งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลที่ได้จากการสอบสวน 1. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 2. ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น 3. ใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไข ป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลที่ได้จากการสอบสวน 1. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 2. ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น 3. ใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไข ป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 ผลที่ได้จากการสอบสวน 1. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 2. ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น 3. ใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไข ป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ 4. มีข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 5. จะดำเนินการตามที่เสนอแนะได้เร็วเพียงใด

17 ลักษณะและรายละเอียดในรายงาน ต้องมีรายละเอียดครบถ้วนดังนี้ 1. รายละเอียดของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น ชื่อ อายุ เพศ แผนกที่สังกัด สถานที่ ของแผนก ลักษณะงานที่ทำ ประสบการณ์ หรืออายุงานในแผนก 2. รายละเอียดเกี่ยวกับการประสบอันตราย 3. ชนิดของวัตถุ หรือสารที่ทำให้เกิดอันตราย ต้องระบุชื่อของสิ่งนั้นเลย 4. รายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ แบ่งแยกเป็นคำถามย่อยลำดับเหตุการณ์ เพื่อให้ได้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ - งานที่ทำขณะเกิดอุบัติเหตุ ควรกำหนดลักษณะการกระทำที่ เฉพาะลงไป ในขณะเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนระบุถึง วัสดุ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ กำลังใช้อยู่ - เกิดอะไรขึ้น ต้องอธิบายให้ได้ว่า อันตรายเกิดขึ้นได้อย่างไร 5. ข้อเสนอแนะและความเห็นของผู้สอบสวนเพื่อแสดงให้เห็นข้อผิดพลาดในการ ทำงาน

18 สรุป การบันทึก และสอบสวนอุบัติเหตุต้องครอบคลุม รายละเอียดดังนี้ Who : ผู้ได้รับบาดเจ็บ When : เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ Where : สถานที่ หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ What : บรรยายรายละเอียดของเหตุการณ์ว่า เกิดอะไรขึ้น How : คนงานได้รับบาดเจ็บอย่างไร Why : ทำไมถึงเกิดอุบัติเหตุขึ้น

19

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt ผลที่ได้จากการสอบสวน 1. เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 2. ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น 3. ใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไข ป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google