งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวบรรจบ ยวนยี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
กระทรวงสาธารณสุข นางสาวนิจนิภา โมคศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม (นายอิสระ ยาวะโนภาส) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

3 นางสาวนิจนิภา โมคศิริ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว (นายอิสระ ยาวะโนภาส) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว (นายอิสระ ยาวะโนภาส)

4 นางสาวนิจนิภา โมคศิริ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม นางสาวนิจนิภา โมคศิริ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว (นายอิสระ ยาวะโนภาส) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม นางสาวนิจนิภา โมคศิริ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว (นายอิสระ ยาวะโนภาส)

5 นางสาวนิจนิภา โมคศิริ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข นางสาวนิจนิภา โมคศิริ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (นายอิสระ ยาวะโนภาส) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

6

7 นางสาวนิจนิภา โมคศิริ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม (นายอิสระ ยาวะโนภาส) สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวนิจนิภา โมคศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

9 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางกาญจนี แก่นก่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

10 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวบรรจบ ยวนยี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

11 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายถาวร นามคำ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

12 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายนิรันต์ ถึงแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุม

13 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายสมชาย หาริกะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก

14 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายสถิตย์ สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก

15 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นางสาวปิยฉัตร ศรีสารคาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก

16 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว
บุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว นายสถิตย์ สิงห์แก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกนาโก


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google