 20.7 ระดับปานกลาง 199 ร้อยละ 59.8 ระดับปรับปรุง 65 ร้อยละ 19.5 รวม 333 รวม 333 ประเมินศักยภาพ แล้วร้อยละ 92.0

5 สถานการณ์ปัญหา 1. ขาดการทำความเข้าใจกับผู้นำ / องค์กร ในท้องถิ่น ในระดับนโยบาย 1. ขาดการทำความเข้าใจกับผู้นำ / องค์กร ในท้องถิ่น ในระดับนโยบาย 2. การสนับสนุนส่งเสริม ของหน่วยงาน ภาคี ไม่มีความเป็นเอกภาพ ทำตามภารกิจ ขององค์กร ขาดการบูรณาการที่ชัดเจน 3. การก่อเกิดของวิสาหกิจชุมชน ที่จด ทะเบียนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของ พ. ร. บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ. ศ.2548 4. ขาดการสนับสนุนการทำงาน ระดับ จังหวัด สลคช. จังหวัด ทั้งด้านบุคลากร และ เครื่องมือ 4. ขาดการสนับสนุนการทำงาน ระดับ จังหวัด สลคช. จังหวัด ทั้งด้านบุคลากร และ เครื่องมือ

6 สถานการณ์ปัญหา 5. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน น้อย มาก 5. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน น้อย มาก 6. การบริหารจัดการแบบข้ามาคน เดียว ขาดการมีส่วนร่วม ( ร่วมคิด ร่วม แรง ร่วมทำ ร่วมทุน ร่วมรับ....) 7. การใช้ภูมิปัญญามาสร้างแนวคิด สร้างสรรค์ มีน้อย มีน้อย

7 แนวนโยบายการพัฒนา 1. ทำความเข้าใจกับผู้นำ / องค์กรในท้องถิ่น ในระดับนโยบาย และผู้นำวิสาหกิจชุมชน ใน การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 1. ทำความเข้าใจกับผู้นำ / องค์กรในท้องถิ่น ในระดับนโยบาย และผู้นำวิสาหกิจชุมชน ใน การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 2. การบูรณาการแผนการสนับสนุนส่งเสริม ของ หน่วยงานภาคี 2. การบูรณาการแผนการสนับสนุนส่งเสริม ของ หน่วยงานภาคี 3. สร้างความชัดเจน ในการสนับสนุนการ ทำงาน ระดับจังหวัด สลคช. จังหวัด ทั้งด้าน บุคลากร และเครื่องมือ 3. สร้างความชัดเจน ในการสนับสนุนการ ทำงาน ระดับจังหวัด สลคช. จังหวัด ทั้งด้าน บุคลากร และเครื่องมือ 4. สร้างนวัตกรรม ที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ และน่าสนใจ เช่น “ ข้าวหอมมะลิจังหวัด ฉะเชิงเทรา ” พร้อมตำนาน 4. สร้างนวัตกรรม ที่แปลกใหม่ มีเอกลักษณ์ และน่าสนใจ เช่น “ ข้าวหอมมะลิจังหวัด ฉะเชิงเทรา ” พร้อมตำนาน 5. การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้ง แนวราบ และแนวตั้ง 5. การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้ง แนวราบ และแนวตั้ง

8 แนวนโยบายการพัฒนา 6. พัฒนาแหล่งต้นแบบการเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน ในระดับชุมชน 6. พัฒนาแหล่งต้นแบบการเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน ในระดับชุมชน 7. ต้องมีแผนการพัฒนาทุกวิสาหกิจ ชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้ 7. ต้องมีแผนการพัฒนาทุกวิสาหกิจ ชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้ 8. ต้องมีการทำบัญชีเบื้องต้น 8. ต้องมีการทำบัญชีเบื้องต้น 9. การประชาสัมพันธ์ เน้นหนัก 9. การประชาสัมพันธ์ เน้นหนัก

9 นายประยูร แก้ว ปลอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัด ฉะเชิงเทรา


ดาวน์โหลด ppt แนวนโยบายและการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google