งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ
บทที่ 15 การจัดการ ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ

2 วิธีเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ
การส่งออกทางตรง การส่งออกโดยบริษัท ผู้ผลิต -การส่งออกโดยสาขาของ บริษัทในต่างประเทศ การส่งออกโดยตัวแทน ของผู้ผลิต การลงทุนทางตรง การตั้งฐานการผลิต -การร่วมทุน พันธมิตรร่วมกลยุทธ์ การควบกิจการ การเข้าสู่ตลาด ต่างประเทศ การส่งออกทางอ้อม -นายหน้าส่งสินค้าออก -บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ สินค้าส่งออก -บริษัทจัดการส่งออก -บริษัทตัวแทนรับขนส่ง -ส่งออกโดยความร่วมมือ การลงทุนทางอ้อม -ธุรกิจที่ได้รับสิทธิบัตร -ธุรกิจแฟรนไชส์ -การใช้สัญญาจ้างผลิต

3 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
ในตลาดต่างประเทศ 1. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค 2.. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม

4 1. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ช่องทางอ้อม ช่องทางตรง ผู้บริโภค ผู้ผลิต สาขา/ สำนักงานขาย ของผู้ผลิต ตัวแทน หรือ นายหน้า ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 1 ระดับ ช่องทาง 2 ระดับ ช่องทาง 3 ระดับ 1. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค

5 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายนาฬิกาไซโก้
ผู้บริโภค ผู้ผลิต ตัวแทน จำหน่าย ตามภูมิภาค ผู้ค้าปลีก บริษัท ไซโก้ไทม์ บริษัทนำเข้า รับอนญาต ประเทศญี่ปุ่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ

6 2. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ช่องทางอ้อม ช่องทางตรง ผู้บริโภค ผู้ผลิต สาขา/ สำนักงานขาย ของผู้ผลิต ตัวแทน หรือ นายหน้า ผู้ค้าส่ง ช่องทาง 0 ระดับ ช่องทาง 1 ระดับ ช่องทาง 2 ระดับ 2. โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

7 การส่งกำลังบำรุงทางตลาดระหว่างประเทศ
นโยบายด้านการจัดส่งกำลังบำรุงทางตลาดระหว่างประเทศ 1.1 ระดับการให้บริการลูกค้า 1.2 เลือกการจัดส่งกำลังบำรุงทางตลาดแบบบูรณาการ 1.3 การเลือกผู้ร่วมดำเนินงาน 1.4 การประสานงานและความรับผิดชอบ

8 การส่งกำลังบำรุงทางตลาดระหว่างประเทศ
2. การปฏิบัติการจัดส่งกำลังบำรุงทางตลาดระหว่างประเทศ 2.1 การบริการลูกค้า 2.2 การขนส่ง 2.3 เอกสารเพื่อการขนส่ง 2.4 การประกันภัย 2.5 เงื่อนไขการจัดส่ง 2.6 การบรรจุภัณฑ์ 2.7 คลังสินค้าและการเก็บรักษา

9 เอกสารที่ใช้มากที่สุดในการจัดส่งกำลังบำรุงทาง ตลาดระหว่างประเทศ
เอกสารที่ใช้มากที่สุดในการจัดส่งกำลังบำรุงทาง ตลาดระหว่างประเทศ เอกสาร วัตถุประสงค์ 1. ใบแสดงการส่งออก ( Export declaration ) เป็นแบบฟอร์มใช้เพื่อการจัดการส่งออกและขอคืนภาษี 2. ใบกำกับการค้า ( Commercial invoice ) เป็นเอกสารใบเสร็จสินค้าที่ขาย ซึ่งบอกรายละเอียดเพื่อการจัดการ 3. ใบรับรองแหล่งกำเนิด ( Certificate of origin ) เป็นเอกสารระบุประเทศที่ผลิตสินค้าซึ่งมีความจำเป็นเพื่อใช้กำหนดพิกัดอัตราภาษี

10 เอกสารที่ใช้มากที่สุดในการจัดส่งกำลังบำรุงทาง ตลาดระหว่างประเทศ
เอกสารที่ใช้มากที่สุดในการจัดส่งกำลังบำรุงทาง ตลาดระหว่างประเทศ 4. เอกสารของตัวแทนรับขนส่ง (Freight forwarder’s documents) 4.1 ใบรับรองการรับสินค้า ( FRC : forwarder’s certificate of receipt ) 4.2 ใบรับรองการขนส่งสินค้า ( FCT : forwarder’s certificate of transport ) 4.3 ใบตราสินค้าแบบขนส่งหลายวิธี ( FBL : FIATA combined bill of landing ) เป็นเอกสารแสดงการครอบครองเพื่อการจัดส่งของตัวแทน แสดงถึงผู้ขายอนุญาตให้ตัวแทนครอบครองสินค้า เพื่อจัดส่ง เป็นเอกสารรับรองการขนส่งสินค้าและแสดงการขนส่งที่ถูกต้องตามกฏหมายตามคำสั่งของผู้ส่ง เป็นเอกสารของตัวแทนที่ใช้แสดงความรับผิดชอบในการจัดส่งและเคลื่นย้ายหลายวิธีจนถึงมือลูกค้า

11 Thank you For Your Attention


ดาวน์โหลด ppt ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google