งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย คุณมยุรี ผิว สุวรรณ. สุขภาพ - ภาวะของมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ทางปัญญา และ สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่างสมดุล สุขภาพ - ภาวะของมนุษย์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย คุณมยุรี ผิว สุวรรณ. สุขภาพ - ภาวะของมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ทางปัญญา และ สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่างสมดุล สุขภาพ - ภาวะของมนุษย์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย คุณมยุรี ผิว สุวรรณ

2 สุขภาพ - ภาวะของมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ทางปัญญา และ สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่างสมดุล สุขภาพ - ภาวะของมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ทางปัญญา และ สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่างสมดุล

3 การส่งเสริมสุขภาพ - กระบวนการที่ ประชาชนสามารถเพิ่ม ความสามารถใน การควบคุม / ปรับปรุง สุขภาพให้บรรลุถึง ความสมบูรณ์จิตใจ สังคมกลุ่มชุมชน และบุคคลต้องเข้าใจ รู้ปัญหา ความ อยากได้ ความต้องการ การปรับตัว ให้เข้า กับ สภาพแวดล้อมของ สังคมและ ธรรมชาติ การส่งเสริมสุขภาพ - กระบวนการที่ ประชาชนสามารถเพิ่ม ความสามารถใน การควบคุม / ปรับปรุง สุขภาพให้บรรลุถึง ความสมบูรณ์จิตใจ สังคมกลุ่มชุมชน และบุคคลต้องเข้าใจ รู้ปัญหา ความ อยากได้ ความต้องการ การปรับตัว ให้เข้า กับ สภาพแวดล้อมของ สังคมและ ธรรมชาติ

4

5 CBR * Community –based rehabilitation “ การฟื้นฟูโดยมีชุมชนเป็นฐาน ” * เป็นแนวทางขององค์การอนามัย โลก (WHO) CBR * Community –based rehabilitation “ การฟื้นฟูโดยมีชุมชนเป็นฐาน ” * เป็นแนวทางขององค์การอนามัย โลก (WHO)

6 ปี 2521 * ยุทธศาสตร์ให้คนพิการ สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟู ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ปี 2521 * ยุทธศาสตร์ให้คนพิการ สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟู ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ปี 2546 * ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ชุมชนโดยทั่วไปเพื่อการ ฟื้นฟูคนพิการสร้างโอกาส ความเท่าเทียม ลดความ ยากจนและให้คนพิการเป็น ส่วนหนึ่งของชุมชน ปี 2546 * ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา ชุมชนโดยทั่วไปเพื่อการ ฟื้นฟูคนพิการสร้างโอกาส ความเท่าเทียม ลดความ ยากจนและให้คนพิการเป็น ส่วนหนึ่งของชุมชน ปี 2548 * เพิ่มเรื่องการป้องกันความ พิการและให้สนับสนุนและ เสริมความเข้มแข็งให้ โครงการที่มีชุมชนเป็นฐาน ปี 2548 * เพิ่มเรื่องการป้องกันความ พิการและให้สนับสนุนและ เสริมความเข้มแข็งให้ โครงการที่มีชุมชนเป็นฐาน

7 CBR วันนี้

8 CBR * เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้จริงในการ ดำเนินงานตามอนุสัญญา CRPD * สนับสนุนการพัฒนาแบบครบวงจรโดยมี ชุมชนเป็นฐาน * ตอบสนองความต้องการพื้นฐานคนพิการ * ลดความยากจน / เพิ่มโอกาสการเข้าถึง บริการ CBR * เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ได้จริงในการ ดำเนินงานตามอนุสัญญา CRPD * สนับสนุนการพัฒนาแบบครบวงจรโดยมี ชุมชนเป็นฐาน * ตอบสนองความต้องการพื้นฐานคนพิการ * ลดความยากจน / เพิ่มโอกาสการเข้าถึง บริการ ก่อให้เกิด “ สังคมสำหรับทุกคน ”

9 ภัยพิบัติ * เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย * เหตุการณ์ที่มนุษย์กระทำขึ้น เช่น การแพร่กระจายของสารเคมี * เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน หรือค่อยๆมีผลต่อชุมชน และประเทศชาติ ภัยพิบัติ * เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย * เหตุการณ์ที่มนุษย์กระทำขึ้น เช่น การแพร่กระจายของสารเคมี * เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน หรือค่อยๆมีผลต่อชุมชน และประเทศชาติ

10 การจัดการ * การเตรียมการเบื้องต้น * ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ( ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค, ระดับชาติ ) * โครงสร้างการจัดการ ( ใครเป็น ผู้จัดการ, คณะกรรมการ ) * การจัดการอย่างมีส่วนร่วม ( สำคัญ ใครมีส่วนร่วม ) การจัดการ * การเตรียมการเบื้องต้น * ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ ( ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค, ระดับชาติ ) * โครงสร้างการจัดการ ( ใครเป็น ผู้จัดการ, คณะกรรมการ ) * การจัดการอย่างมีส่วนร่วม ( สำคัญ ใครมีส่วนร่วม )

11 1. การ วิเคราะห์ สถา การณ์ 1. การ วิเคราะห์ สถา การณ์ 2. การ วางแผน และ ออกแบบ 2. การ วางแผน และ ออกแบบ 3. การ นำไปใช้ และการ ควบคุม 3. การ นำไปใช้ และการ ควบคุม 4. การ ประเมินผล

12 คณะกรรมการ CBR หน่วยงานรัฐ ในท้องถื่น หน่วยงานรัฐ ในท้องถื่น ผู้จัดการ CBR ระดับกลาง ผู้จัดการ CBR ระดับกลาง หน่วยงาน สุขภาพ ศึกษา อาชีพ สังคม หน่วยงาน สุขภาพ ศึกษา อาชีพ สังคม หน่วยงาน ควบคุม ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ควบคุม ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ CBR 1. ผู้ส่งเสริมใน ชุมชน 2. อาสาสมัคร 3. กลุ่มพึ่งพา 1. ผู้ส่งเสริมใน ชุมชน 2. อาสาสมัคร 3. กลุ่มพึ่งพา

13 * CBR ที่นำโดย รัฐบาล * หรือได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ * คำนึงถึงปัจจัยต่างๆในท้องถิ่น * สนับสนุนภาคการเมือง * CBR ที่นำโดย รัฐบาล * หรือได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ * คำนึงถึงปัจจัยต่างๆในท้องถิ่น * สนับสนุนภาคการเมือง

14 Q & A

15 Thank You

16


ดาวน์โหลด ppt โดย คุณมยุรี ผิว สุวรรณ. สุขภาพ - ภาวะของมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งกาย จิต ทางปัญญา และ สังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์ รวมอย่างสมดุล สุขภาพ - ภาวะของมนุษย์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google