งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของ โครงงาน อาหารใน ชีวิตประจำวัน. แนวคิดการจัดทำโครงงาน 1. นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มโดยใช้ ความรู้เดิม 2. นักเรียนระดมสมองคิดรายการอาหารและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของ โครงงาน อาหารใน ชีวิตประจำวัน. แนวคิดการจัดทำโครงงาน 1. นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มโดยใช้ ความรู้เดิม 2. นักเรียนระดมสมองคิดรายการอาหารและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของ โครงงาน อาหารใน ชีวิตประจำวัน

2 แนวคิดการจัดทำโครงงาน 1. นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มโดยใช้ ความรู้เดิม 2. นักเรียนระดมสมองคิดรายการอาหารและ ส่วนผสมที่จะนำมาประกอบอาหารและบอก ประโยชน์ที่ได้รับจากส่วนผสมนั้น ๆ และสืบค้น จากอินเตอร์เน็ต 3. นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาข้อสรุปที่จะ นำส่วนผสมใดมาประกอบอาหารนั้น ๆ และเตรียม วัสดุ ส่วนผสม เพื่อลงมือปฏิบัติการทำอาหาร 4. ปฏิบัติการทำอาหาร โดยมีครูให้คำแนะนำ 5. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันและครูให้คำแนะนำ เพิ่มเติม 5. นำเสนอผลงานโครงงานในวันตลาดนัด โครงงานของโรงเรียน

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. บอกความหมายและความสำคัญของ อาหารและโภชนาการได้ 2. อธิบายการเลือกอาหารที่บริโภคอย่างถูก หลักโภชนาการและประหยัดได้ 3. วิเคราะห์และวางแผนกำหนดรายการ อาหารเพื่อทำโครงงานอาหารได้ ปฏิบัติการทำอาหารในชีวิตประจำวันได้

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ปัจจัยที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์คืออะไร คำถามประจำหน่วย ( มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม ) ถ้าเราอยากมีสุขภาพที่ดีต้องรับประทานประเภท ใด คนส่วนใหญ่เป็นโรคหลอดเลือดอุดตัน เกิดจาก รับประทานอาหารหมู่ใด จะป้องกันไม่ให้เกิดได้ หรือไม่ คำถามประจำบท ( มีได้มากกว่าหนึ่งคำถาม ) 1. สารอาหารหมู่ใดถ้ารับประทานไม่เพียงพอทำ ให้เกิด โรคลักปิดลักเปิดได้ 2. น้ำอัดลมให้สารอาหารหรือไม่

5 การประเมิน เครื่องมือ - แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม - รูบริกประเมินการทำงาน - แบบสอบถาม วิธีการ - ทดสอบหลังเรียน - แบบประเมินความเข้าใจ - เกณฑ์รูบริก

6 บทสรุป นักเรียนแต่ละกลุ่มมีผลงานการประกอบ อาหารในชีวิตประจำวัน นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักเรียนมีความรู้และสามารถประกอบ อาหารในชีวิตประจำวันได้ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ นำเสนอโครงงานในวันตลาดนัดอาชีพของ โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของ โครงงาน อาหารใน ชีวิตประจำวัน. แนวคิดการจัดทำโครงงาน 1. นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มโดยใช้ ความรู้เดิม 2. นักเรียนระดมสมองคิดรายการอาหารและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google