งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554
ประชุมหัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 1/2554 เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

2 นายสมนึก สุชาติพงษ์ แนะนำ ว่าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย
นายสมนึก สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ฝึกปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 1 สัปดาห์

3 70% จัดเรียน เริ่ม คาบที่ 1 20% จัดเรียน เริ่ม คาบที่ 3,4
ปรับแก้ตารางสอน 1/54 ปรับตามบันทึกข้อความ ฝ่ายวิชาการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 กรณีจัดให้เลิก น. ประมาณ 30% ผู้อำนวยการให้แนวคิด เมื่อ 23 พฤษภาคม 54 ดังนี้ 70% จัดเรียน เริ่ม คาบที่ 1 20% จัดเรียน เริ่ม คาบที่ 3,4 10% จัดเรียน เลิก น.

4 70 : 20 : 10 ตัวอย่าง เริ่มเรียน คาบแรก 140 คาบ/สัปดาห์
แผนกวิชา ก มีจำนวนคาบทั้งหมด 200 คาบ/สัปดาห์ เริ่มเรียน คาบแรก คาบ/สัปดาห์ เริ่มเรียน คาบที่ 3, คาบ/สัปดาห์ เลิกเรียน คาบสุดท้าย คาบ/สัปดาห์

5 สรุปการจัดตารางสอน 1/54 ให้แผนกวิชาดำเนินการปรับแก้ตารางสอน ให้สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติที่เคยแจ้งให้ทราบเมื่อต้นเดือนมีนาคม กรณีเงื่อนไข 70:20:10 ซึ่งเป็นนโยบายของผู้อำนวยการ หาก แผนกพยายามปรับแก้แล้วแต่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ ให้บันทึกเสนอ โดยอธิบายเหตุผลประกอบ กรณีส่งคะแนน,เวลาเรียน ที่เสนอส่งเพียง 1 ครั้ง จะนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณา หัวหน้าแผนกรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ฯ นำส่งที่ฝ่ายวิชาการภายในสัปดาห์ที่ 4

6 กำหนดส่งตารางสอนให้วิทยาลัยอนุมัติ
27 พฤษภาคม 2554

7 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำหลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการเรียนและการดำเนินชีวิต เผยแพร่หลักการ แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำไปสู่การปฏิบัติ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ บูรณาการกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง แผนกวิชาชีพ สนับสนุนส่งเสริมนำไปสู่ความสำเร็จ

8 งานบุคลากรได้ส่งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากร ทำหน้าที่ตามระเบียบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ในระบบ RMS ให้กับทุกคนแล้ว


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ปรับแก้ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google