งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาหารใน ชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาหารใน ชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาหารใน ชีวิตประจำวัน
ภาพรวมของโครงงาน อาหารใน ชีวิตประจำวัน

2 แนวคิดการจัดทำโครงงาน
1.นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มโดยใช้ความรู้เดิม 2.นักเรียนระดมสมองคิดรายการอาหารและส่วนผสมที่จะนำมาประกอบ อาหารและบอกประโยชน์ที่ได้รับจากส่วนผสมนั้น ๆ และสืบค้นจาก อินเตอร์เน็ต 3. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาข้อสรุปที่จะนำส่วนผสมใดมา ประกอบอาหารนั้น ๆ และเตรียมวัสดุ ส่วนผสม เพื่อลงมือปฏิบัติการ ทำอาหาร 4. ปฏิบัติการทำอาหาร โดยมีครูให้คำแนะนำ 5. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันและครูให้คำแนะนำ เพิ่มเติม 5. นำเสนอผลงานโครงงานในวันตลาดนัดโครงงานของโรงเรียน

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.บอกความหมายและความสำคัญของอาหารและโภชนาการได้ 2.อธิบายการเลือกอาหารที่บริโภคอย่างถูกหลักโภชนาการและ ประหยัดได้ 3.วิเคราะห์และวางแผนกำหนดรายการอาหารเพื่อทำโครงงาน อาหารได้ ปฏิบัติการทำอาหารในชีวิตประจำวันได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด ปัจจัยที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์คืออะไร คำถามประจำหน่วย (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) ถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีต้องรับประทานประเภทใด คนส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน เกิดจากรับประทานอาหารหมู่ใด จะป้องกันไม่ให้เกิดได้หรือไม่  คำถามประจำบท (มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม) 1.สารอาหารหมู่ใดถ้ารับประทานไม่เพียงพอทำให้เกิด โรคลักปิดลักเปิดได้ 2.น้ำอัดลมให้สารอาหารหรือไม่

5 การประเมิน เครื่องมือ -แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
-รูบริกประเมินการทำงาน - แบบสอบถาม วิธีการ -ทดสอบหลังเรียน - แบบประเมินความเข้าใจ - เกณฑ์รูบริก

6 บทสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มมีผลงานการประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน
นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนมีความรู้และสามารถประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ได้ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ นำเสนอโครงงานในวันตลาดนัดอาชีพของโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt อาหารใน ชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google