งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ สี่แคว ” ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นายสมยศ มโนวงศ์ 2 นางศรีสมร คชหิรัญ 3 นายประสบ อินทกูล 4 นายชัยวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ สี่แคว ” ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นายสมยศ มโนวงศ์ 2 นางศรีสมร คชหิรัญ 3 นายประสบ อินทกูล 4 นายชัยวุฒิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ สี่แคว ” ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นายสมยศ มโนวงศ์ 2 นางศรีสมร คชหิรัญ 3 นายประสบ อินทกูล 4 นายชัยวุฒิ วิสมกา 5 นางประชิด วิสมกา 6 นางพิมลรัตน์ ใจบุญลือ 7 นางณัฐกุล รอดรังนก 8 นางผจงจิตต์ ศรีพรวงศ์ 9 นางนันทิยา วาสุกรี 10 นางสาวนงนุช มอญถนอม 11 นางสาวสุณีย์ พุ่มทอง 12 นายวรรณกร บำรุงศรี 13 นายวีรวัฒน์ นพพันธ์ ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 14 นางสุภาภรณ์ ทองคำ 15 นายถาวร พัฒนา 16 นายปรมินทร์ ไตร ทิพย์ 17 นายณัฐพร สิทธิ วัฒน์ 18 นายโฮม วันชัย 19 นายสุรพล อัน พัฒนากูล 20 นางวันเพ็ญ สมแก้ว 21 นางสุมามาลย์ สุทธิสา รากร 22 นางชูศรี คงเพชร ศักดิ์ 23 นางจันทรา บ่าย เมือง 24 นายอดุลย์ พรมลี้ 25 นางสาวประคอง ปลั่ง กลาง 26 นายสมบูรณ์ ลังกาพิน

3 วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สวาทวรนิกุลกิจ ผู้ช่วยวิทยากร วรพรรณนาถนวผดุง

4 ผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่ง ผลิต ข้าวที่มีคุณภาพดี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาความยากจน ตอบสนอง นโยบายของรัฐ

5 ผลลัพธ์ของโครงการ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมี รายได้ เพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 10 จากการจำหน่ายข้าว

6 ผลผลิตของโครงการ เกษตรกรมีผลผลิตข้าวที่ มี คุณภาพไว้บริโภคและ จำหน่าย

7 กระบวนการทำงานที่ มีประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของเกษตรกร วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

8 กำหนดขั้นตอนการ ดำเนินงาน จัดทำเวทีชุมชน ประชุมชี้แจงเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วม โครงการ เสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณ

9 การมีส่วนร่วมของ เกษตรกร ประชุมเกษตรกรผู้ร่วม โครงการ ถ่ายทอดความรู้

10 วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผน

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน  กลยุทธ์ หน่วยงาน  การเมือง  สังคม การเกษตร  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี

12 กลยุทธ์หน่วยงาน สนับสนุนให้เกษตรกร มีความรู้ ความสามารถในการ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิต ข้าว

13 การเมืองและสังคม การเกษตร การเมือง – ประสานงานกับ อบต. สังคมการเกษตร – กลุ่มสถาบันเกษตรกร ( กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มส่งเสริม อาชีพ ฯลฯ )

14 เศรษฐกิจและ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ  อบต. สนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี  ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ข้าว  สนับสนุนเครื่องจักรกลในการ ผลิต

15 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

16 คนและเทคโนโลยี คน  เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 200 ครัวเรือน เทคโนโลยี  จัดฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์ฯ  เชิญวิทยากรฝึกอบรมเพื่อ ถ่ายทอดความรู้

17 วัตถุดิบและเงิน วัตถุดิบ  เมล็ดพันธุ์ข้าว  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยเคมี เงิน  1,090,000 บาท

18 บริโภคด้วยความ มั่นใจ เมล็ดขาวใส ใหญ่ ยาว ต้องข้าวขาว นครสวรรค์

19


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “ สี่แคว ” ลำดับ ที่ชื่อ - นามสกุล 1 นายสมยศ มโนวงศ์ 2 นางศรีสมร คชหิรัญ 3 นายประสบ อินทกูล 4 นายชัยวุฒิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google