งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย กศน. จังหวัดเลย.  นายศรีวิชัย ตลับนาค  นายเฉลิมพณ หยาดหลั่งคำ  นายดุสิต สาระมโน  น. ส. สุธิดา พุทธทองศรี  น. ส. ปิยะฉัตร กมลรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย กศน. จังหวัดเลย.  นายศรีวิชัย ตลับนาค  นายเฉลิมพณ หยาดหลั่งคำ  นายดุสิต สาระมโน  น. ส. สุธิดา พุทธทองศรี  น. ส. ปิยะฉัตร กมลรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย กศน. จังหวัดเลย

2  นายศรีวิชัย ตลับนาค  นายเฉลิมพณ หยาดหลั่งคำ  นายดุสิต สาระมโน  น. ส. สุธิดา พุทธทองศรี  น. ส. ปิยะฉัตร กมลรัตน์

3 แนวคิดและหลักการสำคัญของศูนย์ การเรียนชุมชน

4  ศูนย์การเรียนชุมชนดำเนินตอบสนองความ ต้องการของชุมชน ตามสภาพแวดล้อมและบริบท ของสังคม

5  มีอาคารสถานที่เป็นเอกเทศ  บุคลากรได้รับการพัฒนาตามบทบาทภารกิจงาน  มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

6  ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนในการจัดกิจกรรมทุก รูปแบบ  บุคลากรประสานความร่วมมือกันตลอดเวลา  มีความพร้อมทางด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผู้เรียนและผู้รับบริการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ พัฒนาการดำเนินชีวิต

7  ชุมชนมีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยวางยุทธศาสตร์เริ่มที่ผู้นำชุมชนเป็นต้นแบบ  จัดการศึกษาให้ทุกช่วงวัย เห็นได้จากกลุ่ม ผู้สูงอายุ ประชากรวัยแรงงาน  จัดการศึกษาต่อเนื่องในด้านอาชีพ โดยใช้ผู้รู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้จากประสบการณ์ และการปฏิบัติ  มีกระบวนการเริ่มต้นจากการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ จริง  ครู ผู้สอน มีสื่อแบบประเมินผลในการจัดการเรียน การสอนทุกครั้ง

8  ผู้เรียนเมื่อจบการเรียนรู้แล้วนำไปประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้อย่างไร จำนวนเท่าไร  มีการประสานส่วนร่วมภาคีเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น ปราชญ์ ภูมิปัญญา ได้อย่างชัดเจน


ดาวน์โหลด ppt โดย กศน. จังหวัดเลย.  นายศรีวิชัย ตลับนาค  นายเฉลิมพณ หยาดหลั่งคำ  นายดุสิต สาระมโน  น. ส. สุธิดา พุทธทองศรี  น. ส. ปิยะฉัตร กมลรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google