งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 3/1 สาขางานการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 3/1 สาขางานการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 3/1 สาขางานการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก เสียงก่อนเรียนและหลังเรียน อาจารย์ชนิศา แจ้งอรุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระ อุปถัมภ์

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา ภาษาไทยเป็นภาษาและเอกลักษณ์ประจำ ชาติไทย ผู้เรียนมีปัญหาการอ่านออกเสียงที่ ผิดพลาด เกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขาด ความสนใจ ขาดทักษะการอ่านที่ดี มีสื่อ เทคโนโลยีอื่นๆ ที่น่าสนใจกว่า การฝึกฝนทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะการอ่าน ออกเสียง ของผู้เรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 / 1 สาขางานการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา สันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการวิจัย ผู้เรียนมีทักษะการอ่านออกเสียงใน ภาษาไทยสูงขึ้น

4 นวัตกรรมที่ใช้ในการ แก้ปัญหา แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงก่อน เรียน แบบทฝึกทักษะการอ่านออกเสียงหลัง เรียน แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงใน ภาษาไทย ประกอบด้วย - แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบ กล้ำ ร จำนวน 2 แบบฝึก - แบบฝึกการ อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ล จำนวน 2 แบบฝึก - แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำควบ กล้ำ ว จำนวน 2 แบบฝึก - แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ก่อนเรียน จำนวน 1 ชุด - แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง หลังเรียน จำนวน 1 ชุด

5 สมมติฐานการวิจัย การใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียง มีผล ทำให้นักศึกษามีพัฒนาการ ในการอ่านออกเสียงที่ดีขึ้น กรอบแนวคิด การวิจัย แบบฝึกการอ่าน ออกเสียง ภาษาไทย ความสามารถในการอ่าน ออกเสียงของผู้เรียนสูงขึ้น

6 วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรคือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติ ราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/1 สาขางานการขาย จำนวน 36 คน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำในภาษาไทย จำนวน 2 ชุด โดย แบบฝึกชุดที่ 1 เป็นแบบทดสอบการอ่านออก เสียงก่อนเรียน และแบบฝึกชุดที่ 2 เป็น แบบทดสอบการอ่านออกเสียงหลังเรียน ในแต่ ละชุดจะมีประโยคที่มีคำที่ใช้ฝึกการอ่านออก เสียง เช่น คำที่มี ร, ล, ว และคำควบกล้ำ จำนวนแบบฝึกละ 50 คำ

7 การเก็บรวบรวมข้อมูลและ สถิติที่ใช้ ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบผลการอ่านออก เสียงก่อนเรียนกับหลังเรียน เทียบค่าเป็น ร้อยละ สถิติที่ใช้ โดยการเปรียบเทียบผลการฝึก ปฏิบัติ จำนวน 2 ครั้ง และคิดค่าสถิติ เปรียบเทียบเป็นเป็นร้อยละ เพื่อหา ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงก่อนเรียน และหลังเรียน

8 สรุปผลวิจัย จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการอ่าน ออกเสียงของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3/1 สาขา งานการขาย จำนวน 36 คน ในรายวิชา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 โดยใช้แบบฝึก ทักษะการอ่านออกเสียง ผลการศึกษา ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 49.06 หลัง เรียน คิดเป็นร้อยละ 83.17 ความก้าวหน้าร้อยละ 34.11 แสดงว่าผล การทดสอบหลังเรียนในการอ่านออกเสียง ของนักศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน

9 ตารางเปรียบเทียบผลการวิจัย ก่อนเรียน หลังเรียน ระดั บ คะแ นน จำนวน ( คน ) ร้อยละ 11- 15 -- 16- 20 -- 21- 25 -- 26- 30 38.33 31- 35 25.56 36- 40 925.00 41- 45 1541.67 46- 50 719.44 36100 ระดับ คะแนน จำนวน ( คน ) ร้อยละ 11-1512.78 16-201027.78 21-251233.33 26-30822.22 31-3538.33 36-4025.56 41-45-- 46-50-- 36100

10 ข้อเสนอแนะการทำวิจัย 1. ผลการวิจัยสามารถนำ ไปใช้กับผู้เรียน ที่มีปัญหาในด้านการอ่านออกเสียงใน ภาษาไทยและควรปรับใช้ให้เหมาะสม กับความต้องการที่จะพัฒนาทักษะใน การอ่าน 2. การพัฒนาทักษะการอ่านควรใช้ควบคู่ กับทักษะอื่นๆ 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรพิจารรา ถึงความเหมาะสมด้านเวลา 4. ควรมีการสร้างสื่อที่พัฒนาด้านการอ่าน ทางภาษาไทย โดยใช้กระบวนการทาง เทคโนโลยีที่น่าสนใจ ใช้งานง่าย

11 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ปีที่ 3/1 สาขางานการขาย โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google