งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย MY RECORD นางสาว พนิดา แซ่ลิ้ม รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย MY RECORD นางสาว พนิดา แซ่ลิ้ม รหัสนิสิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย MY RECORD นางสาว พนิดา แซ่ลิ้ม รหัสนิสิต 5420601982
นางสาว พนิดา แซ่ลิ้ม รหัสนิสิต สาขา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 5 ปี คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

2 ...ประวัติของฉัน... ประวัติทั่วไป ชื่อ : นางสาวพนิดา นามสกุล : แซ่ลิ้ม
ชื่อ : นางสาวพนิดา นามสกุล : แซ่ลิ้ม ชื่อเล่น : มิ้นท์ (Mint) วันเกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรุ๊ปเลือด : บี (B) ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๑๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลห้วยขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๔๐

3 “สมาชิกในครอบครัวมี ๔ คน คือ”
ประวัติครอบครัว “สมาชิกในครอบครัวมี ๔ คน คือ” บิดาชื่อ : นาย กิตติชัย แซ่ลิ้ม มารดาชื่อ : นางสาว สมหมาย เพียวงษ์ ฉันชื่อ : นางสาว พนิดา แซ่ลิ้ม น้องชายชื่อ : เด็กชาย วรโชติ แซ่ลิ้ม

4 ประวัติการศึกษา ก่อนอนุบาล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
อนุบาล : โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ประถมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ประถมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปัจจุบัน : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขา การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ๕ ปี คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

5 “…My Major…” Major : การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา ๕ ปี
ระยะเวลาการศึกษาที่กำหนด : ๕ ปี อยู่ในภาควิชา : ภาควิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะ : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษา : สามารถรับราชการครู ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการเกษตรทั้งในภาครัฐและเอกชน หรือเป็นวิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน ค่อยให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรที่ถูกวิธี และยั่งยืน

6 “...คณะของฉัน...” คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
วันก่อตั้งคณะ : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 สีประจำคณะ : สีม่วง อัตลักษณ์ประจำคณะ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี มีภาควิชา : มีทั้งหมด 3 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาครุศึกษา ภาควิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ภาควิชาพละศึกษา


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย MY RECORD นางสาว พนิดา แซ่ลิ้ม รหัสนิสิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google