งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 (1) งบบริการทางการแพทย์สำหรับ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) (2) งบบริการผู้ติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 (1) งบบริการทางการแพทย์สำหรับ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) (2) งบบริการผู้ติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 (1) งบบริการทางการแพทย์สำหรับ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) (2) งบบริการผู้ติด เชื้อเอสไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ (3) งบบริการ ผู้ป่วยไตวาย เรื้อรัง (4) งบบริการควบคุม ป้องกันความรุนแรงของ โรค DM, HT ประเภทบริการบาท/ประชากร 1. บริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยในทั่วไป เพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP ) บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน/โรค เฉพาะ/ยาจำเป็นและมีปัญหาการเข้าถึง บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ บริการแพทย์แผนไทย งบจ่ายเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการ ม เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ งบค่าเสื่อม (งบลงทุน) รวม (บาท/ประชากร)2, งบค่าบริการทาง การแพทย์ งบ P&P Area based (57.40 ) กองทุน ตำบล (40) แก้ไขปัญหา สาธารณสุขของจังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์ (17.40) จัดสรรล่วงหน้าและโอน ตรงให้กับหน่วยบริการ

2 แนวทางการบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว จ.กระบี่ ปี 2556 คงเหลือ หลังหักเงินเดือน 389,702, คงเหลือ หลังหักเงินเดือน 389,702, OP Refer ต่างจังหวัด 10,000,000 OP Refer ต่างจังหวัด 10,000,000 CF = 6,551, OP 3. PP 2. IP วัคซีนพิษสุนัขบ้า 2,148, PP Express เงินเดือน + ทุนการศึกษา 4,600,000 เงินเดือน + ทุนการศึกษา 4,600,000 CT ในจังหวัด (OP) 1,500,000 CT ในจังหวัด (OP) 1,500,000 26,000,000(6.52%) ยอดเงินปี56 637,020, ยอดเงินปี56 637,020, หักเงินเดือน 247,317, หักเงินเดือน 247,317, เงินระดับจังหวัด NON-UC 9,039,330 เงินระดับจังหวัด NON-UC 9,039,330 ยอดเงินทั้งหมด ภาพจังหวัด ยอดเงินทั้งหมด ภาพจังหวัด Quality Performance CAP 3.2 PPA ( PAP+TSH ) 3.3 PP dent TSH =1,200, ,741,836.44(93.48%) เงินกันเหลือจ่าย – ปี56 จังหวัดเป็น clearing House กรณี OP refer ในจังหวัด

3 หลักการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวจังหวัดกระบี่ คปสจ. อบปจ. CFO กำหนดแนวทาง/ หลักเกณฑ์ และ พิจารณาจัดสรร เฝ้าระวังสถานการณ์ การเงินการคลังของ หน่วยบริการ 1.เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. คำนึงถึงความอยู่รอดของ รพ. ภายใต้หลักการ”เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” จังหวัดกระบี่ มีบริบทของโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน และอยู่ในภาวะวิกฤต -ตั้งอยู่ในพื้นที่กันดาร ระดับ 1 = รพ.ลำทับ - ประชากร UC น้อยกว่า 20,000 คน ระดับ 2 = รพ.เกาะลันตา – พื้นที่เกาะ ผู้รับบริการมีน้อย - รพช.ขนาดใหญ่ แต่จำนวนประชากรน้อย – มีค่า Maintain ค่าน้ำ,ค่าไฟ (ใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น) = รพ.อ่าวลึก 3. จำนวนงบที่ได้รับจัดสรรภาพรวมของเครือข่าย ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

4 เครือข่ายวงเงิน Prepaid 56วงเงิน 55ได้รับจัดสรรเพิ่ม เมือง128,708, ,031, ,676, เขาพนม41,106, ,742, ,363, เกาะลันตา22,723, ,982, , คลองท่อม52,605, ,376, ,228, อ่าวลึก42,437, ,709, ,727, ปลายพระยา28,005, ,104, , ลำทับ25,814, ,845, , เหนือคลอง31,341, ,928, ,412, รวม372,741, ,720, ,021,175.15

5 เครือข่ายปี55ปี56เพิ่มขึ้น เมือง82,84786,7583,911 (4.72%) เขาพนม49,49251,2441,752 (3.53%) เกาะลันตา25,43026, (2.29%) คลองท่อม63,77764, (1.19%) อ่าวลึก47,57147, (0.85%) ปลายพระยา32,27832, (1.23%) ลำทับ19,96920, (0.53%) เหนือคลอง49,55349, (0.86%) รวม370,917379,2658,348 (2.25%) POP UC

6 เครือข่ายปี55ปี56เพิ่มขึ้น เมือง 18, , , เขาพนม 1, , เกาะลันตา คลองท่อม 2, , อ่าวลึก 2, , ปลายพระยา 1, , ลำทับ 1, , เหนือคลอง 1, , รวม 29, , , Adj.RW

7


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 (1) งบบริการทางการแพทย์สำหรับ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) (2) งบบริการผู้ติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google