งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการพิจารณาและกำหนด สถานะทางกฎหมาย การจัดการต่อนิติสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ปัญหาประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมาย ปัญหาการพิจารณาบ่อเกืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการพิจารณาและกำหนด สถานะทางกฎหมาย การจัดการต่อนิติสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ปัญหาประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมาย ปัญหาการพิจารณาบ่อเกืด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการพิจารณาและกำหนด สถานะทางกฎหมาย การจัดการต่อนิติสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ปัญหาประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมาย ปัญหาการพิจารณาบ่อเกืด ของกฎหมาย ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแนวคิด พื้นฐานทางกฎหมายในการ จัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์

2 ลงทะเบียนเข้า เป็นสมาชิกใน เครือข่ายสังคม ออนไลน์ เป็นสมาชิกใน เครือข่ายสังคม ออนไลน์ facebook สร้างสังคม ออนไลน์ย่อย ของตนเอง เป็นสมาชิกของ เครือข่ายสังคม ออนไลน์สังคม ต่างๆ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย สังคมออนไลน์ย่อยๆที่มี ความสัมพันธ์ในระหว่างสังคมออนไลน์ เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม ที่เรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน สังคม ออนไลน์ เครือข่าย สังคม ออนไลน์ สังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมของ มนุษย์ที่ปรากฎตัวในรูปแบบของชุมชน ออนไลน์หรือสังคมออนไลน์

3 การจัดการนิติสัมพันธ์ของ เอกชนกับเอกชน ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางกฎหมายในการจัดการ เครือข่ายสังคมออนไลน์ พัฒนา การกำหนดสถานะ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ การ จัดสรร เอกชน การ กำหนด สถานภ าพของ เอกชน การจัดการนิติ สัมพันธ์ของ เอกชนกับ เอกชน การจัดการนิติ สัมพันธ์ ระหว่างรัฐกับ เครือข่าย สังคมออนไลน์ นิติสัมพันธ์สมาชิก - ผู้ให้บริการ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ นิติสัมพันธ์สมาชิก - สมาชิก นิติสัมพันธ์ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ - เครือข่าย สังคมออนไลน์ ปราบปราม คุ้มครอง กำกับดูแล ส่งเสริม การบังคับใช้ กฎหมาย บ่อเกิดของ กฎหมาย การกำหนดผู้มี บทบาทในการ จัดการตาม กฎหมาย การยืนยันตัว บุคคล ประสิทธิภาพใน การจัดการตาม กฎหมาย ไม่ใช่ ลาย ลักษณ์ อักษร กฎเกณฑ์ ที่ใช้ใน ระหว่าง เครือข่าย สังคม ออนไลน์ ลาย ลักษณ์ อักษร กฎเกณฑ์ ที่ใช้ใน เครือข่าย สังคม ออนไลน์ อนุสัญญ า กฎหมาย แม่แบบ มาเป็น กฎหมาย ภายใน กฎหมาย ภายใน รับรอง ความมี ผลตาม กำหมาย ๑ ๒ ๓ ๔ ทรัพย์สิน อิเล็กทรอ นิกส์ นิติ สัมพัน ธ์

4 ข้อเท็จจริงที่นำไปสู่ปัญหาการพิจารณาและ กำหนดสถานะ ทางกฎหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( ๑ ) การแสดงความ เป็นตัวตนผ่าน เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ( ๒ ) การสร้าง ความเป็นกลุ่ม คนที่มีการ ติดต่อสื่อสาร ก่อนิติสัมพันธ์ ระหว่างกัน ( ๓ ) การใช้สังคม ออนไลน์ในการ แสดงความเป็น ตัวตนของกลุ่ม สังคมต่อผู้อื่น ( ๔ ) การใช้สังคม ออนไลน์แสดง เจตนาและก่อนิติ สัมพันธ์กับบุคคล อื่นหรือเครือข่าย สังคมออนไลน์อื่น ( ๕ ) ผู้ให้บริการ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ใช้ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ในการ แสดงเจตนา ของเครือข่าย ( ๖ ) เครือข่ายสังคม ออนไลน์ใช้ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ก่อนิติ สัมพันธ์หรือแสดง เจตนาของ เครือข่าย ( ๑ ) ข้อตกลงการเข้าเป็น สมาชิกเครือข่ายสังคม ออนไลน์ระหว่างผู้ ให้บริการเครือข่ายสังคม ออนไลน์กับสมาชิก ( ๒ ) การ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ข้อมูล ในระหว่าง สมาชิกใน เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ( ๔ ) ความร่วมมือ ในระหว่าง สมาชิกเครือข่าย สังคมออนไลน์ ในการพัฒนา สังคมออนไลน์ ( ๖ ) การเชื่อมต่อ ระหว่างเครือข่าย สังคมออนไลน์ โดยระบบทะเบียน e-mail ( ๕ ) ความร่วมมือใน ระหว่างสมาชิก เครือข่ายสังคม ออนไลน์ในการ พัฒนากติกาในการ ใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ( ๗ ) การ แสดงออกในการ ใช้สิทธิ และ เสรีภาพของ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ต่อรัฐ และ ต่อสังคมจริง ( ๑ ) ข้อมูลของ สมาชิกใน เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ( ๒ ) ข้อมูลที่ สมาชิกใน เครือข่ายสังคม ออนไลน์นำเข้าสู่ ระบบ (Upload) ( ๔ ) สังคมออนไลน์ที่ ตนก่อตั้งขึ้น ( ๑ ) ข้อมูลที่ เครือข่ายสังคม ออนไลน์รับฝาก ไว้ในระบบ อินเทอร์เน็ต ( ๑ ) ข้อมูลที่มี สัญญาอนุญาติให้ ใช้สิทธิโดย เจ้าของสิทธิ ( ๓ ) ข้อตกลงตาม สัญญาอนุญาติให้ ใช้สิทธิโดย เจ้าของสิทธิ เครือข่ายสังคม ออนไลน์มี สถานะ เป็น นิติสัมพันธ์ ? เครือข่ายสังคม ออนไลน์มี สถานะทรัพย์ หรือทรัพย์สิน ? ความเป็น กลุ่มของ สมาชิก ความเป็น ตัวตน นิติสัมพันธ์ระหว่าง เอกชน - เอกชน นิติสัมพันธ์ระหว่าง เอกชนกับรัฐ ทรัพย์สิน อิเล็กทรอนิกส์ ของสมาชิก เครือข่าย สังคมออนไลน์ ทรัพย์สิน อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันของ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ ( ๑ ) การขออนุญาต ประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการรับรอง ลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ( ๒ ) การดำเนินการ ปิดเว็บไซต์ และ เครือข่ายสังคม ออนไลน์ที่ละเมิดต่อ กฎหมาย เครือข่ายสังคม ออนไลน์มี สถานะเป็น บุคคล ? ( ๖ ) เครือข่าย สังคม ออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการพิจารณาและกำหนด สถานะทางกฎหมาย การจัดการต่อนิติสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นในเครือข่ายสังคม ออนไลน์ ปัญหาประสิทธิภาพในการ บังคับใช้กฎหมาย ปัญหาการพิจารณาบ่อเกืด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google