งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ทำนา..... พึ่งพาตนเอง ” โดย ครูติดแผ่นดินข้าว เชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ทำนา..... พึ่งพาตนเอง ” โดย ครูติดแผ่นดินข้าว เชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ทำนา..... พึ่งพาตนเอง ” โดย ครูติดแผ่นดินข้าว เชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย

2 หลักคิด เกษตรกรใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมี เหตุผล เปลี่ยนค่านิยมของเกษตรกรจากการผลิตที่ต้องการ ให้ผลผลิตสูงอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนการ ผลิตที่พึ่งพาตนเองตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การผลิตต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม

3 หลักวิชา การลดต้นทุนการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อ คุณภาพและปริมาณผลผลิต การปรับปรุงบำรุงดิน โดยใช้อินทรียวัตถุ การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน การจัดการเมล็ดพันธุ์ โดยคัดเลือกจากแปลง ขยายพันธุ์ที่เชื่อถือได้

4 หลักปฏิบัติ การคัดเลือกพันธุ์ข้าว ใช้พันธุ์ข้าวจากแหล่งของ ราชการ หรือศูนย์ข้าวชุมชน พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก ได้แก่ กข. 6, กข. 15, มะลิ 105, สันป่าตอง 1, สุพรรณบุรี อัตราเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ 7 กก./ ไร่ การเตรียมดิน โดยการไถดะพร้อมใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสดทิ้งไว้เพื่อปรับปรุงบำรุงดินและกำจัด ศัตรูพืชช่วงเดือน พฤษภาคม และไถแปร / ทำเทือก / คราด เตรียมพื้นที่ปลูกในเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ปลูกแบบปักดำ โดยจ้างแรงงาน และลงแขก ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน การใส่ปุ๋ย เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์และใส่ปุ๋ย ให้สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ดิน ให้ ถูกต้องตามระยะเวลาการเจริญเติบโต และควรใช้ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยหมัก

5 การป้องกันกำจัดศัตรูข้าว 5.1 วัชพืช เน้นในขั้นตอนการเตรียมดินให้ดี มี การควบคุมระดับน้ำในนาให้เหมาะสม และใช้แรงงานคนตัดบริเวณรอบคันนา 5.2 หอย / ปู ใช้วิธีกล ดักจับตามช่องน้ำเข้านา และใช้ปูนขาวใส่บริเวณน้ำขัง อัตราไร่ละ 5 กก 5.3 โรค / แมลง ใช้วิธีการสำรวจแปลงนาอย่าง สม่ำเสมอเมื่อพบการระบาดของงโรค / แมลงใช้ การป้องกันกำจัดแบบวิธีผสมผสาน และใช้สาร สมุนไพร การเก็บเกี่ยว เน้นให้เกษตรกรเกี่ยวข้าวในระยะ แก่ที่เหมาะสม โดยการใช้เครื่องเกี่ยวหรือ แรงงานคน

6 จุดคอขวด 1. การเตรียมพื้นที่และการปรับปรุงดิน 2. พันธุ์ / อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 3. การใช้ปุ๋ย 4. การใช้สารเคมี

7 ต้นทุนการผลิต 1. ค่าไถเตรียมดินพร้อมปลูก 550 บาท 2. จัดเตรียมแปลงกล้า 80 บาท 3. ค่าพันธุ์ 105 บาท 4. ค่าปักดำ 650 บาท 5. ค่าน้ำ 10 บาท 6. ค่าปุ๋ยเคมี 592 บาท 7. ปุ๋ยหมัก 100 บาท 8. ค่ากำจัดวัชพืช 43 บาท 9. ค่ากำจัดหอย 10 บาท 10. ค่าเก็บเกี่ยว 800 บาท รวมต้นทุน 2,940 บาท

8 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูติดแผ่นดิน 1. นายณรงค์ พุทธวงค์มือถือ 086-1167840 2. นาย ทิตย์ ลือเลิศมือถือ 081-2894144 3. นาย เงิน เชื้อเมืองพานมือถือ 086-1815987 4. นาย นายปั๋นแก้ว ไชยยามือถือ 084-6093453 5. นาย สมคิด แก้วพามือถือ 087-1751452 6. นาย นายสมหวัง นารินคำมือถือ 089-7569421 7. นาย อารี แก้วรากมุขมือถือ 085-7062699 8. นาย นายเรืองรอง โซตามือถือ 086-7322629 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โทร 053-152685


ดาวน์โหลด ppt “ ทำนา..... พึ่งพาตนเอง ” โดย ครูติดแผ่นดินข้าว เชียงราย สำนักงานเกษตรจังหวัด เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google