งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

2 ระยะเวลาในการจัดหาพัสดุ โดยประมาณ (กรณีลดขั้นตอนการอุทธรณ์)
เริ่มดำเนินการ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

3 ตัวอย่างแบบติดตามการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ 2557
โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ฯ สัญญา 180 วัน สัญญาเลขที่ 68/2557 ลงวันที่ 29 สิงหาคม วงเงินตามสัญญา 60,669, บาท งวดที่/จำนวนเงิน/เนื้องาน กำหนดส่งมอบ วันประชุม/ตรวจรับ วันส่งเบิกเงิน ผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 / 6,066,900 บาท - ภายใน 10 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา - ส่งมอบแผนการดำเนินงาน/แผนผังในการติดตั้งระบบ รวมอุปกรณ์ 8 ก.ย.57 9-11 ก.ย. 57 12 ก.ย.57 ส่งเบิกแล้ว เป็นไปตามกำหนด งวดที่ 2 /42,468,300 บาท - ภายใน 70 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา - ส่งมอบการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์ จัดอบรม ทุกหลักสูตร ศ.7 พ.ย.57 จ พ.ย.57 พฤ. 13 พ.ย.57 งวดที่ 3 /12,133,800 บาท - ภายใน 180 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา - ส่งมอบงานตามขอบเขตระบบงานทั้งหมด พ. 25 ก.พ.58 จ. 2-4 มี.ค.58 พฤ. 5 มี.ค.58


ดาวน์โหลด ppt การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google