งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะของกฎหมายประกันภัยทางทะเล และบทบาทของ Marine Insurance Act 1906

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะของกฎหมายประกันภัยทางทะเล และบทบาทของ Marine Insurance Act 1906"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะของกฎหมายประกันภัยทางทะเล และบทบาทของ Marine Insurance Act 1906
© ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

2 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
กฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษ : The Marine Insurance Act (พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906) - กฎหมายภายใน/ไม่ใช่อนุสัญญาระหว่างประเทศ - Codifying Case Law - เป็นไปตามความต้องการของพ่อค้า ไม่ใช่นักกฎหมาย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

3 Case Law VS Codifying Law Common Law VS Civil Law
© ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

4 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
กฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษ : The Marine Insurance Act 1906 ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. บทมาตราต่าง ๆ (มาตรา 1-94) 2. ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ 1 (Schedule 1) - ตอนต้น คือตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยที่เรียกว่า Lloyd’s S & G Policy - ตอนท้าย คือกฎหรือหลักในการตีความกรมธรรม์ประกันภัย (Rules for Construction of Policy) 3. ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ 2 (Schedule 2) คือรายชื่อพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกไปโดย The Marine Insurance Act 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

5 Rules for Construction of Policy
กฎในการตีความ 17 ข้อ - สินค้า (Goods) หมายถึง สินค้าโดยไม่รวมถึงข้าวของส่วนบุคคลและเสบียงหรือสัมภาระที่เอาไว้ใช้บนเรือ และไม่รวมถึงสินค้าบนดาดฟ้าเรือ (Deck Cargo) - ภัยแห่งท้องทะเล (Perils of the seas) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและที่มิใช่การกระทำตามธรรมดาของคลื่นและลม © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

6 สถานะของ MIA 1906 : a de facto international marine insurance law
© ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

7 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
บทบาทของ MIA 1906 ต่อประเทศต่าง ๆ -สหรัฐอเมริกา -ออสเตรเลีย -สิงค์โปร์ -ฯลฯ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

8 บทบาทของ MIA 1906 ต่อประเทศไทย
- ด้านธุรกิจประกันภัยทางทะเล - สัญญามาตรฐาน (MAR Form) และข้อสัญญาแนบท้ายต่าง ๆ (Institute Clauses) - ข้อตกลงให้ใช้กฎหมาย (English Law and practice) © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

9 บทบาทของ MIA 1906 ต่อประเทศไทย
-ด้านศาล -MIA 1906 : หลักกฎหมายทั่วไป ตามมาตรา 4 ป.พ.พ. © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

10 บทบาทของ MIA 1906 ต่อประเทศไทย
-ด้านนิติบัญญัติ - ร่างกฎหมายประกันภัยทางทะเล เหมือนกับ MIA 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

11 องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยทางทะเล
- Lloyd’s of London - Institute of London Underwriters - Mutual Insurance Associations © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

12 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
Lloyd’s of London Lloyd’s of London หรือสถาบันลอย์แห่งลอนดอน คือตลาดประกันภัยชั้นนำของโลก ที่ตัวสถาบันมิได้ทำหน้าที่รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยคือ สมาชิกของสถาบันลอยด์ ที่เรียกว่า Name © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

13 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
Lloyd’s of London ความเป็นมา - มาจากการนิยมดื่มกาแฟที่แพร่หลายอย่างมากในขณะนั้นและรวมตัวกันดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟ Lloyd’s Coffee House © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

14 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
Lloyd’s of London สาเหตุของการพัฒนาและเจริญเติบโต - พ่อค้ามารวมกัน เป็นโอกาส/บริษัทรับประกันภัยทางทะเลที่ได้รับการผูกขาด ล้มเหลว © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

15 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์
Lloyd’s of London วิธีการประกันภัย - ต้องกระทำผ่านนายหน้า (Broker) -ผู้รับประกันภัยคือ สมาชิก ที่เรียกว่า Names © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

16 The Institute of London Underwriter
© ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

17 The Institute of London Underwriter
ความเป็นมา - เกิดขึ้นและพัฒนามาภายหลังจากการยกเลิกการผูกขาด มีบริษัทรับประกันภัยเกิดขึ้นมากมาย รับประกันภัยโดยตรงและผ่านหน้า รวมตัวกันก่อตั้ง ILU © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

18 The Institute of London Underwriter
ความร่วมมือระหว่าง Lloyd’s of London กับ The Institute of London Underwriter MAR Forms and Institute Clauses © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

19 กรมธรรม์ประกันภัย และข้อสัญญามาตรฐาน
- Old S.&G. Policy - New Standard Policy (MAR Forms) และ Institute Clauses © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

20 Mutual Insurance Association
© ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

21 Mutual Insurance Association
ความเป็นมา - ความไม่พอใจในเงื่อนไขความคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัยของ Lloyd’s of London © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

22 Mutual Insurance Association
ภัยที่รับเสี่ยง/กฎของสมาคม และการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สมาคม © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์


ดาวน์โหลด ppt สถานะของกฎหมายประกันภัยทางทะเล และบทบาทของ Marine Insurance Act 1906

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google