งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) Office for National Education Standards.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) Office for National Education Standards."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)

2 วิสัยทัศน์หลักสูตร มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และ การศึกษาตลอดชีวิต

3 หลักการสำคัญ ความเป็นเอกภาพของชาติ ปวงชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ กระจายอำนาจให้สังคมมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่นทั้งด้าน สาระการเรียนรู้ เวลา และ การจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทียบโอนผลการศึกษาได้ทั้ง ๓ ระบบ

4 จุดหมายสำคัญ ๕ ประการที่ มุ่งสู่ผู้เรียน ๑.คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม อันพึงประสงค์มีวินัย ปฏิบัติตน ตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ๒.มีความรู้อันเป็นสากล ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้ เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ๓.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มี สุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

5 จุดหมายสำคัญ ๕ ประการที่มุ่งสู่ ผู้เรียน ( ต่อ ) ๔. มีความรักชาติ มีจิตสำนึกใน ความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีและ การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๕.มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อมมิจิตสาธารณะ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง เป็นสุข

6 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๑.ความสามารถใน การสื่อสาร ๒.ความสามารถใน การคิด ๓.ความสามารถใน การแก้ปัญหา ๔.ความสามารถใน การใช้ทักษะชีวิต ๕.ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยี

7 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียน  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการ ทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ

8 บทบาทของครูผู้สอน วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มาวางแผน การจัดการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน จัดบรรยากาศ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียน จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ กิจกรรม นำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนการสอน ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย เหมาะสม และ ดูพัฒนาการของผู้เรียน วิเคราะห์ผลประเมินมาใช้ปรับปรุงการสอน

9 บทบาทของผู้เรียน กำหนดเป้าหมาย วางแผน และ รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง แสวงหาความรู้ แหล่งเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อความรู้ ตั้งคำถาม คิดหาคำตอบหรือแนวทาง แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่เรียนรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ มีปฏิสัมพันธ์ ทำงาน ทำกิจกรรม ร่วมกับกลุ่มและครู ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

10 จุดหมายและ พันธกิจของ สถานศึกษา การวางแผน : วัตถุประสงค์ระยะยาว และเป้าหมายรายปี การนำแผนสู่ การปฏิบัติและ ระบบกำกับ ดูแล การประเมิน ตนเอง ทีมการ ประเมิน จาก ภายนอก การปรับปรุง พัฒนาตนเอง และความรับผิดชอบ ของสถานศึกษา การปรับปรุง พัฒนาตนเอง และความรับผิดชอบ ของสถานศึกษา รายงา น ประจำ ปี แผนพัฒ นา สถานศึก ษา ตัวบ่งชี้ ความสำเ ร็จ (KPI) ปรับ วัตถุประสงค์ ระยะยาวและ เป้าหมาย สำหรับปีต่อไป

11 การพัฒนาคุณภาพ (QC) การพัฒนาคุณภาพ (QC) การประเมินคุณภาพ ภายใน (IQA) ภายนอก (EQA) การประเมินคุณภาพ ภายใน (IQA) ภายนอก (EQA) การประกันคุณภาพ (QA) การประกันคุณภาพ (QA) กระบวนกา ร ปรับปรุง คุณภาพ กระบวนการพั ฒนาสู่คุณภาพ กระบวนก าร ตรวจสอบ คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ (QAu) การตรวจติดตามคุณภาพ (QAu)

12 Q & A


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา ( องค์การมหาชน ) Office for National Education Standards.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google