งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 ธวัช พะโยม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 ธวัช พะโยม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 ธวัช พะโยม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

2 2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558

3 พื้นที่เป้าหมาย ในการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในเขตเมือง(ทน./ทม./ทต.ที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล)ระยะเวลาในการจัดเก็บ ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล ธันวาคม – 31 มกราคม 2558

4 จัดเก็บและบันทึกประมวลผล ทุกครัวเรือนเสร็จแล้ว ต้องนำเสนอในที่ประชุมระดับตำบล การจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน ทุกระดับ ต้องส่งแบบคำรับรองข้อมูลพื้นฐาน ด้วย ระดับตำบล แบบคำรับรองฯ หมายเลข 1 ระดับอำเภอ แบบคำรับรองฯ หมายเลข 2 ระดับจังหวัด แบบคำรับรองฯ หมายเลข 3

5 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 1. เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ( ต. ค. – ธ. ค. 57) 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ ( จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน ) 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการ จัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ ( จังหวัด / อำเภอ / ตำบล / หมู่บ้าน ) ปี 2558 จังหวัดให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร การจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ปี 2558 จังหวัดให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหาร การจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ๑. ประธานคณะกรรมการชุมชน ( กช.) หัวหน้าคณะทำงาน ๒. ประธาน กลุ่มองค์กรสตรี หรือ ผู้แทน คณะทำงาน ๓. ผู้แทน คณะกรรมการ กทบ. หรือผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์ฯ คณะทำงาน ๔. ผู้แทน สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน คณะทำงาน ๕. ผู้แทน อสม. คณะทำงานและเลขานุการ

6 โดยมีหน้าที่ ดังนี้ ๑ ) สำรวจและจัดทำทะเบียนครัวเรือน ทั้งหมดในหมู่บ้าน แล้วจำแนกเป็นครัวเรือนที่อาศัย อยู่จริงในรอบปีที่ผ่านมา ๒ ) บริหารการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน ใน ระดับชุมชน ตามที่คณะทำงานบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลฯ ระดับ อปท. มอบหมายให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๓ ) พิจารณาเสนอรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลฯ ( ผู้จัดเก็บ ๑ คนรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน ๒๐ ครัวเรือน ) เพื่อให้อำเภอจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ๔ ) นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ของ หมู่บ้านทุกตัวชี้วัด ต่อเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ๕ ) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

7 1.2 แต่งตั้งผู้จัดเก็บฯ / ผู้บันทึกข้อมูลฯ 1.3 คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ ประชุมเตรียมการ วางแผนการ บริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ ทุกระดับ 1.4 ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูลฯ / คัดเลือก หัวหน้าทีมฯ และจัดทำแผน การจัดเก็บข้อมูล ฯ ของผู้จัดเก็บฯ 1.5 ฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผล ข้อมูลพื้นฐาน ให้ผู้บันทึกฯ และจัดทำแผนการ บันทึกข้อมูลฯ ของผู้บันทึกฯ แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

8 2. จัดเก็บ / บันทึกและประมวลผลข้อมูล ฯ ( ธ. ค. 2557 – ก. พ. 2558) 2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูลฯ เดือน ธันวาคม 2557 2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูลฯ เดือน ธันวาคม 2557 1) จัด D-Day การจัดเก็บข้อมูลฯ ในช่วง สัปดาห์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูลฯ ( ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ) 2) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน ให้ แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 3) หัวหน้าทีมผู้จัดเก็บฯ ของชุมชน รวบรวม แบบสอบถามทั้งหมดส่งให้นักพัฒนาชุมชน / ผู้ บันทึกข้อมูลฯ

9 2.2 บันทึกประมวลผล และนำเสนอ ระดับตำบล 1) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ทุกครัวเรือน และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 1) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ทุกครัวเรือน และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 2) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูลฯ นำเสนอผล ข้อมูลฯ ต่อที่ประชุมระดับอปท. เพื่อรับทราบและ ร่วมตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข / ยืนยันผลการ จัดเก็บข้อมูลฯ นำไปใช้ประโยชน์และสำเนา ข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูลฯ หมายเลข 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 2) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูลฯ นำเสนอผล ข้อมูลฯ ต่อที่ประชุมระดับอปท. เพื่อรับทราบและ ร่วมตรวจสอบ / ปรับปรุง / แก้ไข / ยืนยันผลการ จัดเก็บข้อมูลฯ นำไปใช้ประโยชน์และสำเนา ข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูลฯ หมายเลข 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 3) นักพัฒนาชุมชน และ หัวหน้าทีมฯ ผู้ จัดเก็บ นำผลข้อมูลกรองลงในโปสเตอร์สรุปผล ข้อมูลพื้นฐาน ระดับชุมชน เพื่อนำไปติดไว้ที่ ชุมชน 3) นักพัฒนาชุมชน และ หัวหน้าทีมฯ ผู้ จัดเก็บ นำผลข้อมูลกรองลงในโปสเตอร์สรุปผล ข้อมูลพื้นฐาน ระดับชุมชน เพื่อนำไปติดไว้ที่ ชุมชน

10 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล 3.1 อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูลฯ เป็นภาพรวมของ อำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และ คำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 28 ก. พ. 2558 3.1 อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูลฯ เป็นภาพรวมของ อำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และ คำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 28 ก. พ. 2558 3.2 จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูลฯ เป็นภาพรวมของ จังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และ คำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 15 มี. ค. 2558 3.2 จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และประมวลผลข้อมูลฯ เป็นภาพรวมของ จังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และ คำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 15 มี. ค. 2558 4. รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลฯ รายงานแบบ Online Real Time ได้ตลอดทุก วัน / เวลา ผ่านทางเว็บไซต์ สพจ. พิษณุโลก http://phitsanulok.cdd.go.th รายงานแบบ Online Real Time ได้ตลอดทุก วัน / เวลา ผ่านทางเว็บไซต์ สพจ. พิษณุโลก http://phitsanulok.cdd.go.th

11 งบประมาณที่กรมฯ สนับสนุน จังหวัด / อำเภอ 1) ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ( เล่มละ 6 บาท ) 2) ค่าประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บฯ (1 คน : 20 คร.) 3) ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลฯ ( อปท. ละ 1 คน ) 4) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับ จังหวัด 5) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับ อำเภอ 6) ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บ ฯระดับจังหวัด 7) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯระดับ อปท. 8) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตฯระดับจังหวัด

12 12 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพิษณุโลก สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 ธวัช พะโยม นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google