งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการสื่อสารให้เด็กนักเรียนให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจอย่างเต็มที่นั้น จึงต้องมีการออกแบบและเลือกสื่อที่ จะใช้ในการสอนให้ตอบสนองความพึงพอใจของเด็กได้สื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการสื่อสารให้เด็กนักเรียนให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจอย่างเต็มที่นั้น จึงต้องมีการออกแบบและเลือกสื่อที่ จะใช้ในการสอนให้ตอบสนองความพึงพอใจของเด็กได้สื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การออกแบบการสื่อสารให้เด็กนักเรียนให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจอย่างเต็มที่นั้น จึงต้องมีการออกแบบและเลือกสื่อที่ จะใช้ในการสอนให้ตอบสนองความพึงพอใจของเด็กได้สื่อ การ์ตูนภาพเคลื่อนไหวถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถสร้าง ความพึงพอใจให้แก่เด็กนักเรียนได้ สถิตินับเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ งานวิจัย การคำนวณตัวเลขมากๆที่ต้องการความเที่ยงตรง และรวดเร็วด้วยมือหรือ เครื่องคิดเลขธรรมดาแทบเป็นไป ไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาปัญหาการใช้สื่อ การเรียนการสอนรายวิชา SPSS ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษา ในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3 1. เพื่อออกแบบ สื่อการ์ตูน มัลติมีเดีย สำหรับวิชา SPSS แก่ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขา งาน คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2. เพื่อพัฒนา สื่อการสอนใน การเรียนวิชา SPSS ให้มีความ น่าสนใจ แนวคิดเกี่ยวกับการ ออกแบบกราฟิกและ มัลติมีเดีย รูปแบบของสื่อการ์ตูน เนื้อหาความรู้การใช้ โปรแกรม SPSS หลักการและความคิด เกี่ยวกับสื่อการสอน ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับ การเรียนรู้ ครูผู้สอนให้ คำปรึกษา แนะแนว เนื้อหาสื่อ การ์ตูน มัลติมีเดียที่ นำมา สำหรับสอน ผู้ศึกษา ทำการศึกษ าเอกสาร งานวิจัย ต่างๆ สื่อการสอน - พัฒนา ออกแบบสื่อ การ์ตูน มัลติมีเดีย วิชา SPSS กลุ่ม นักเรียน แบบทดสอ บประเมิน ความพึง พอใจ ( ความ น่าสนใจ ) ผลการศึกษา มีความพึงใจใจการออกแบบสื่อการ์ตูน มัลติมีเดียสำหรับการสอน มีความพึงใจใจการออกแบบสื่อการ์ตูน มัลติมีเดียสำหรับการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา SPSS พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา SPSS เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความ น่าสนใจ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความ น่าสนใจ

4

5

6 เปรียบเทียบการประเมินการออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย ระดับคุณภาพเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจการใช้ สื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย ระดับคุณภาพเฉลี่ยจากการประเมินกิจกรรมการ เรียนการสอนโดยการใช้สื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย ประกอบการเรียนการสอน ค่าร้อยละของระดับความพอใจในสื่อการ์ตูน มัลติมีเดียจากการประเมินแบบสอบถาม ชา ย ห ญิง

7 ปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติงาน บริการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สรุปผลได้ดังนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สามารถ อภิปรายผลนักศึกษามีปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอน รายวิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) อยู่ในระดับ น้อย ซึ่งปัญหาทีพบน้อยที่สุด คือ เนื้อหามีความ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและปัญหามาก ที่สุด คือ ความถูกต้องของภาษาที่ใช้


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการสื่อสารให้เด็กนักเรียนให้ได้รับความรู้ความ เข้าใจอย่างเต็มที่นั้น จึงต้องมีการออกแบบและเลือกสื่อที่ จะใช้ในการสอนให้ตอบสนองความพึงพอใจของเด็กได้สื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google