งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค

3 นายวิเชียร มีสม 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกนโยบายการคุ้มครอง - ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในปัจจุบัน

4 3 คณะกรรมการชุมชนและ การคุ้มครองผู้บริโภค - ชมรมผู้สูงอายุ - ชมรมการออกกำลังกาย - ชมรมกีฬา - ชมรมแม่บ้าน - ชมรมเยาวชน ฯลฯ นายวิเชียร มีสม

5 4 การคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้บริโภครับ - ความปลอดภัย - ความเป็นธรรม - ความประหยัด นายวิเชียร มีสม

6 5 ความปลอดภัย 1. ควบคุมการผลิต การปรุง การประกอบ 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในตลาด 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ประชาชน

7 นายวิเชียร มีสม 6 4. มีสัญลักษณ์รับรองความสะอาด ปลอดภัย ของสถานที่ ปรุงจำหน่าย

8 7 ด้านความเป็นธรรม 1. ควบคุมมาตรฐานสินค้า 2. ควบคุมด้านการโฆษณา 3. ควบคุมคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบ

9 นายวิเชียร มีสม 8 ด้านการประหยัด 1. การให้การศึกษาแก่ประชาชน 2. ปลูกฝังลักษณะนิสัยกับนักเรียน 3. กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว

10 นายวิเชียร มีสม 9 องค์กรหมู่บ้าน แม่บ้าน ร้านค้า / สถานบริการ เจ้าหน้าที่รัฐ

11 10 แม่บ้าน 1. มีความรู้ สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอาง สารเคมี 2. เป็นผู้นำสมาชิก 3. ได้รับข่าวสารองค์กรหมู่บ้าน

12 นายวิเชียร มีสม 11 ร้านค้าและสถานบริการ 1. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่เป็นอันตราย 2. มีจิตสำนึกให้ความเป็นธรรม 3. ได้รับข่าวสารองค์กรอย่างต่อเนื่อง

13 12 องค์กรหมู่บ้าน 1. มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2. กระจายข่าวสารถูกต้องไปยัง แม่บ้านและประชาชน 3. รับฟังข้อมูลร้องทุกข์จากประชาชน นายวิเชียร มีสม

14 13 บทบาทหน้าที่ของประชาชน ในชุมชนในการปกป้องสิทธิ ( พ. ร. บ. คุมครองผู้บริโภค พ. ศ.2522 มาตรา 4) นายวิเชียร มีสม

15 14

16 นายวิเชียร มีสม 15

17 นายวิเชียร มีสม 16 ใบงาน ปัจจัยของการเจริญของร่างกาย

18 นายวิเชียร มีสม 8


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนที่ 3 สอนโดย นายวิเชียร มีสม 1 เรื่อง สุขภาพผู้บริโภค เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google