งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย สำหรับการสอน วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย นางเขมิกา ธนนิมิตเจริญ หน้าหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย สำหรับการสอน วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย นางเขมิกา ธนนิมิตเจริญ หน้าหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย สำหรับการสอน วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย นางเขมิกา ธนนิมิตเจริญ หน้าหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาการวิจัย ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภท ของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์การจัดรูปแบบ การ เลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและ การเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้า สิ่งพิมพ์นั้น Illustrator คือ โปรแกรมที่ใช้ในการ วาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น การออกแบบการสื่อการสอนให้เด็กนักเรียนให้ได้รับ ความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่นั้น จึงต้องมีการ ออกแบบและเลือกสื่อที่จะใช้ในการสอนให้ ตอบสนองความพึงพอใจของเด็กได้สื่อการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวถือเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สามารถสร้าง ความพึงพอใจให้แก่เด็กนักเรียนได้ จากการศึกษา ในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับวิชา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนในการเรียนวิชา ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ให้มีความน่าสนใจ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5 ค่าร้อยละข้อมูลระดับอายุ เพศจากการประเมิน การออกแบบสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย ของนักศึกษา ชายและนักศึกษาหญิง จำนวน 100 คน ประสบการณ์เรียนวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

6 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพการประเมินการพัฒนาสื่อ การ์ตูนมัลติมีเดียสำหรับการสอน วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง จำนวน 100 คน

7 สรุปผลการวิจัย จากการประเมินทั้งหมดแสดงให้เห็นว่านักเรียนชาย และนักเรียนหญิงทั้งหมด มีความชื่นชอบและพอใจ ในสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นสำหรับการเรียน วิชา ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ ดี ซึ่งถือ ว่าสามารถออกแบบพัฒนาให้สื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย เป็นสื่อที่ช่วยในการสอนให้แก่นักเรียนได้จริงและยัง สามารถพัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจ เป็นกิจกรรมที่ สร้างความกระตือรือร้นในการเรียน สร้างความ เพลิดเพลินความสนุกสนานในการเรียน และทำให้ การเรียนการสอนง่ายขึ้นอีกด้วย


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดีย สำหรับการสอน วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ชื่อผู้วิจัย นางเขมิกา ธนนิมิตเจริญ หน้าหน้าแผนกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google