งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานะของกฎหมาย ประกันภัยทางทะเล และบทบาทของ Marine Insurance Act 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานะของกฎหมาย ประกันภัยทางทะเล และบทบาทของ Marine Insurance Act 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานะของกฎหมาย ประกันภัยทางทะเล และบทบาทของ Marine Insurance Act 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

2 กฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศ อังกฤษ : The Marine Insurance Act 1906 ( พระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค. ศ. 1906) - กฎหมายภายใน / ไม่ใช่อนุสัญญาระหว่าง ประเทศ - Codifying Case Law - เป็นไปตามความต้องการของพ่อค้า ไม่ใช่ นักกฎหมาย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

3 Case Law VS Codifying Law Common Law VS Civil Law © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

4 กฎหมายประกันภัยทางทะเลของประเทศอังกฤษ : The Marine Insurance Act 1906 ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. บทมาตราต่าง ๆ ( มาตรา 1-94) 2. ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ 1 (Schedule 1) - ตอนต้น คือตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยที่ เรียกว่า Lloyd’s S & G Policy - ตอนท้าย คือกฎหรือหลักในการตีความ กรมธรรม์ประกันภัย (Rules for Construction of Policy) 3. ตารางแนบท้ายพระราชบัญญัติ 2 (Schedule 2) คือ รายชื่อพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่ถูกยกเลิกไปโดย The Marine Insurance Act 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

5 กฎในการตีความ 17 ข้อ - สินค้า (Goods) หมายถึง สินค้าโดยไม่รวมถึง ข้าวของส่วนบุคคลและเสบียงหรือสัมภาระที่ เอาไว้ใช้บนเรือ และไม่รวมถึงสินค้าบนดาดฟ้า เรือ (Deck Cargo) - ภัยแห่งท้องทะเล (Perils of the seas) หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญและที่ มิใช่การกระทำตามธรรมดาของคลื่นและลม Rules for Construction of Policy © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

6 สถานะของ MIA 1906 : a de facto international marine insurance law © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

7 บทบาทของ MIA 1906 ต่อประเทศต่าง ๆ - สหรัฐอเมริกา - ออสเตรเลีย - สิงค์โปร์ - ฯลฯ © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

8 บทบาทของ MIA 1906 ต่อ ประเทศไทย - ด้านธุรกิจประกันภัยทางทะเล - สัญญามาตรฐาน (MAR Form) และข้อ สัญญาแนบท้ายต่าง ๆ (Institute Clauses) - ข้อตกลงให้ใช้กฎหมาย (English Law and practice) © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

9 บทบาทของ MIA 1906 ต่อ ประเทศไทย - ด้านศาล -MIA 1906 : หลักกฎหมายทั่วไป ตาม มาตรา 4 ป. พ. พ. © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

10 บทบาทของ MIA 1906 ต่อ ประเทศไทย - ด้านนิติบัญญัติ - ร่างกฎหมายประกันภัยทางทะเล เหมือนกับ MIA 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

11 องค์กรและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการประกันภัยทางทะเล - Lloyd’s of London - Institute of London Underwriters - Mutual Insurance Associations © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

12 Lloyd’s of London Lloyd’s of London หรือสถาบันลอย์แห่ง ลอนดอน คือตลาดประกันภัยชั้นนำของโลก ที่ ตัวสถาบันมิได้ทำหน้าที่รับประกันภัย ผู้รับ ประกันภัยคือ สมาชิกของสถาบันลอยด์ ที่ เรียกว่า Name © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

13 Lloyd’s of London ความเป็นมา - มาจากการนิยมดื่มกาแฟที่แพร่หลายอย่างมาก ในขณะนั้นและรวมตัวกันดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟ Lloyd’s Coffee House © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

14 Lloyd’s of London สาเหตุของการพัฒนาและเจริญเติบโต - พ่อค้ามารวมกัน เป็นโอกาส / บริษัทรับประกัน ภัยทางทะเลที่ได้รับการผูกขาด ล้มเหลว © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

15 Lloyd’s of London วิธีการประกันภัย - ต้องกระทำผ่านนายหน้า (Broker) - ผู้รับประกันภัยคือ สมาชิก ที่เรียกว่า Names © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

16 The Institute of London Underwriter The Institute of London Underwriter หรือ สถาบันผู้รับประกันภัยแห่งลอนดอน คือตลาด ประกันภัยชั้นนำของโลก ที่ตัวสถาบันมิได้ทำ หน้าที่ประกันภัย ผู้รับประกันภัยคือสมาชิก ซึ่งก็ คือบริษัทรับประกันภัย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

17 The Institute of London Underwriter ความเป็นมา - เกิดขึ้นและพัฒนามาภายหลังจากการยกเลิก การผูกขาด มีบริษัทรับประกันภัยเกิดขึ้น มากมาย รับประกันภัยโดยตรงและผ่านหน้า รวมตัวกันก่อตั้ง ILU © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

18 The Institute of London Underwriter ความร่วมมือระหว่าง Lloyd’s of London กับ The Institute of London Underwriter MAR Forms and Institute Clauses © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

19 กรมธรรม์ประกันภัย และข้อ สัญญามาตรฐาน - Old S.&G. Policy - New Standard Policy (MAR Forms) และ Institute Clauses © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

20 Mutual Insurance Association Mutual Insurance Association หรือสมาคม การประกันภัยแบบสหการ คือตลาดประกันภัย ชั้นนำของโลก ที่ตัวสมาคมเป็นผู้รับประกันภัย และผู้เอาประกันภัยก็มีส่วนรับประกันภัยตนเอง ด้วย © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

21 Mutual Insurance Association ความเป็นมา - ความไม่พอใจในเงื่อนไขความคุ้มครอง อัตรา เบี้ยประกันภัยของ Lloyd’s of London © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์

22 Mutual Insurance Association ภัยที่รับเสี่ยง / กฎของสมาคม และการจ่ายเงิน อุดหนุนให้แก่สมาคม © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักร พันธ์


ดาวน์โหลด ppt สถานะของกฎหมาย ประกันภัยทางทะเล และบทบาทของ Marine Insurance Act 1906 © ศาสตราจารย์ ดร. กำชัย จงจักรพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google