งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Add your company slogan LOGO 1 group/sendpro/frj/frj/frj.html.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Add your company slogan LOGO 1 group/sendpro/frj/frj/frj.html."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Add your company slogan LOGO 1 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html

2 Add your company slogan LOGO มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 2 ตัวชี้วัด ชป.03ตัวชี้วัด ชป.03จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น เป้าหมาย 7 แห่ง  เป็นการดำเนินงานของ 4 โครงการเป็นจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง ประกอบด้วย ชป.กาญจนบุรี 1 แห่ง ชป.ราชบุรี 2 แห่ง กส.1/13 1 แห่ง และ กส.2/13 3 แห่ง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 567 เสร็จก่อน 15 ก.ย. 54 เสร็จก่อน 1 ก.ย. 54 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คป.กาญจนบุรี ผอ.คป.ราชบุรี ผอ.คส.1/13 ผอ.คส.2/13 ผู้เก็บข้อมูลนายโสภณจารุจารีต 1.ผลงานเสร็จ 2 แห่ง (อาคารบังคับน้ำคลองห้วยม่วง) (ฝายห้วยว่ายอ) 2.ผลงานก่อสร้างภาพรวม 83.3 % 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.100 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-1 มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น

3 Add your company slogan LOGO 3 ตัวชี้วัด ชป.04ตัวชี้วัด ชป.04จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน เป้าหมาย 4,590,955 ไร่ (ฤดูแล้ง 2,234,910 ไร่ และ ฤดูฝน 2,356,045 ไร่)  เป็นการดำเนินงานของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจำนวน 10 โครงการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.กำแพงแสนผอ.คบ.ท่ามะกา ผอ.คบ.ดำเนินสะดวกผอ.คบ.นครปฐม ผอ.คบ.นครชุมผอ.คบ.สองพี่น้อง ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ.คบ.พนมทวน ผู้เก็บข้อมูลนายประยูรเย็นใจ 1.ผลงาน 2,409,750 ไร่ 2.ผลงานภาพรวม 52.48 % 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.100 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-2 ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

4 Add your company slogan LOGO 4 ตัวชี้วัด ชป.05ตัวชี้วัด ชป.05ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม เป้าหมาย 327.176 ล้านลบ.ม.  เป็นการดำเนินงานของ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กลอง และนครปฐม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.เขื่อนแม่กลอง ผอ.คบ.นครปฐม ผู้เก็บข้อมูลนายประยูรเย็นใจ 1.ผลงาน 302.024 ล้าน ลบ.ม. 2.ผลงานภาพรวม 92.31% 3.คะแนนที่ได้ 3.46 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.069 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-2 ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

5 Add your company slogan LOGO 5 ตัวชี้วัด ชป.06ตัวชี้วัด ชป.06ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน จากอุทกภัย และ ภัยแล้ง โดยเปรียบเทียบความเสียหายของ นาปรัง +นาปี กับพื้นที่เพาะปลูก นาปรัง+นาปี เป้าหมาย 0.15%  เป็นการดำเนินงานของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 10 โครงการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1.3501.0500.7500.4500.150 1.ผลงานยังไม่เกิดความเสียหาย 2.ผลงานภาพรวม 0 ไร่ 3.คะแนนที่ได้ 5 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.150 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.กำแพงแสนผอ.คบ.ท่ามะกา ผอ.คบ.ดำเนินสะดวกผอ.คบ.นครปฐม ผอ.คบ.นครชุมผอ.คบ.สองพี่น้อง ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ.คบ.พนมทวน ผู้เก็บข้อมูลนายประยูรเย็นใจ http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-3 ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ มิติ ก : ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

6 Add your company slogan LOGO มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ 6 ตัวชี้วัด ชป.08ตัวชี้วัด ชป.08ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป้าหมาย 16,719 แห่ง  เป็นการดำเนินงานของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 11 โครงการ และ โครงการ ชลประทานจังหวัด 4 โครงการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 7580859095 1.ผลงาน 16,584 แห่ง 2.ผลงานภาพรวม 99.19 % 3.คะแนนที่ได้ 5 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.กำแพงแสนผอ.คบ.ท่ามะกา ผอ.คบ.ดำเนินสะดวกผอ.คบ.นครปฐม ผอ.คบ.นครชุมผอ.คบ.สองพี่น้อง ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ.คบ.พนมทวน ผอ.คบ.เขื่อนแม่กลองผอ.คป.กาญจนบุรี ผอ.คป.สมุทรสงครามผอ.คป.นครปฐม ผอ.คป.ราชบุรี ผู้เก็บข้อมูลนายประยูรเย็นใจ http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-4 อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

7 Add your company slogan LOGO 7 ตัวชี้วัด ชป.09ตัวชี้วัด ชป.09 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การ ชลประทาน เป้าหมาย 85% 1. รอแบบสอบถามจาก สสช. 2. ผลงานภาพรวม 0% 3. คะแนนที่ได้ 0 4. คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0  เป็นการดำเนินงานของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา 11 โครงการ และ โครงการ ชลประทานจังหวัด 4 โครงการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 6570758085 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.กำแพงแสนผอ.คบ.ท่ามะกา ผอ.คบ.ดำเนินสะดวกผอ.คบ.นครปฐม ผอ.คบ.นครชุมผอ.คบ.สองพี่น้อง ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ.คบ.พนมทวน ผอ.คบ.เขื่อนแม่กลองผอ.คป.กาญจนบุรี ผอ.คป.สมุทรสงครามผอ.คป.นครปฐม ผอ.คป.ราชบุรี ผู้เก็บข้อมูลนายวิวัฒน์ชัยเหมสังวาลย์กุล http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-5 ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ

8 Add your company slogan LOGO 8 ตัวชี้วัด ชป.10ตัวชี้วัด ชป.10 ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้ เกณฑ์มาตรฐาน เป้าหมาย 70 แห่ง 1.ผลงาน 70 แห่ง 2.ผลงานภาพรวม 100 % 3.คะแนนที่ได้ 5 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.100  เป็นการดำเนินงานของ 12 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งน้ำฯ 9 โครงการ และ โครงการ ชลประทานจังหวัด 2 โครงการ และ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 7580859095 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.กำแพงแสนผอ.คบ.ท่ามะกา ผอ.คบ.นครปฐมผอ.คบ.นครชุมผอ. คบ.สองพี่น้องผอ. คบ. พนมทวน ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ. คป. ราชบุรี ผอ.คป.กาญจนบุรีผบร. ผู้เก็บข้อมูลนายประยูรเย็นใจ http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-6 คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน มิติ ข : ด้านคุณภาพการให้บริการ

9 Add your company slogan LOGO มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 9 ตัวชี้วัด ชป.11.1ตัวชี้วัด ชป.11.1ร้อยละของงานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน เป้าหมาย 3 แห่ง  เป็นการดำเนินงานของ 2 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้าง 1/13 2 แห่ง และ โครงการชลประทานกาญจนบุรี 1 แห่ง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คป.กาญจนบุรี ผอ.คส.1/13 ผู้เก็บข้อมูลนายโสภณจารุจารีต 1.ผลงาน ร้อยละ 62.2 2.ผลงานก่อสร้างภาพรวม 62.2 % 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.030 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-7 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน

10 Add your company slogan LOGO 10 ตัวชี้วัด ชป.11.2ตัวชี้วัด ชป.11.2ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผน เป้าหมาย 4 แห่ง  เป็นการดำเนินงานของ 4 โครงการจำนวนทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้าง 1/13 โครงการก่อสร้าง 2/13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี และ โครงการชลประทาน นครปฐม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คป.กาญจนบุรีผอ.คป.นครปฐม ผอ.คส.1/13ผอ.คส.2/13 ผู้เก็บข้อมูลนายโสภณจารุจารีต 1.ผลงาน ร้อยละ 93 2.ผลงานก่อสร้างภาพรวม 93 % 3.คะแนนที่ได้ 3.6 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.108 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-7 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

11 Add your company slogan LOGO 11 ตัวชี้วัด ชป.12ตัวชี้วัด ชป.12 ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้ว เสร็จ เป้าหมาย 11 แห่ง  เป็นการดำเนินงานของ 10 โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 11 แห่ง ได้แก่ โครงการชลประทาน กาญจนบุรี 2 แห่ง นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม โครงการส่งน้ำฯนครปฐม นครชุม ราชบุรีฝั่งซ้าย พนมทวน สองพี่น้อง และ บางเลน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คป.กาญจนบุรีผอ.คป.นครปฐม ผอ.คป.ราชบุรีผอ.คบ.นครปฐม ผอ.คป.สมุทรสงครามผอ.คบ.นครชุม ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.พนมทวน ผอ.คบ.สองพี่น้องผอ.คบ.บางเลน ผู้เก็บข้อมูลนายอำนาจชูวงษ์ 1.ผลงาน ร้อยละ 67.09 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.030 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-7 การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

12 Add your company slogan LOGO 12 ตัวชี้วัด ชป.13ตัวชี้วัด ชป.13 ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน เป้าหมาย 37 โครงการ  เป็นการดำเนินงานของ กลุ่มพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดหัวหน้ากลุ่มพิจารณาโครงการ ผู้เก็บข้อมูลนายพรชัยภู่พร้อมพันธุ์ 1.ผลงาน 23 โครงการ 2.ผลงานภาพรวม 62.16 % 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.030 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-8 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

13 Add your company slogan LOGO 13 ตัวชี้วัด ชป.14ตัวชี้วัด ชป.14 ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน เป้าหมาย 76 โครงการ  เป็นการดำเนินงานของ ฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดหัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ผู้เก็บข้อมูลนายภิญญูไกรสิทธิ์ 1.ผลงาน 58 โครงการ 2.ผลงานภาพรวม 75.33 % 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.030 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-8 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

14 Add your company slogan LOGO 14 ตัวชี้วัด ชป.15ตัวชี้วัด ชป.15 ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน เป้าหมาย 76 โครงการ  เป็นการดำเนินงานของ หัวหน้ากลุ่มออกแบบ ส่วนวิศวกรรมบริหาร ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดหัวหน้ากลุ่มออกแบบ ผู้เก็บข้อมูลนายสันติศักดิ์ศรีวารินทร์ 1.ผลงาน 49 โครงการ 2.ผลงานภาพรวม 70 % 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.030 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-8 การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

15 Add your company slogan LOGO http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html 15 ตัวชี้วัด ชป.17ตัวชี้วัด ชป.17 จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระยะวางโครงการ ก่อนการก่อสร้างและระหว่างการก่อสร้าง เป้าหมาย 14 ครั้ง  เป็นการดำเนินงานของ 5 โครงการจำนวน 14 ครั้ง ได้แก่ โครงการชลประทาน กาญจนบุรี 3 ครั้ง ราชบุรี 2 ครั้ง นครปฐม 1 ครั้ง โครงการก่อสร้าง1/13 4 ครั้ง และ 2/13 4 ครั้ง ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คป.กาญจนบุรีผอ.คป.ราชบุรี ผอ.คป.นครปฐมผอ.คส 1/13 ผอ.คส.2/13 ผู้เก็บข้อมูลนายโสภณจารุจารีต 1.ผลงาน 12 ครั้ง 2.ผลงานภาพรวม 85.71% 3.คะแนนที่ได้ 2.14 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.043 เป้าประสงค์ สชป-9 ประชาชน ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

16 Add your company slogan LOGO 16 ตัวชี้วัด ชป.18ตัวชี้วัด ชป.18 ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มแล้วเสร็จ เป้าหมาย 81 กลุ่ม  เป็นการดำเนินงานของ 8 โครงการ จำนวน 81 กลุ่ม ได้แก่ โครงการส่งน้ำฯนครปฐม 20 กลุ่ม นครชุม 5 กลุ่ม ราชบุรีฝั่งขวา 20 กลุ่ม ดำเนินสะดวก 2 กลุ่ม พนมทวน 3 กลุ่ม สอง พี่น้อง 15 กลุ่ม บางเลน 8 กลุ่ม และ โครงการชลประทานราชบุรี 3 กลุ่ม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.นครปฐมผอ.คบ.นครชุม ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ.คบ.พนมทวน ผอ.คบ.ดำเนินสะดวกผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.สองพี่น้องผอ.คป.ราชบุรี ผู้เก็บข้อมูลนายวิวัฒน์ชัยเหมสังวาลย์กุล 1. ผลงาน 25 กลุ่ม 2. ผลงานภาพรวม 30.86 % 3. คะแนนที่ได้ 1 4. คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.030 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-9 ประชาชน ชุมชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

17 Add your company slogan LOGO 17 ตัวชี้วัด ชป.19ตัวชี้วัด ชป.19 จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป้าหมาย 120 ครั้ง  เป็นการดำเนินงานของ 15 โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดทั้ง 4 โครงการ และ โครงการส่งน้ำฯ ทั้ง 11 โครงการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.นครชุม ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ.คบ.พนมทวน ผอ.คบ.ดำเนินสะดวกผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.สองพี่น้องผอ.คบ.นครปฐม ผอ.คบ.กำแพงแสนผอ.คบ.ท่ามะกา ผอ.คบ.เขื่อนแม่กลองผอ.คป.กาญจนบุรี ผอ.คป.ราชบุรีผอ.คป.นครปฐม ผอ.คป.สมุทรสงคราม ผู้เก็บข้อมูลนายวิวัฒน์ชัยเหมสังวาลย์กุล 1.ผลงาน 239 ครั้ง 2.ผลงานภาพรวม 199.16 % 3.คะแนนที่ได้ 5 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.150 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-10 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

18 Add your company slogan LOGO 18 ตัวชี้วัด ชป.21ตัวชี้วัด ชป.21 ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง เป้าหมาย 70%  เป็นการดำเนินงานของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 5055606570 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.พนมทวน ผู้เก็บข้อมูลนายประยูรเย็นใจ 1.ผลงาน ร้อยละ 73.35 2.ผลงานภาพรวม 73.35 % 3.คะแนนที่ได้ 5 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.150 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-11 มีการวางแผนและการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

19 Add your company slogan LOGO 19 ตัวชี้วัด เพิ่มเติมระดับความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ตามกระบวนงาน 5 ด้าน  กระบวนงานที่ 1 : ค่าเฉลี่ยของการให้บริการ การขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ กระบวนงานที่ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 9.68.47.26.04.8 1.ผลงานเฉลี่ย 2 วันทำการ 2.คะแนนที่ได้ 5 3.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.050 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html  กระบวนงานที่ 2 : ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขออนุญาตใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน กระบวนงานที่ 2 1.ผลงานเฉลี่ย 28 วันทำการ 2.คะแนนที่ได้ 1 3.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.010 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 20.818.215.613.010.4 เป้าประสงค์ สชป-11/1 มีการวางแผนและการดำเนินการบริหารกระบวนงานที่ดี เป็นการดำเนินงานของ ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

20 Add your company slogan LOGO 20  กระบวนงานที่ 3 : ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขอใช้เครื่องสูบน้ำ กระบวนงานที่ 3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 11.29.88.47.05.6 1.ผลงานเฉลี่ย 2 วันทำการ 2.คะแนนที่ได้ 5 3.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.050 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html  กระบวนงานที่ 4 :ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ กระบวนงานที่ 4 1.ผลงานเฉลี่ย 24 วันทำการ 2.คะแนนที่ได้ 4.04 3.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.040 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 38.433.628.824.019.2  กระบวนงานที่ 5 :ค่าเฉลี่ยของการให้บริการการขอเช่าที่ดินราชพัสดุ กระบวนงานที่ 5 1.ผลงานเฉลี่ย 87 วันทำการ 2.คะแนนที่ได้ 1 3.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.010 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 22.419.616.814.011.2 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดหัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ผู้เก็บข้อมูลนายประยูรเย็นใจ

21 Add your company slogan LOGO 21 ตัวชี้วัด ชป.22ตัวชี้วัด ชป.22 จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ เป้าหมาย 5 เรื่อง  เป็นการดำเนินงานของ 5 ส่วนงานได้แก่ ส่วนเครื่องจักรกล ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ และ ฝ่าย ควบคุมงานธุรการและสวัสดิการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1 เรื่อง2 เรื่อง3 เรื่อง4 เรื่อง5 เรื่อง ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรร น้ำ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ ผู้ควบคุมงานธุรการและสวัสดิการ ผู้เก็บข้อมูลนางอรทัยธรรมศิริ 1. ผลงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. ผลภาพรวม 0 เรื่อง 3. คะแนนที่ได้ 0 4. คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.000 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-12 มีผลการศึกษา วิจัยและการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน มิติ ค : ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

22 Add your company slogan LOGO มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร 22 ตัวชี้วัด ชป.24.1ตัวชี้วัด ชป.24.1 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน เป้าหมาย 90%  เป็นการดำเนินงานของ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ ส่วนจัดสรรน้ำและ บำรุงรักษา ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 7881848790 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ ผู้เก็บข้อมูลนายพีรยุทธ์เหมาะพิชัย 1.ผลงาน เงินจัดสรร 994.1101 / เบิกจ่าย 572.3265 ล้านบาท 2.ผลเบิกจ่ายภาพรวม 57.57% 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.120 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html เป้าประสงค์ สชป-13 ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ

23 Add your company slogan LOGO 23 ตัวชี้วัด ชป.27ตัวชี้วัด ชป.27 ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน เป้าหมาย 80 %  เป็นการดำเนินงานของ 17 โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดทั้ง 4 โครงการ โครงการส่งน้ำฯ ทั้ง 11 โครงการ โครงการก่อสร้าง 1/13 และ 2/13 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 6065707580 1.ผลงาน 82.27 % 2.ผลจากการประเมิน 82.27% 3.คะแนนที่ได้ 5 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.100 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.กำแพงแสนผอ.คบ.ท่ามะกา ผอ.คบ.ดำเนินสะดวกผอ.คบ.นครปฐม ผอ.คบ.นครชุมผอ.คบ.สองพี่น้อง ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ.คบ.พนมทวน ผอ.คบ.เขื่อนแม่กลองผอ.คป.กาญจนบุรี ผอ.คป.สมุทรสงครามผอ.คป.นครปฐม ผอ.คป.ราชบุรีผอ.คส.1/13 ผอ.คส.2/13 ผู้เก็บข้อมูลนายสุรพลแสงสุคนธ์ เป้าประสงค์ สชป-14 บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร

24 Add your company slogan LOGO 24 ตัวชี้วัด ชป.29ตัวชี้วัด ชป.29 ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการน้ำ เป้าหมาย 100%  เป็นการดำเนินงานของ 15 โครงการ ได้แก่ โครงการชลประทานจังหวัดทั้ง 4 โครงการ และ โครงการส่งน้ำฯ ทั้ง 11 โครงการ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 80859095100 1.ผลงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2.ผลงานภาพรวม 44.67 % 3.คะแนนที่ได้ 1 4.คะแนนถ่วงน้ำหนัก 0.060 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดผอ.คบ.กำแพงแสนผอ.คบ.ท่ามะกา ผอ.คบ.ดำเนินสะดวกผอ.คบ.นครปฐม ผอ.คบ.นครชุมผอ.คบ.สองพี่น้อง ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้ายผอ.คบ.บางเลน ผอ.คบ.ราชบุรีฝั่งขวาผอ.คบ.พนมทวน ผอ.คบ.เขื่อนแม่กลองผอ.คป.กาญจนบุรี ผอ.คป.สมุทรสงครามผอ.คป.นครปฐม ผอ.คป.ราชบุรี ผู้เก็บข้อมูลนายอำนาจชูวงษ์ เป้าประสงค์ สชป-15 มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มิติ ง : ด้านการพัฒนาองค์กร

25 Add your company slogan LOGO 25 http://irrigation.rid.go.th/om13/om13/ group/sendpro/frj/frj/frj.html ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำนักชลประทานที่ 13 รอบระยะเวลา 11 เดือน ( ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ) ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ ของ สำนักชลประทานที่ 13 เท่ากับ3.311


ดาวน์โหลด ppt Add your company slogan LOGO 1 group/sendpro/frj/frj/frj.html.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google