งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี
นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี

2 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม “สี่แคว”
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 1 นายสมยศ มโนวงศ์ 2 นางศรีสมร คชหิรัญ 3 นายประสบ อินทกูล 4 นายชัยวุฒิ วิสมกา 5 นางประชิด วิสมกา 6 นางพิมลรัตน์ ใจบุญลือ 7 นางณัฐกุล รอดรังนก 8 นางผจงจิตต์ ศรีพรวงศ์ 9 นางนันทิยา วาสุกรี 10 นางสาวนงนุช มอญถนอม 11 นางสาวสุณีย์ พุ่มทอง 12 นายวรรณกร บำรุงศรี 13 นายวีรวัฒน์ นพพันธ์ ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 14 นางสุภาภรณ์ ทองคำ 15 นายถาวร พัฒนา 16 นายปรมินทร์ ไตรทิพย์ 17 นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ 18 นายโฮม วันชัย 19 นายสุรพล อันพัฒนากูล 20 นางวันเพ็ญ สมแก้ว 21 นางสุมามาลย์ สุทธิสารากร 22 นางชูศรี คงเพชรศักดิ์ 23 นางจันทรา บ่ายเมือง 24 นายอดุลย์ พรมลี้ 25 นางสาวประคอง ปลั่งกลาง 26 นายสมบูรณ์ ลังกาพิน

3 วิทยากรประจำกลุ่ม อ.สวาท วรนิกุลกิจ ผู้ช่วยวิทยากร วรพรรณ นาถนวผดุง

4 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแหล่งผลิต ข้าวที่มีคุณภาพดี เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาความยากจน ตอบสนอง นโยบายของรัฐ

5 ผลลัพธ์ของโครงการ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการมีรายได้
เพิ่มขึ้น จากเดิม ร้อยละ 10 จากการจำหน่ายข้าว

6 ผลผลิตของโครงการ เกษตรกรมีผลผลิตข้าวที่มี คุณภาพไว้บริโภคและจำหน่าย

7 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของเกษตรกร วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ

8 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
จัดทำเวทีชุมชน ประชุมชี้แจงเกษตรกร คัดเลือกเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ เสนอโครงการเพื่อของบประมาณ

9 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ประชุมเกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ถ่ายทอดความรู้

10 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ
ปฏิบัติตามแผน

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน การเมือง สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

12 กลยุทธ์หน่วยงาน สนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตข้าว

13 การเมืองและสังคมการเกษตร
ประสานงานกับ อบต. สังคมการเกษตร กลุ่มสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ)

14 เศรษฐกิจและเทคโนโลยี
อบต. สนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าว สนับสนุนเครื่องจักรกลในการผลิต

15 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน

16 คนและเทคโนโลยี คน เทคโนโลยี เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ 200 ครัวเรือน
เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ ครัวเรือน เทคโนโลยี จัดฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เชิญวิทยากรฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้

17 วัตถุดิบและเงิน วัตถุดิบ เงิน เมล็ดพันธุ์ข้าว
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพและปุ๋ยเคมี เงิน 1,090,000 บาท

18 บริโภคด้วยความมั่นใจ ต้องข้าวขาว นครสวรรค์
เมล็ดขาวใส ใหญ่ ยาว ต้องข้าวขาว นครสวรรค์

19


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย : นางนันทิยา วาสุกรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google