งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วัฒนธรรมทางการเมือง 2. วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง 3. ลำดับขั้นการมีส่วนร่วม ทางการเมือง พ. ต. ท. ดร. ษณกร มั่นเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วัฒนธรรมทางการเมือง 2. วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง 3. ลำดับขั้นการมีส่วนร่วม ทางการเมือง พ. ต. ท. ดร. ษณกร มั่นเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. วัฒนธรรมทางการเมือง 2. วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง 3. ลำดับขั้นการมีส่วนร่วม ทางการเมือง พ. ต. ท. ดร. ษณกร มั่นเมือง

2 วัฒนธรรมทางการเมือง วัฒนธรรม เป็นแนวความคิด แนว ปฏิบัติ หรือเทคนิค วิธีการดั้งเดิมที่ใช้ ร่วมกันโดยกลุ่มที่สามารถบอกได้ว่า เป็นกลุ่มคนพวกเดียวกัน วัฒนธรรมทางการเมือง เป็นแบบ แผนของทัศนคติและความเชื่อของ บุคคลที่มีต่อระบอบการเมืองของกลุ่ม สมาชิกของระบบการเมืองหนึ่ง

3 วัฒนธรรมทางการเมือง แบ่งออกได้เป็น 1. วัฒนธรรมการเมืองดั้งเดิม จำกัดวงแคบ ( parochial political culture ) 2. วัฒนธรรมการเมืองแบบไพร่ฟ้า ( subject political culture ) 3. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วม ( participation political culture )

4 วัฒนธรรมทางการเมืองมีส่วน ทำให้ประชาชนต้องการมีส่วน ร่วมทางการเมือง จึงช่วยสนับสนุนระบอบ ประชาธิปไตย โดยวัฒนธรรมทาง การเมืองของไทย กำลังเคลื่อน จากวัฒนธรรมทางการเมือง แบบไพร่ฟ้า ไปสู่วัฒนธรรมทาง การเมืองแบบมีส่วนร่วม

5 วิวัฒนาการของการของ การเมืองไทย ปี พ. ศ. ยุคตัวแสดงที่สำคัญ 2475-2515 รัฐราชการ ( อุปถัมภ์ ประชาธิปไตย ) ข้าราชการและเทค โนแครต 2516- 2519 ประชาธิปไตยแบ่งบานนักเรียน นักศึกษา 2520-2535 ( พฤษภา ทมิฬ ) ประชาธิปไตยครึ่งใบ ( การประนีประนอม ระหว่างเผด็จการกับ ประชาธิปไตย ) ข้าราชการและนัก ธุรกิจ 2535- ปัจจุบัน การปฏิรูปการเมือง ( หลัง พฤษภาทมิฬประชาชน ต้องการมีส่วนร่วมมาก ขึ้น ) นักธุรกิจและ ประชาชน ดัดแปลงจาก ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร ( 2554, หน้า 212 )

6 ลำดับขั้นการมีส่วนร่วมทางการ เมือง ( เดิม ) Milbrath 1965 หน้า 18 อ้างถึงใน D. Ruedin 2007 4 3 4

7 ลำดับขั้นการมีส่วนร่วมทางการ เมือง การมีส่วนร่วมทางการ เมือง มีลักษณะ 4 ประการ คือ 1) การกำหนดตัวผู้ปกครอง 2) การผลักดันการตัดสินใจ ของรัฐบาล 3) การวิพากษ์วิจารณ์ รัฐบาล 4) การชุมนุมเคลื่อนไหว ทางการเมือง

8 ( Milbrath, 1965 อ้างถึงใน สมบัติ ธำรงธัญวงศ์, 2542: 326)

9 ลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการ เมือง จะมีลักษณะสะสม จากน้อยไปหามาก จาก ต่ำสุดไปสูงสุด 14 ลำดับขั้น เป็นลำดับของความ เกี่ยวพันทางการเมือง ดังนี้ 1. กิจกรรมของผู้สนใจทางการเมือง 4 ขั้น 1) การแสดงความสนใจต่อกิจกรรมทาง การเมือง 2) การใช้สิทธิเลือกตั้ง 3) การริเริ่มประเด็นพูดคุยทางการเมือง 4) การชักจูงผู้อื่นให้เลือกตั้งผู้ที่ตนสนับสนุน

10 ลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการ เมือง 2. กิจกรรมปรับเปลี่ยนทางการเมือง 4 ขั้น 1) การติดกระดุมหรือสติ๊กเกอร์เพื่อ แสดงการสนับสนุน 2) การติดต่อกับนักการเมืองหรือผู้นำ ทางการเมือง 3) การบริจาคเงินสนับสนุนทาง การเมือง 4) การร่วมประชุมหรือชุมนุมทาง การเมือง

11 ลำดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการ เมือง 3. กิจกรรมการต่อสู้ทาง การเมือง 6 ขั้น 1) การร่วมรณรงค์ทางการเมือง 2) การเป็นสมาชิกสำคัญของพรรค การเมือง 3) การร่วมประชุมแกนนำของพรรค 4) การร่วมระดมทุน 5) การเสนอตัวเป็นคู่แข่งทาง การเมือง 6) การดำรงตำแหน่งทางการเมือง

12 อ้างอิง Milbrath, L. W. (1965). Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics? Chicago: Rand McNally สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (2542). การเมือง : แนวความคิด และการพัฒนา ( พิมพ์ครั้งที่ 8 ). กรุงเทพ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ D. Ruedin (2007). TESTING MILBRATH’S 1965 FRAMEWORK OF POLITICAL PARTICIPATION: INSTITUTIONS AND SOCIAL CAPITAL. ENGLAND.UNIVERSITY OF OXFORD ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2554). รัฐศาสตร์ ( พิมพ์ครั้งที่ 9). สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt 1. วัฒนธรรมทางการเมือง 2. วิวัฒนาการทางการเมือง การปกครอง 3. ลำดับขั้นการมีส่วนร่วม ทางการเมือง พ. ต. ท. ดร. ษณกร มั่นเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google