งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 (1) งบบริการทางการแพทย์สำหรับ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) (2) งบบริการผู้ติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 (1) งบบริการทางการแพทย์สำหรับ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) (2) งบบริการผู้ติด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 (1) งบบริการทางการแพทย์สำหรับ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) (2) งบบริการผู้ติด เชื้อเอสไอวี และ ผู้ป่วยเอดส์ (3) งบบริการ ผู้ป่วยไตวาย เรื้อรัง (4) งบบริการควบคุม ป้องกันความรุนแรงของ โรค DM, HT ประเภทบริการบาท/ประชากร 1. บริการผู้ป่วยนอก983.49 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป975.85 3. เพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่สูง60.99 4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP )313.70 5. บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน/โรค เฉพาะ/ยาจำเป็นและมีปัญหาการเข้าถึง 262.10 6. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์12.88 7. บริการแพทย์แผนไทย7.20 8. งบจ่ายเพิ่มตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ4.76 9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการ ม. 415..19 10. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ0.75 11. งบค่าเสื่อม (งบลงทุน)128.69 รวม (บาท/ประชากร)2,755.60 งบค่าบริการทาง การแพทย์ งบ P&P Area based (57.40 ) กองทุน ตำบล (40) แก้ไขปัญหา สาธารณสุขของจังหวัด ตามแผนยุทธศาสตร์ (17.40) จัดสรรล่วงหน้าและโอน ตรงให้กับหน่วยบริการ

2 แนวทางการบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว จ.กระบี่ ปี 2556 คงเหลือ หลังหักเงินเดือน 389,702,506.44 คงเหลือ หลังหักเงินเดือน 389,702,506.44 OP Refer ต่างจังหวัด 10,000,000 OP Refer ต่างจังหวัด 10,000,000 CF = 6,551,560 1. OP 3. PP 2. IP วัคซีนพิษสุนัขบ้า 2,148,440 3.1 PP Express เงินเดือน + ทุนการศึกษา 4,600,000 เงินเดือน + ทุนการศึกษา 4,600,000 CT ในจังหวัด (OP) 1,500,000 CT ในจังหวัด (OP) 1,500,000 26,000,000(6.52%) ยอดเงินปี56 637,020,081.64 ยอดเงินปี56 637,020,081.64 หักเงินเดือน 247,317,575.20 หักเงินเดือน 247,317,575.20 เงินระดับจังหวัด NON-UC 9,039,330 เงินระดับจังหวัด NON-UC 9,039,330 ยอดเงินทั้งหมด ภาพจังหวัด ยอดเงินทั้งหมด ภาพจังหวัด Quality Performance CAP 3.2 PPA ( PAP+TSH ) 3.3 PP dent TSH =1,200,000 372,741,836.44(93.48%) เงินกันเหลือจ่าย – ปี56 จังหวัดเป็น clearing House กรณี OP refer ในจังหวัด

3 หลักการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวจังหวัดกระบี่ คปสจ. อบปจ. CFO กำหนดแนวทาง/ หลักเกณฑ์ และ พิจารณาจัดสรร เฝ้าระวังสถานการณ์ การเงินการคลังของ หน่วยบริการ 1.เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2. คำนึงถึงความอยู่รอดของ รพ. ภายใต้หลักการ”เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข” จังหวัดกระบี่ มีบริบทของโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน และอยู่ในภาวะวิกฤต -ตั้งอยู่ในพื้นที่กันดาร ระดับ 1 = รพ.ลำทับ - ประชากร UC น้อยกว่า 20,000 คน ระดับ 2 = รพ.เกาะลันตา – พื้นที่เกาะ ผู้รับบริการมีน้อย - รพช.ขนาดใหญ่ แต่จำนวนประชากรน้อย – มีค่า Maintain ค่าน้ำ,ค่าไฟ (ใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น) = รพ.อ่าวลึก 3. จำนวนงบที่ได้รับจัดสรรภาพรวมของเครือข่าย ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

4 เครือข่ายวงเงิน Prepaid 56วงเงิน 55ได้รับจัดสรรเพิ่ม เมือง128,708,010.85116,031,651.1212,676,359.73 เขาพนม41,106,128.7738,742,722.462,363,406.31 เกาะลันตา22,723,667.8521,982,031.07741,636.78 คลองท่อม52,605,278.5951,376,352.041,228,926.55 อ่าวลึก42,437,139.6240,709,697.251,727,442.37 ปลายพระยา28,005,746.8927,104,499.55901,247.34 ลำทับ25,814,733.3924,845,246.80969,486.59 เหนือคลอง31,341,130.4829,928,461.001,412,669.48 รวม372,741,836.44350,720,661.2922,021,175.15

5 เครือข่ายปี55ปี56เพิ่มขึ้น เมือง82,84786,7583,911 (4.72%) เขาพนม49,49251,2441,752 (3.53%) เกาะลันตา25,43026,013583 (2.29%) คลองท่อม63,77764,541764 (1.19%) อ่าวลึก47,57147,977406 (0.85%) ปลายพระยา32,27832,677399 (1.23%) ลำทับ19,96920,075106 (0.53%) เหนือคลอง49,55349,980427 (0.86%) รวม370,917379,2658,348 (2.25%) POP UC

6 เครือข่ายปี55ปี56เพิ่มขึ้น เมือง 18,842.0820,454.271,612.19 เขาพนม 1,558.121,658.93100.81 เกาะลันตา 624.60528.99-95.61 คลองท่อม 2,223.612,141.09- 82.52 อ่าวลึก 2,838.892,778.77- 60.12 ปลายพระยา 1,071.801,238.26- 166.46 ลำทับ 1,110.211,024.07 - 86.14 เหนือคลอง 1,424.631,402.51- 22.12 รวม 29,693.9831,226.931,532.95 Adj.RW

7


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 (1) งบบริการทางการแพทย์สำหรับ ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า (งบอัตราเหมาจ่ายรายหัว) (2) งบบริการผู้ติด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google