งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

705721 Marketing Management Marketing Information System EK BUNCHUA Department of Marketing Faculty of Business Administration Chiang Mai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "705721 Marketing Management Marketing Information System EK BUNCHUA Department of Marketing Faculty of Business Administration Chiang Mai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 705721 Marketing Management Marketing Information System EK BUNCHUA ek@ba.cmu.ac.th Department of Marketing Faculty of Business Administration Chiang Mai University

2 Target Customers Product Promotion Price Place Marketing Information System Marketing Control System Marketing Organization & Implementation System Marketing Planning System Marketing System Intermediaries Demographic & Economic Environment Technological & Natural Environment Political & Legal Environment Social & Cultural Environment Competitors Suppliers Publics Marketing Information System

3 Marketing Information System … consists of people, equipment, and procedures to gather, sort, analyze, evaluate, and distribute needed, timely, and accurate information to marketing decision makers … ประกอบด้วย คน อุปกรณ์ และ กระบวนการ ในการ เก็บรวบรวม จัดลำดับ วิเคราะห์ ประเมิน และแจกจ่าย สารสนเทศ ที่ถูกต้อง ในเวลาอัน เหมาะสม และจำเป็น ไปยังผู้ตัดสินใจด้านการตลาด

4 Development of Marketing Information System From local to national to global business From local to national to global business From buyer needs to buyer wants From buyer needs to buyer wants From price to non-price competition From price to non-price competition

5 Assessing Information Needs Assessing Information Needs Developing Information Internal Records Internal Records Marketing Intelligence Marketing Intelligence Marketing Research Marketing Research Decision Support Marketing Information System Marketing Decisions and Communications Distributing Information Distributing Information Kotler’s Model of MKIS Marketing Managers Analysis, Planning, Implementation, Control Marketing Environment Target Markets, Marketing Channels, Suppliers, Competitors, Publics, Macroenvironment Forces

6 1. Internal Records Reports on orders, sales, prices, costs, inventory levels, receivables, payables, and so on  Order-to-payment cycle  Sales analysis  Databases, data warehouses, and data mining

7 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูล ภายใน (1) รายงานการขายเฟอร์นิเจอร์ 6 ปีที่ผ่านมา ปี พ. ศ. เป้าหมาย ของบริษัท ( ล้านบาท ) ยอดขาย ของบริษัท ( ล้านบาท ) ยอดขายของ อุตสาหกรรม ( ล้านบาท ) ส่วนครอง ตลาด (%) 2542 2541 2540 2539 2538 2537 36.0 35.0 32.0 25.0 21.0 20.0 36.0 34.7 30.4 24.5 21.8 18.0 300 275 220 170 150 120 12.0 12.6 13.8 14.4 14.8 15.0 คำถาม : ในปี 2542 บริษัทประสบความสำเร็จหรือไม่ เพราะเหตุใด

8 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูล ภายใน (2) รายงานการขายเฟอร์นิเจอร์ ปี 2542 จำแนกตามเขตการขาย เขตการขาย ดัชนีตลาด (%) เป้าหมาย ( ล้านบาท ) ขายจริง ( ล้านบาท ) ผลต่าง ( ล้านบาท ) ประสิทธิผล (%) เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง 30 25 21 24 100 10.8 9.0 7.6 8.6 36.0 12.5 9.6 7.7 6.2 36.0 +1.7 +0.6 +0.1 -2.4 116 107 101 72

9 ตัวอย่างรายงานจากระบบข้อมูล ภายใน (3) รายงานการขายเฟอร์นิเจอร์ ปี 2542 เฉพาะเขตการขายลำปาง จำแนกตามประเภทสินค้า ประเภทสินค้า เป้าหมาย ( พันบาท ) ขายจริง ( พันบาท ) ผลต่าง ( พันบาท ) โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร ชั้นวางของ 3,800 2,400 1,800 600 8,600 2,400 1,420 1,900 480 6,200 -1,400 -980 +100 -120 -2,400 คำถาม : จากรายงานนี้ ควรวิเคราะห์ ข้อมูลอะไร ต่อไป และจะ วิเคราะห์ อย่างไร

10 2. Marketing Intelligence A set of procedures and sources used by managers to obtain everyday information about developments in the marketing environment  Sales force as “eyes and ears”  Distributors, retailers, intermediaries  Competitors’ products and activities  News, publications, Internet etc.

11 ตัวอย่างรายงานจากระบบข่าว กรองทางการตลาด รายงานการเปรียบเทียบยอดขายและค่าใช้จ่ายทางการตลาด ปี 2542 บริษัท ก. ( บาท ) (%) ยอดขาย ( พันบาท ) ต้นทุน กำไรขั้นต้น ค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ กำไรก่อนภาษี xxx 100% xxx yy บริษัท ข. ( บาท ) (%) บริษัท ค. ( บาท ) (%) xxx 100% xxx yy xxx 100% xxx yy เฉลี่ย (%) 100% zz

12 3. Marketing Research The systematic design, collection, analysis, and reporting of data and findings relevant to a specific marketing situation facing the company  Identifying marketing opportunities  Evaluating of customer satisfaction, customer attitudes and perception, purchase intention,...  Market test for new products etc.

13 Suppliers of Marketing Research Syndicated-service research firms  Consumer and trade information (selling/subscription) Custom marketing research firms  Specific research projects (whole process) Specialty-line marketing research firms  Specialized research services (partially)

14 Marketing Research Process Define the problem and research objectives Develop the research plan Collect the information Analyze the information Present the findings Make the decision

15 Primary DataSecondary Data Internal - Ready to use - To be processed External - Published - Syndicated - Databases Qualitative - Focus group - Depth interview - Projective technique Quantitative - Survey - Observation - Experiment Data Types and Sources

16 Sampling Plan Sampling unit Sample size Sampling procedure  Probability sampling  Non-probability sampling

17 Interpretation of Research Findings Terrible market. No one wear shoes. Wonderful market !! No one wear shoes. Both had access to exactly the same data but formed very different conclusions Two shoe salespersons went to Africa to conduct a market assessment

18 Overcoming Barriers to the Use of Marketing Research A narrow concept of marketing research Uneven caliber of marketing researchers Poor framing of the problem Late and occasionally erroneous findings by marketing research Personality and presentational differences

19 4. Decision Support System A coordinated collection of data, systems, tools, and techniques with supporting software and hardware by which an organization gathers and interprets relevant information from business and environment and turns it into a basis for marketing action

20 ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุน การตัดสินใจ (1) Marketing Models Sales = 2.308 + 1.452 (Advertising $) + 0.781 (No. of retailers) + 3.543 (Quality index) Selecting location for a new retail outlet => Visibility => Competition intensity => Traffic of target customers => Rental cost Forecasting Model Decision Model

21 Economy Performance ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุน การตัดสินใจ (2) Perceptual Map Brand Perception Ideal Point

22 ตัวอย่างผลลัพธ์จากระบบสนับสนุน การตัดสินใจ (3) 3 ? Question mark ? ? ? 2 1 Cash cow 6 Dog 8 7 20%- 18%- 16%- 14%- 12%- 10%- 8%- 6%- 4%- 2%- 0 Market Growth Rate 10x 4x 2x 1.5x 1x Relative Market Share.5x.4x.3x.2x.1x Star 5 4 BCG Growth-Share Matrix

23 Assessing Information Needs Assessing Information Needs Developing Information Internal Records Internal Records Marketing Intelligence Marketing Intelligence Marketing Research Marketing Research Decision Support Marketing Information System Marketing Decisions and Communications Distributing Information Distributing Information Kotler’s Model of MKIS Marketing Managers Analysis, Planning, Implementation, Control Marketing Environment Target Markets, Marketing Channels, Suppliers, Competitors, Publics, Macroenvironment Forces

24 705721 Marketing Management


ดาวน์โหลด ppt 705721 Marketing Management Marketing Information System EK BUNCHUA Department of Marketing Faculty of Business Administration Chiang Mai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google