งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติทั่วไป ประวัติทั่วไป ชื่อ : นางสาวพนิดา นามสกุล : แซ่ลิ้ม ชื่อเล่น : มิ้นท์ (Mint) วันเกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๕ กรุ๊ปเลือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติทั่วไป ประวัติทั่วไป ชื่อ : นางสาวพนิดา นามสกุล : แซ่ลิ้ม ชื่อเล่น : มิ้นท์ (Mint) วันเกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๕ กรุ๊ปเลือด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ประวัติทั่วไป ประวัติทั่วไป ชื่อ : นางสาวพนิดา นามสกุล : แซ่ลิ้ม ชื่อเล่น : มิ้นท์ (Mint) วันเกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๕ กรุ๊ปเลือด : บี (B) ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๑๓ / ๑ หมู่ ๕ ตำบลห้วย ขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๔๐ E-mail : mint_imiss_you@hotmail.com

4 ประวัติ ครอบครัว “ สมาชิกในครอบครัวมี ๔ คน คือ ” บิดาชื่อ : นาย กิตติชัย แซ่ลิ้ม มารดาชื่อ : นางสาว สมหมาย เพียวงษ์ ฉันชื่อ : นางสาว พนิดา แซ่ ลิ้ม น้องชายชื่อ : เด็กชาย วรโชติ แซ่ลิ้ม

5 ประวัติการศึกษา ประวัติการศึกษา ก่อนอนุบาล : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวัดปลักไม้ ลาย อนุบาล : โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ประถมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย ประถมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา ปัจจุบัน : กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ สาขา การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อม ศึกษา ๕ ปี คณะ ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

6 “…My Major…” “…My Major…” Major : การจัดการเรียนรู้เกษตรและ สิ่งแวดล้อมศึกษา ๕ ปี ระยะเวลาการศึกษาที่กำหนด : ๕ ปี อยู่ในภาควิชา : ภาควิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ ชุมชน คณะ : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษา : สามารถรับราชการครู ทำงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวของกับการเกษตรทั้งในภาครัฐ และเอกชน หรือเป็นวิทยากร / ปราชญ์ชาวบ้าน ค่อย ให้ความรู้ด้านการทำการเกษตรที่ถูกวิธี และยั่งยืน

7 “... คณะของฉัน...” คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์ วันก่อตั้งคณะ : วันที่ 28 พฤศจิกายน พ. ศ. 2512 สีประจำคณะ : สีม่วง อัตลักษณ์ประจำคณะ : สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี มีภาควิชา : มีทั้งหมด 3 ภาควิชา ประกอบด้วย - ภาควิชาครุศึกษา - ภาควิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน - ภาควิชาพละศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ประวัติทั่วไป ประวัติทั่วไป ชื่อ : นางสาวพนิดา นามสกุล : แซ่ลิ้ม ชื่อเล่น : มิ้นท์ (Mint) วันเกิด : วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ. ศ. ๒๕๓๕ กรุ๊ปเลือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google