งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS499 (1/2554) The Process of Pre-CS499.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS499 (1/2554) The Process of Pre-CS499."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS499 (1/2554) The Process of Pre-CS499

2 Agenda Process of Pre-CS499 How to write a concept paper
Paper works Schedule How to write a concept paper How to present concept idea Q&A

3 Process of Pre-CS499 Paper Works Concept paper
แนวคิด / เหตุผลที่ทำโครงงานหัวข้อที่นักศึกษาเสนอ จุดเด่นของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน ข้อมูลสนับสนุนที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะทำโครงงานได้สำเร็จ เอกสารโครงร่าง (proposal) บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 การออกแบบโครงงาน

4 Process of Pre-CS499 : Schedule
กิจกรรม เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554 เตรียมเอกสาร Concept Paper ส่งเอกสาร Concept Paper จำนวน 3 ชุด ประกาศกำหนดการนำเสนอ Concept Idea นำเสนอ Concept Idea ส่งเอกสาร Concept Paper จำนวน 3 ชุด (รอบแก้ไข) นำเสนอ Concept Idea (รอบแก้ไข) เตรียมเอกสารโครงร่าง ส่งเอกสารโครงร่าง จำนวน 2 ชุด ประกาศกำหนดการนำเสนอเอกสารโครงร่าง นำเสนอเอกสารโครงร่าง ประกาศผู้มีสิทธิลงทะเบียนวิชา คพ.499 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ลงทะเบียนวิชา คพ.499 (1/2554) 28 มี.ค. – 6 เม.ย. 7 เม.ย. 8 เม.ย. ส. 23 เม.ย. 27 เม.ย. 28 เม.ย. 8 เม.ย. – 11 พ.ค. 12 พ.ค. 16 พ.ค. 23 พ.ค. 30 พ.ค. มิ.ย.

5 Importance การส่งเอกสารทุกอย่างในรายวิชาคพ.499 มีกำหนดส่งภายในเวลา น. ณ สำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 2 อาคารวิวรณ์ (ไม่รับเอกสารที่ส่งช้าหลังกำหนด)

6 สิ่งที่ต้องส่งสำหรับ Concept Paper
Hard copy จำนวน 3 ชุด Soft copy : upload ไฟล์ concept paper ในรูปแบบ .pdf เข้าสู่ระบบวิชา คพ.499 ที่

7 How to Write a Concept Paper
เตรียมกระดาษ จับดินสอ หรือปากกาที่มั่นใจ เตรียมไอเดีย วางแผนการเขียน ลงมือเขียน อ่านทบทวน / ปรับปรุง พิมพ์ในรูปเอกสารดิจิทัล

8 A Good Concept Paper ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว จำนวนไม่เกิน 10 แผ่น (หน้าเดียว) ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) ชื่อ-สกุล ผู้พัฒนา ชื่อ-สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่มาของแนวคิดของโครงงาน จุดเด่นของโครงงาน ขอบเขตของโครงงานที่คาดว่าจะทำ ผลลัพธ์ของโครงงาน ข้อมูลสนับสนุนที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะทำโครงงานได้สำเร็จ ข้อมูลอื่นๆ (ที่ทำให้เข้าใจโครงงานที่จะทำได้ดียิ่งขึ้น) เอกสารอ้างอิง

9 A Good Concept Paper ข้อมูลครบ ใช้ภาษาเขียนที่กระชับ ตรงประเด็น
มีรูปภาพประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ต้องมีสารบัญ แต่มีเลขหน้า ตรงตำแหน่งมุมบนขวา ไม่ต้องเข้าเล่ม แต่เย็บมุมบนซ้าย จัดหน้าเอกสารให้เป็นระเบียบ สวยงาม และอ่านง่าย ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เช่น รูปแบบ – ขนาดตัวอักษร การจัดวางหน้ากระดาษ แต่ให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นำเสนอ

10 How to Present Concept Idea
ระยะเวลาในการนำเสนอ Time : min. Q&A : 3 – 5 min. เทคนิค จัดลำดับเนื้อหาที่นำเสนอให้เหมาะสม ควรมีสื่อประกอบความเข้าใจ เช่น slide presentation และจัดทำให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ มั่นใจในงานที่นำเสนอ และนำเสนอด้วยความมั่นใจ ผู้ฟัง : คณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาฯ นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชา คพ.499 ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ทุกคน และผู้สนใจ สถานที่ : VV116 วันนำเสนอ : วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 เวลา : จะประกาศให้ทราบหลังการส่งเอกสาร concept paper

11 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00 น. ห้อง VV116
นัดประชุมครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา น. ห้อง VV116

12 Q&A


ดาวน์โหลด ppt CS499 (1/2554) The Process of Pre-CS499.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google