งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง การเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง การเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง การเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘

2 ระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ โดยประมาณ ( กรณี ลดขั้นตอนการอุทธรณ์ ) เริ่มดำเนินการ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

3 ตัวอย่างแบบติดตามการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงิน รายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2557 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ สัญญา 180 วัน สัญญาเลขที่ 68/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 วงเงินตาม สัญญา 60,669,000.00 บาท งวดที่ / จำนวนเงิน / เนื้องาน กำหนด ส่งมอบ วันประชุม / ตรวจรับ วันส่งเบิก เงิน ผลการ ดำเนินงา น งวดที่ 1 / 6,066,900 บาท - ภายใน 10 วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา - ส่งมอบแผนการดำเนินงาน / แผนผัง ในการติดตั้งระบบ รวมอุปกรณ์ 8 ก. ย.57 9-11 ก. ย. 57 12 ก. ย.57 ส่งเบิก แล้ว เป็นไป ตาม กำหนด งวดที่ 2 /42,468,300 บาท - ภายใน 70 วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา - ส่งมอบการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและ อุปกรณ์ จัดอบรม ทุกหลักสูตร ศ.7 พ. ย.57 จ. 10-12 พ. ย.57 พฤ. 13 พ. ย.57 งวดที่ 3 /12,133,800 บาท - ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา - ส่งมอบงานตามขอบเขตระบบงาน ทั้งหมด พ. 25 ก. พ.58 จ. 2-4 มี. ค.58 พฤ. 5 มี. ค.58


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง การเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google