งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.1 Borehole environment สภาวะความดันระหว่างการเจาะและการ หยั่งธรณีในหลุมเจาะ เกิดจากปัจจัยสอง ส่วนคือ - ความดันในชั้นหิน - ความดันของคอลัมน์ของน้ำโคลน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.1 Borehole environment สภาวะความดันระหว่างการเจาะและการ หยั่งธรณีในหลุมเจาะ เกิดจากปัจจัยสอง ส่วนคือ - ความดันในชั้นหิน - ความดันของคอลัมน์ของน้ำโคลน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.1 Borehole environment สภาวะความดันระหว่างการเจาะและการ หยั่งธรณีในหลุมเจาะ เกิดจากปัจจัยสอง ส่วนคือ - ความดันในชั้นหิน - ความดันของคอลัมน์ของน้ำโคลน

2 ความดันในชั้นหินเป็นความดันที่เกิดจาก ของเหลวและก๊าซในชั้นหินอยู่ในสภาพ กดอัด (formation pressure) ส่วนความ ดันของคอลัมน์ของน้ำโคลนขึ้นอยู่กับ ความลึกและความหนาแน่นของน้ำโคลน โดยปกติในการเจาะหลุมควรพยายามให้ ความดันของคอลัมน์ของน้ำโคลนมีค่า มากกว่าความดันในชั้นหินเล็กน้อย

3 น้ำโคลนในหลุมเจาะซึ่งอยู่ภายใต้สภาวะ แรงดันที่มากกว่าความดันภายในชั้นหิน น้ำซึมผ่านได้ เพื่อใช้ป้องกันแรงดัน ภายในชั้นหินน้ำซึมผ่านได้ที่จะดันให้หัว เจาะและเครื่องมือที่ปากหลุมเจาะเกิด การเสียหาย เมื่อหัวเจาะเจาะผ่านชั้นหิน น้ำซึมผ่านได้ (permeable formation) จะเกิดการแทรกตัว (invasion) ของน้ำ โคลนเข้าไปในชั้นหินน้ำซึมผ่านได้

4 ส่วนผสมในน้ำโคลนซึ่งเป็นของแข็งจะเกิด การสะสมตัวเกาะอยู่ที่ผนังหลุมเจาะ บริเวณที่เป็นชั้นหินน้ำซึมผ่านได้ซึ่ง เรียกว่า mud cake ส่วนที่เป็น ของเหลวซึ่งเรียกว่า mud filtrate จะ ไหลเข้าไปในชั้นหินน้ำซึมผ่านได้ดันให้ ของไหลที่เคยอยู่ในชั้นหินกักเก็บเดิม ไหลลึกเข้าไปในชั้นหิน

5 บริเวณภายในชั้นหินน้ำซึมผ่านได้ที่ mud filtrate เข้าไปแทนที่ของไหลเรียก บริเวณนี้ว่า invasion zone เมื่อเวลา ผ่านไป mud cake ที่เกาะอยู่ที่ผนังของ หลุมเจาะจะมีความหนามากขึ้นจนทำให้ การไหลของ mud filtrate เข้าไปในชั้น หินน้ำซึมผ่านได้น้อยลง

6

7 ความลึกที่ mud filtrate สามารถไหลเข้า ไปในชั้นหินน้ำซึมผ่านได้ ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่สำคัญได้แก่ สมบัติของน้ำโคลน และ ความแตกต่าง ระหว่างค่าความดันของน้ำโคลนในหลุม เจาะและความดันภายในชั้นหินน้ำซึม ผ่านได้

8 บริเวณที่เกิดการแทรกตัวของน้ำโคลน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ flushed zone และ transition zone

9 ส่วนที่เรียกว่า flushed zone เป็นส่วนที่ ของไหลเดิมที่เคยอยู่ในชั้นหินน้ำซึม ผ่านได้ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วย mud filtrate ส่วนที่เรียกว่า transition zone เป็นส่วนที่ ของไหลเดิมที่เคยอยู่ในชั้นหินน้ำซึม ผ่านได้บางส่วนถูกแทนที่ด้วย mud filtrate ถัดจากส่วนที่เป็น invasion zone ซึ่งเป็น บริเวณที่ mud filtrate ไม่สามารถแทรก ผ่านเข้าไปได้เรียกว่า virgin zone

10 โดยปกติแอ่งสะสมตะกอน จะแสดง ลักษณะการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิตาม ความลึก การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมัก แสดงอยู่ในรูปของ gradient มีหน่วย เป็น O C/100 m หรือ O C/km โดยทั่วไป ในแอ่งสะสมตะกอนมีค่า gradient อยู่ ระหว่าง 20 ถึง 35 O C/km

11 ในระหว่างที่มีการเจาะ น้ำโคลนซึ่งทำ หน้าที่ระบายความร้อนให้กับหัวเจาะนั้น ยังมีส่วนทำให้อุณหภูมิรอบๆหลุมเจาะ ลดลงด้วยจนถึงจุดสมดุลย์ระหว่าง อุณหภูมิของชั้นหินและอุณหภูมิของน้ำ โคลน

12 หลุมเจาะที่พร้อมจะทำการหยั่งธรณีใน หลุมเจาะควรมีสมบัติดังนี้ 1. ความลึกเฉลี่ยประมาณ 6,000 ฟุต แต่ อาจอยู่ระหว่าง 1,000 ถึง 20,000 ฟุต 2. เส้นผ่าศูนย์กลางหลุมเจาะประมาณ 9 นิ้ว แต่อาจมีค่าระหว่าง 5 ถึง 15 นิ้ว 3. หลุมเจาะอาจทำมุมเอียงจาก แนวดิ่ง 0-5 องศาสำหรับหลุมบนบก และ 20-40 องศาในทะเล

13 4. อุณหภูมิที่ก้นหลุมเฉลี่ยประมาณ 150 O F แต่อาจอยู่ระหว่าง 100 ถึง 350 O F 5. ความเค็มของน้ำโคลนมีค่าเฉลี่ย 10,000 ppm แต่อาจมีค่าระหว่าง 3,000 ถึง 200,000 ppm 6. น้ำหนักของน้ำโคลนมีค่าเฉลี่ยประมาณ 11 lb/gal แต่อาจอยู่ระหว่าง 9 ถึง 16 lb/gal 7. ความดันที่ก้นหลุมเฉลี่ยประมาณ 3,000 psi แต่อาจอยู่ระหว่าง 500 ถึง 15,000 psi

14 8. ความหนาของ mud cake ที่ผนังหลุม เจาะในบริเวณชั้นหินน้ำซึมผ่านได้ มี ค่าประมาณ 0.5 นิ้ว แต่อาจอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 1 นิ้ว 9. น้ำโคลนอาจแทรกเข้าไปในชั้นหินได้ ลึกเพียง 0.1 นิ้วหรืออาจลึกได้ถึง 3 ฟุต จากผนังหลุมเจาะ


ดาวน์โหลด ppt 4.1 Borehole environment สภาวะความดันระหว่างการเจาะและการ หยั่งธรณีในหลุมเจาะ เกิดจากปัจจัยสอง ส่วนคือ - ความดันในชั้นหิน - ความดันของคอลัมน์ของน้ำโคลน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google