งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

----- ชื่อเรื่องวิจัย ----- การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอนวิชา SPSS ----- ชื่อผู้วิจัย ----- นางเขมิกา ภาคเกษี ----- สังกัดวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "----- ชื่อเรื่องวิจัย ----- การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอนวิชา SPSS ----- ชื่อผู้วิจัย ----- นางเขมิกา ภาคเกษี ----- สังกัดวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ----- ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอนวิชา SPSS ชื่อผู้วิจัย นางเขมิกา ภาคเกษี สังกัดวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย การออกแบบการสื่อสารให้เด็กนักเรียนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่นั้น จึง ต้องมีการออกแบบและเลือกสื่อที่จะใช้ในการสอนให้ตอบสนองความพึงพอใจของเด็ก ได้สื่อการ์ตูนภาพเคลื่อนไหวถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ เด็กนักเรียนได้ สถิตินับเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานวิจัย การคำนวณ ตัวเลขมากๆที่ต้องการความเที่ยงตรงและรวดเร็วด้วยมือหรือ เครื่องคิดเลขธรรมดา แทบเป็นไปไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชา SPSS ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยา ลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้เป็น แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย รูปแบบของสื่อการ์ตูน เนื้อหาความรู้การใช้โปรแกรม SPSS หลักการและความคิดเกี่ยวกับสื่อการสอน ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ ครูผู้สอนให้คำปรึกษา แนะแนวเนื้อหาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียที่นำมาสำหรับสอน ผู้ศึกษาทำการศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ สื่อการสอน -พัฒนาออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียวิชา SPSS กลุ่มนักเรียนแบบทดสอบประเมินความพึงพอใจ (ความน่าสนใจ) ผลการศึกษา มีความพึงใจใจการออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชา SPSS เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจ 1. เพื่อออกแบบสื่อ การ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับ วิชา SPSS แก่นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อพัฒนาสื่อการ สอนในการเรียนวิชา SPSS ให้มีความ น่าสนใจ

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพจากการประเมินการออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย

5 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพจากการประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อการ์ตูนมัลติมีเดียในการสอนวิชา SPSS ของนักเรียน

6 เปรียบเทียบการประเมินการออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย
ระดับคุณภาพเฉลี่ยจากการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อการ์ตูนมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอน ระดับคุณภาพเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจการใช้สื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย ค่าร้อยละของระดับความพอใจในสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียจากการประเมินแบบสอบถาม ชาย หญิง

7 สรุปผลการวิจัย ปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สรุปผลได้ดังนี้ ผลที่ได้จากการศึกษาปัญหาการใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติงานบริการ คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) สามารถอภิปรายผลนักศึกษามีปัญหา การใช้สื่อการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ(SBAC) อยู่ในระดับ น้อย ซึ่งปัญหาทีพบน้อยที่สุด คือ เนื้อหามีความ สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมและปัญหามากที่สุด คือ ความถูกต้องของ ภาษาที่ใช้


ดาวน์โหลด ppt ----- ชื่อเรื่องวิจัย ----- การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอนวิชา SPSS ----- ชื่อผู้วิจัย ----- นางเขมิกา ภาคเกษี ----- สังกัดวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google