งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558
ธวัช พะโยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

2 เป้าหมาย จปฐ. ปี 2558

3 ทุกครัวเรือนในเขตเมือง ระยะเวลาในการจัดเก็บ
พื้นที่เป้าหมาย ในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ทุกครัวเรือนในเขตเมือง (ทน./ทม./ทต.ที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล) ระยะเวลาในการจัดเก็บ ในระดับครัวเรือน หมู่บ้าน และตำบล ธันวาคม – 31 มกราคม 2558

4 จัดเก็บและบันทึกประมวลผล ทุกครัวเรือนเสร็จแล้ว
จัดเก็บและบันทึกประมวลผล ทุกครัวเรือนเสร็จแล้ว ต้องนำเสนอในที่ประชุมระดับตำบล การจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน ทุกระดับ ต้องส่งแบบคำรับรองข้อมูลพื้นฐาน ด้วย ระดับตำบล แบบคำรับรองฯ หมายเลข 1 ระดับอำเภอ แบบคำรับรองฯ หมายเลข 2 ระดับจังหวัด แบบคำรับรองฯ หมายเลข 3

5 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
1. เตรียมการและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล (ต.ค. – ธ.ค. 57) 1.1 จัดทำ ปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ และคณะทำงานติดตามฯ ทุกระดับ (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน) ปี 2558 จังหวัดให้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับหมู่บ้าน ประกอบด้วย ๑. ประธานคณะกรรมการชุมชน (กช.) หัวหน้าคณะทำงาน ๒. ประธานกลุ่มองค์กรสตรี หรือ ผู้แทน คณะทำงาน ๓. ผู้แทนคณะกรรมการ กทบ. หรือผู้แทนกลุ่มออมทรัพย์ฯ คณะทำงาน ๔. ผู้แทนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน คณะทำงาน ๕. ผู้แทน อสม คณะทำงานและเลขานุการ

6 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
โดยมีหน้าที่ ดังนี้ ๑) สำรวจและจัดทำทะเบียนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน แล้วจำแนกเป็นครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในรอบปีที่ผ่านมา ๒) บริหารการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน ในระดับชุมชน ตามที่คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับ อปท. มอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๓) พิจารณาเสนอรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลฯ (ผู้จัดเก็บ ๑ คนรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน ๒๐ ครัวเรือน) เพื่อให้อำเภอจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ๔) นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ของหมู่บ้านทุกตัวชี้วัด ต่อเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7 แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
1.2 แต่งตั้งผู้จัดเก็บฯ /ผู้บันทึกข้อมูลฯ 1.3 คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ทุกระดับ ประชุมเตรียมการ วางแผนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ทุกระดับ 1.4 ประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูลฯ /คัดเลือกหัวหน้าทีมฯ และจัดทำแผน การจัดเก็บข้อมูลฯ ของผู้จัดเก็บฯ 1.5 ฝึกอบรมโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูลพื้นฐาน ให้ผู้บันทึกฯ และจัดทำแผนการบันทึกข้อมูลฯ ของผู้บันทึกฯ

8 2. จัดเก็บ/บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ (ธ.ค. 2557 – ก.พ. 2558)
2.1 เริ่มจัดเก็บข้อมูลฯ เดือน ธันวาคม 2557 1) จัด D-Day การจัดเก็บข้อมูลฯ ในช่วงสัปดาห์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูลฯ (๓-๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 2) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลทุกครัวเรือน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 3) หัวหน้าทีมผู้จัดเก็บฯ ของชุมชน รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดส่งให้นักพัฒนาชุมชน/ผู้บันทึกข้อมูลฯ

9 2.2 บันทึกประมวลผล และนำเสนอระดับตำบล
1) ผู้บันทึกฯ บันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ ทุกครัวเรือน และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 2) พัฒนากร และผู้บันทึกข้อมูลฯ นำเสนอผลข้อมูลฯ ต่อที่ประชุมระดับอปท. เพื่อรับทราบและร่วมตรวจสอบ/ปรับปรุง/แก้ไข/ยืนยันผลการจัดเก็บข้อมูลฯ นำไปใช้ประโยชน์และสำเนาข้อมูลทั้งหมด ส่งให้อำเภอ พร้อมคำรับรองข้อมูลฯ หมายเลข1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 3) นักพัฒนาชุมชน และ หัวหน้าทีมฯ ผู้จัดเก็บ นำผลข้อมูลกรองลงในโปสเตอร์สรุปผลข้อมูลพื้นฐาน ระดับชุมชน เพื่อนำไปติดไว้ที่ชุมชน

10 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประมวลผลข้อมูล
3.1 อำเภอ ติดตามตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และประมวลผลข้อมูลฯ เป็นภาพรวมของอำเภอ แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้จังหวัด และคำรับรองฯ หมายเลข 2 ภายใน 28 ก.พ. 2558 3.2 จังหวัด ติดตามตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และประมวลผลข้อมูลฯ เป็นภาพรวมของจังหวัด แล้วสำเนาข้อมูลทั้งหมดส่งให้กรมฯ และคำรับรองฯ หมายเลข 3 ภายใน 15 มี.ค. 2558 4. รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลฯ รายงานแบบ Online Real Time ได้ตลอดทุกวัน/เวลา ผ่านทางเว็บไซต์ สพจ.พิษณุโลก

11 งบประมาณที่กรมฯ สนับสนุนจังหวัด/อำเภอ
1) ค่าบันทึกและประมวลผลข้อมูลฯ (เล่มละ 6 บาท) 2) ค่าประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บฯ (1 คน : 20 คร.) 3) ฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูลฯ (อปท. ละ 1 คน) 4) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับจังหวัด 5) งบฯ ติดตามนิเทศ จปฐ. ระดับอำเภอ 6) ประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บฯระดับจังหวัด 7) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯระดับ อปท. 8) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯระดับจังหวัด

12 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
สวัสดี กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการบริหารการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google