งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS499 (1/2554) The Process of Pre-CS499 1. Agenda Process of Pre-CS499 – Paper works – Schedule How to write a concept paper How to present concept idea.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS499 (1/2554) The Process of Pre-CS499 1. Agenda Process of Pre-CS499 – Paper works – Schedule How to write a concept paper How to present concept idea."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS499 (1/2554) The Process of Pre-CS499 1

2 Agenda Process of Pre-CS499 – Paper works – Schedule How to write a concept paper How to present concept idea Q&A 2

3 Process of Pre-CS499 Paper Works – Concept paper แนวคิด / เหตุผลที่ทำโครงงานหัวข้อที่นักศึกษาเสนอ จุดเด่นของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน ข้อมูลสนับสนุนที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะทำ โครงงานได้สำเร็จ – เอกสารโครงร่าง (proposal) บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 การออกแบบโครงงาน 3

4 Process of Pre-CS499 : Schedule 4 กิจกรรมเมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554 เตรียมเอกสาร Concept Paper ส่งเอกสาร Concept Paper จำนวน 3 ชุด ประกาศกำหนดการนำเสนอ Concept Idea นำเสนอ Concept Idea ส่งเอกสาร Concept Paper จำนวน 3 ชุด ( รอบ แก้ไข ) นำเสนอ Concept Idea ( รอบแก้ไข ) เตรียมเอกสารโครงร่าง ส่งเอกสารโครงร่าง จำนวน 2 ชุด ประกาศกำหนดการนำเสนอเอกสารโครงร่าง นำเสนอเอกสารโครงร่าง ประกาศผู้มีสิทธิลงทะเบียนวิชา คพ.499 ประจำ ภาคการศึกษาที่ 1/2554 ลงทะเบียนวิชา คพ.499 (1/2554) 28 มี. ค. – 6 เม. ย. 7 เม. ย. 8 เม. ย. ส. 23 เม. ย. 27 เม. ย. 28 เม. ย. 12 พ. ค. 8 เม. ย. – 11 พ. ค. 16 พ. ค. 23 พ. ค. 30 พ. ค....... มิ. ย.

5 Importance การส่งเอกสารทุกอย่างใน รายวิชาคพ.499 มีกำหนดส่งภายในเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานภาควิชาฯ ชั้น 2 อาคารวิวรณ์ ( ไม่รับเอกสารที่ส่งช้าหลัง กำหนด ) 5

6 สิ่งที่ต้องส่งสำหรับ Concept Paper Hard copy จำนวน 3 ชุด Soft copy : upload ไฟล์ concept paper ในรูปแบบ.pdf เข้าสู่ระบบวิชา คพ.499 ที่ http://cs.payap.ac.th/cs499 6

7 How to Write a Concept Paper เตรียมกระดาษ จับดินสอ หรือปากกาที่ มั่นใจ เตรียมไอเดีย วางแผนการเขียน ลงมือเขียน อ่านทบทวน / ปรับปรุง พิมพ์ในรูปเอกสาร ดิจิทัล 7

8 A Good Concept Paper ใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว จำนวนไม่เกิน 10 แผ่น ( หน้าเดียว ) ข้อมูลประกอบด้วย – ชื่อโครงงาน ( ภาษาไทย ) – ชื่อโครงงาน ( ภาษาอังกฤษ ) – ชื่อ - สกุล ผู้พัฒนา – ชื่อ - สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา – ที่มาของแนวคิดของโครงงาน – จุดเด่นของโครงงาน – ขอบเขตของโครงงานที่คาดว่าจะทำ – ผลลัพธ์ของโครงงาน – ข้อมูลสนับสนุนที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะทำโครงงานได้สำเร็จ – ข้อมูลอื่นๆ ( ที่ทำให้เข้าใจโครงงานที่จะทำได้ดียิ่งขึ้น ) – เอกสารอ้างอิง 8

9 A Good Concept Paper ข้อมูลครบ ใช้ภาษาเขียนที่กระชับ ตรงประเด็น มีรูปภาพประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจ ไม่ต้องมีสารบัญ แต่มีเลขหน้า ตรงตำแหน่งมุม บนขวา ไม่ต้องเข้าเล่ม แต่เย็บมุมบนซ้าย จัดหน้าเอกสารให้เป็นระเบียบ สวยงาม และอ่าน ง่าย ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เช่น รูปแบบ – ขนาดตัวอักษร การจัดวางหน้ากระดาษ แต่ให้ เหมาะสมกับข้อมูลที่นำเสนอ 9

10 How to Present Concept Idea ระยะเวลาในการนำเสนอ – Time : 10-12 min. – Q&A : 3 – 5 min. เทคนิค – จัดลำดับเนื้อหาที่นำเสนอให้เหมาะสม – ควรมีสื่อประกอบความเข้าใจ เช่น slide presentation และจัดทำ ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ – มั่นใจในงานที่นำเสนอ และนำเสนอด้วยความมั่นใจ ผู้ฟัง : – คณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาฯ – นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชา คพ.499 ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 ทุกคน – และผู้สนใจ สถานที่ : VV116 วันนำเสนอ : วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 เวลา : จะประกาศให้ทราบหลังการส่งเอกสาร concept paper 10

11 นัดประชุมครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00 น. ห้อง VV116 11

12 Q&A 12


ดาวน์โหลด ppt CS499 (1/2554) The Process of Pre-CS499 1. Agenda Process of Pre-CS499 – Paper works – Schedule How to write a concept paper How to present concept idea.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google