งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

2 แนะนำ ว่าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย นายสมนึก สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ฝึกปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 1 สัปดาห์

3 ปรับแก้ตารางสอน 1/54 - ปรับตามบันทึกข้อความ ฝ่ายวิชาการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 - กรณีจัดให้เลิก 18.00 น. ประมาณ 30% ผู้อำนวยการให้แนวคิด เมื่อ 23 พฤษภาคม 54 ดังนี้ 70% จัดเรียน เริ่ม คาบที่ 1 20% จัดเรียน เริ่ม คาบที่ 3,4 10% จัดเรียน เลิก 18.00 น.

4 70 : 20 : 10 ตัวอย่าง แผนกวิชา ก มีจำนวนคาบทั้งหมด 200 คาบ / สัปดาห์ เริ่มเรียน คาบแรก 140 คาบ / สัปดาห์ เริ่มเรียน คาบที่ 3,4 40 คาบ / สัปดาห์ เลิกเรียน คาบสุดท้าย 20 คาบ / สัปดาห์

5 สรุปการจัดตารางสอน 1/54 ให้แผนกวิชาดำเนินการปรับแก้ ตารางสอน ให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติที่เคยแจ้งให้ทราบเมื่อต้น เดือนมีนาคม กรณีเงื่อนไข 70:20:10 ซึ่งเป็น นโยบายของผู้อำนวยการ หาก แผนก พยายามปรับแก้แล้วแต่มีปัญหาที่ไม่ สามารถแก้ได้ ให้บันทึกเสนอ โดย อธิบายเหตุผลประกอบ กรณีส่งคะแนน, เวลาเรียน ที่เสนอส่ง เพียง 1 ครั้ง จะนำเสนอผู้อำนวยการ พิจารณา หัวหน้าแผนกรวบรวมแผนการจัดการ เรียนรู้ฯ นำส่งที่ฝ่ายวิชาการภายใน สัปดาห์ที่ 4

6 กำหนดส่งตารางสอนให้วิทยาลัยอนุมัติ 27 พฤษภาคม 2554

7 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา - มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - นำหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการเรียนและการดำเนินชีวิต - เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำไปสู่การปฏิบัติ - แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ บูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง - แผนกวิชาชีพ สนับสนุนส่งเสริมนำไปสู่ความสำเร็จ

8 งานบุคลากรได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ทำหน้าที่ตามระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ. ศ. 2552 ในระบบ RMS ให้กับทุกคนแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google