งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) จัดทำโดย นางสาวธารทิพย์ เนินสุด 57690200 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) จัดทำโดย นางสาวธารทิพย์ เนินสุด 57690200 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) จัดทำโดย นางสาวธารทิพย์ เนินสุด 57690200 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) คือ อะไร ? การรวมตัวของชาติใน Asean 10 ประเทศ โดย มี ไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์, อำนาจต่อรอง ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้น สินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ ลดภาษีนำเข้า

3 ประวัติการก่อตั้งอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ. ศ. 2510 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย

4 วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง อาเซียน เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง ประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่ง สันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้าน เศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ วัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบน พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ ร่วม กันของประเทศสมาชิก

5 สัญลักษณ์ของอาเซียน สัญลักษณ์ของอาเซียนนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้มานาน ตั้งแต่ก่อตั้ง ประกอบไปด้วยรูปรวงข้างสีเหลืองจำนวน 10 ต้น บน พื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน โดยมีความหมายว่าดังนี้... รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

6 กฎบัตรอาเซียน คือ ธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทาง กฎหมาย และโครง สร้างองค์กรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของอาเซียนให้ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะ วัตถุประสงค์ใหญ่ ในปี พ. ศ.2558 ที่ทั้ง 10 ประเทศจะจับมือกันขับเคลื่อนเพื่อเป็น ประชาคมอาเซียน

7 ประชาคมอาเซียน  ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC) 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio- Cultural Community–ASCC)

8 ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States) 1. เนการาบรูไนดารุสซา ลาม 2. ราชอาณาจักรกัมพูชา 3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 4. สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 5. มาเลเซีย 6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 9. ราชอาณาจักรไทย 10. สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม

9 คำขวัญอาเซียน The motto of ASEAN is "One Vision, One Identity, One Community." คำขวัญอาเซียน " หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัต ลักษณ์ หนึ่งประชาคม "

10 เพลงประจำอาเซียน "The ASEAN Way" เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศ จากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดย นายกิตติคุณ สด ประเสริฐ ( ทำนอง และ เรียบเรียง ) ได้ เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้ง แรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11 ประเทศไทยกับอาเซียน ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยได้เข้า ร่วมอาเซียน ทางไทยได้ประโยชน์หลายประการจาก อาเซียน ทั้งในแง่การเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งช่วย เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยไทยเป็น ฝ่ายได้ ดุลมาตลอด ประกอบกับการขยายความ ร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทาง คมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่าย อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

12 ประเทศไทยกับอาเซียน ( ต่อ ) อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการ ลงทุนให้กับไทย นอกจากนี้อาเซียนยังเป็น แหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย ซึ่งไทยจะได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นเพราะ มีที่ตั้งอยู่ใจ กลางอาเซียน สามารถเป็น ศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งใน ภูมิภาค

13 อ้างอิง http://www.thai-aec.com/41 http://aec.kapook.com/view49579.html


ดาวน์โหลด ppt ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) จัดทำโดย นางสาวธารทิพย์ เนินสุด 57690200 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google