งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายปฎิมากรณ์ แก้วสถิตย์ นางสาวดวงธิดา พันธุ์เมฆา นางสาวศุภรดา ยุทธกิจ ครูที่ปรึกษา อาจารย์พัชรี อินทปัญญา โรงเรียนบ้านนา “ นายกพิทยากร ” จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายปฎิมากรณ์ แก้วสถิตย์ นางสาวดวงธิดา พันธุ์เมฆา นางสาวศุภรดา ยุทธกิจ ครูที่ปรึกษา อาจารย์พัชรี อินทปัญญา โรงเรียนบ้านนา “ นายกพิทยากร ” จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายปฎิมากรณ์ แก้วสถิตย์ นางสาวดวงธิดา พันธุ์เมฆา นางสาวศุภรดา ยุทธกิจ ครูที่ปรึกษา อาจารย์พัชรี อินทปัญญา โรงเรียนบ้านนา “ นายกพิทยากร ” จังหวัด นครนายก การศึกษาผลกระทบของฝนกรด ที่มี ต่อต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (The Effect of Acid rain to Nepenthes)

2 ที่มาและ ความสำคัญ ภาวะฝนกรด (Acid rain) ปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดฝนกรด 2SO 2 (g) + O 2 (g)  2SO 3 (g) SO 3 (g) + H 2 O(l)  H 2 SO 4 (aq) 2NO(g) + O 2 (g)  2NO 2 (g) 2NO 2 (g) + H 2 O(l)  HNO 2 (aq) + HNO 3 (aq)

3 ที่มาและ ความสำคัญ ภาวะฝนกรด (Acid rain) ในประเทศไทย คพ. ชี้แนวโน้มไทยเสี่ยงภาวะ ' ฝนกรด ' เร่งคุมระดับมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ( คพ.) ร่วมกับเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก (EANET) ซึ่งมีสมาชิก 13 ชาติ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เวียดนาม เมียน มาร์ ไทย มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และ รัสเซีย โดยได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการตก สะสมของฝนกรด และระดับความรุนแรงของปัญหา จากการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก มาตั้งแต่ปี 2553 พบว่า มีความเป็นกรดมากขึ้น รวมทั้งสถานีตรวจวัดของไทย 6 จุด คือในกทม.2 แห่ง กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ที่ พบว่าค่าน้ำฝนมีความเป็นกรดเช่นกัน ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 - See more at: http://www.hfocus.org/content/2013/07/3995#sthash.AYyqI4FJ.dpuf

4 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ในปี ค. ศ.1985 นิตยสาร Time Magazine ของ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับการ ตาย ของต้นไม้จํานวนมากในป่าของประเทศเยอรมนี ในชื่อบทความ “ The dying Forests –What Is Killing All the Trees? ” บทความนี้เป็นบทความที่ สร้างความสนใจให้ชาวโลกและทําให้ตะหนักถึงภัย คุกคามใหม่ที่เกิดขึ้น ปรากฏการณ์ต้นไม้ตายใน ประเทศเยอรมนี เรียกว่า Waldsterben หรือ dying- forest symdrome โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าว เกิดจากผลกระทบของฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือ ฝน กรด http://ajutarut.files.wordpress.com/2013/07/ir16.pdf

5 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของภาวะฝนกรดที่มีต่อการ เจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง

6 สมมุติฐาน ถ้าฝนกรดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ เจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เมื่อ รดด้วยน้ำที่มีภาวะเป็นกรดซัลฟิวริก (H 2 SO 4 ) และกรดไนตริก (HNO 3 ) ลงบนต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จะทำให้การ เจริญเติบโตของความยาวของใบ ความกว้าง ของใบและขนาดของหม้อเปลี่ยนแปลงไปจาก ปกติ ถ้าฝนกรดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ เจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เมื่อ รดด้วยน้ำที่มีภาวะเป็นกรดซัลฟิวริก (H 2 SO 4 ) และกรดไนตริก (HNO 3 ) ลงบนต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จะทำให้การ เจริญเติบโตของความยาวของใบ ความกว้าง ของใบและขนาดของหม้อเปลี่ยนแปลงไปจาก ปกติ

7 ขอบเขตของการ วิจัย สายพันธุ์ที่ทำการศึกษา หม้อข้าวหม้อแกงลิง กรดที่นำมาจำลองเป็น ภาวะฝนกรด กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก ตัวแปรที่ศึกษา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ตัวแปรต้น น้ำที่ใช้รดต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งมีภาวะเป็นกรด เตรียมจาก กรดซัลฟิวริก และกรดไนตริก ตัวแปรตาม การเจริญเติบโตของต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิง ได้แก่ ความ ยาวของใบ ความกว้างของใบ ขนาดของหม้อ ตัวแปรควบคุม ปริมาณน้ำที่รด ความถี่ในการรด สภาพแวดล้อม

8 วิธีการดำเนินงาน โดยสังเขป เตรียมกรด H 2 SO 4 HNO 3 pH = 5.5 เตรียม หม้อข้าวหม้อแกงลิง จำนวน 9 ต้น H 2 SO 4 HNO 3 H2OH2O รดวันละ 2 ครั้งช่วงเช้าและเย็น ครั้งละ 200 ลูกบาศก์ เซนติเมตรเป็นระยะเวลา 6 เดือน และวัดการ เจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนที่จะวัด ได้แก่ ความยาวของใบ ความกว้าง ของใบ ขนาดของหม้อ

9 ระยะเวลาการทำงาน 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 57 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ โครงงาน 25 พฤศจิกายน – 10 ตุลาคม 57 เตรียมอุปกรณ์การทดลอง 12 พฤศจิกายน – 12 พฤษภาคม 57 ทำการทดลอง บันทึกผล 12 พฤษภาคม 57 สรุปผลการทดลอง แผนการดำเนินงาน

10 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ทราบผลของฝนกรดที่มีต่อการ เจริญเติบโตของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ การดูแลต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง 1.1. 2.2. เพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ที่นำต้น หม้อข้าวหม้อแกงลิงไปขยายพันธุ์ในพื้นที่ ที่ประสบภาวะฝนกรด 3.3.

11 เอกสารอ้างอิง กรมวิทยาศาสตร์บริการ, ฝนกรด, เข้าถึงได้จาก http://ajutarut.files.wordpress.com/2013/0 7/ir16.pdf [Online] ] 28 ตุลาคม 2557 สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, หนังสือ เรียนเคมีพื้นฐาน, องค์การค้า สกสค. ปีที่พิมพ์ 2556 ฝนกรด, เข้าถึงได้จาก http://ozone.tmd.go.th/acid.htm [Online] 28 ตุลาคม 2557 http://ozone.tmd.go.th/acid.htm

12


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายปฎิมากรณ์ แก้วสถิตย์ นางสาวดวงธิดา พันธุ์เมฆา นางสาวศุภรดา ยุทธกิจ ครูที่ปรึกษา อาจารย์พัชรี อินทปัญญา โรงเรียนบ้านนา “ นายกพิทยากร ” จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google