งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเต อร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network) คือ ระบบการ สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป อังกฤษการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเต อร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network) คือ ระบบการ สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป อังกฤษการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเต อร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network) คือ ระบบการ สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป อังกฤษการ สื่อสารคอมพิวเตอร์ การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาท สำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะ มีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่าง แพร่หลาย จึงเกิดความ ต้องการที่จะเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน เพื่อเพิ่มความสามารถของ ระบบให้สูงขึ้น และลดต้นทุน ของระบบโดยรวมลง ถัดไป ย้อนกลับ หน้าหลัก

3 การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับ โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน วิธีการส่งข้อมูล จะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ หรือรหัสเสียก่อนแล้วจึง ส่งไปยังผู้รับ และเมื่อถึงปลายทางหรือผู้รับก็จะต้องมีการแปลงสัญญาณนั้น กลับมาให้อยู่ในรูปที่มนุษย์ สามารถที่จะเข้าใจได้ ในระหว่างการส่งอาจจะมีอุป สรรค์ที่เกิดขึ้นก็คือ สิ่งรบกวน (Noise) จากภายนอกทำให้ข้อมูลบางส่วน เสียหาย หรือผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยเพราะถ้าระยะทาง ในการส่งยิ่งมากก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งรบกวนได้มากเช่นกัน จึงต้องมีหาวิธีลด สิ่งรบกวน เหล่านี้ โดยการพัฒนาตัวกลางในการสื่อสารที่จะทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด ถัดไป ย้อนกลับ หน้าหลัก

4 LAN เป็นเครือข่าย ที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร ข้อมูล ระหว่าง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์และ ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกันภายในองค์กรที่มี การติดตั้งและใช้งานในบริเวณ ที่ไม่กว้างนัก ไม่ว่าจะอยู่ชั้นเดียวกันหรือ ระหว่างชั้นของอาคาร หรือ ระหว่างอาคารที่อยู่ไม่ห่างกัน มากนัก เช่น ภายใน มหาวิทยาลัย ภายในอาคาร สำนักงาน โดยไม่ต้องอาศัย การสื่อสารข้อมูลแบบอื่น เช่น ระบบการสื่อสารของโทรศัพท์ ถัดไป ย้อนกลับ หน้าหลัก

5 ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หนึ่งเครือข่ายจะมี การทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม ที่เรียกว่า กลุ่มงาน (workgroup) แต่เมื่อเชื่อมโยงหลายๆ กลุ่มงานเข้า ด้วยกัน ก็จะเป็นเครือข่ายขององค์กร และถ้า เชื่อมโยงระหว่างองค์กรผ่านเครือข่ายแวน ก็จะได้ เครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น การประยุกต์ใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างกว้างขวางและสามารถใช้ประโยชน์ได้ มากมาย ทั้งนี้เพราะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ เกิดการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และสื่อสาร ข้อมูลระหว่างกันได้ ถัดไป ย้อนกลับ หน้าหลัก

6 การ์ดเน็ตเวิร์ก (Network Card) NIC (Network Interface Card) การ์ดเน็ตเวิร์ก หรือการ์ดแลนด์ มีการ นำมาใช้งานบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC นานร่วม 15 ปี มีหน้าที่ ติดต่อสื่อสารและรับ - ส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเมนเฟรม และ เครื่องไมโค คอมพิวเตอร์ ในอดีตการ์ดเน็ตเวิร์กจะเป็นแบบบัส ISA ซึ่งใช้เสียบลงไปบน สลอต ISA บนเครื่องคอมพิวเตอร์และต้องมานั่งเซตจั๊มเปอร์ของ IRQ. Address เพื่อไม่ให้ไปชนกับอุปกรณ์อื่นๆ อีกด้วยเช่น USB Port (Universal Serial Bus) เป็นพอร์ตเชื่อมต่อแบบ ใหม่ที่สามารถจะนำอุปกรณ์เข้า มาเชื่อมต่อได้ จำนวนมากถึง 100 กว่าตัว ถัดไป ย้อนกลับ หน้าหลัก

7 ชื่อผู้จัดทำ เด็กหญิงดาริกา รอดดี เลขที่ 17 ชั้น ม.2/1


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเต อร์เน็ต เวิร์ก ( อังกฤษ : computer network) คือ ระบบการ สื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป อังกฤษการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google