งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

2 แนวคิดการดำเนินงานระบบ  บันทึกแบบเดียวตอบทุก รายงาน  ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย

3 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ  เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล  สำนักงานเกษตรอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต  กรมส่งเสริมการเกษตร

4 ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง บันทึกข้อมูลตามแบบ ขอรับ การรับการสนันสนุนโครง การของชุมชนระดับตำบล ( บท 01) พิมพ์แบบสรุปการขอรับกา รสนันสนุนโครงการของ ชุมชน ระดับตำบล บันทึกข้อมูลตามแบบ บันทึก ข้อมูลผลการพิจารณา กลั่นกรอง โครงการของคณะ กรรมการบริหารโครงการ ระดับอำเภอ ( บท 02)  ความสอดคล้อง  ผลการพิจารณา กลั่นกรอง พิมพ์แบบสรุปผลการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการของคณะ กรรมการบริหารโครงการ ระดับอำเภอ บันทึกข้อมูลตามแบบ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน ( บท 05) บันทึกข้อมูลตามแบบ บันทึก ข้อมูลผลการพิจารณา อนุมัติโครงการของ คณะกรรมการ ( บท 03) การบริหาร โครงการระดับจังหวัด  หลักเกณฑ์การ พิจารณา  ผลการอนุมัติ พิมพ์แบบสรุปผลการ พิจารณาอนุมัติโครงการ ของ คณะกรรมการบริหาร โครงการระดับจังหวัด บันทึกข้อมูลตามแบบ บันทึกข้อมูล การติดตาม ความก้าวหน้า ของโครงการนำเสนอ ( บท 04) 1 1 2 2 3 3 4 4 8 8 5 5 6 6 7 7 พิมพ์รายงานผลการดำเนินการ เพื่อติดตาม / ประเมินโครงการ 9 9 สำนักงานเกษตร อำเภอ สำนักงานเกษตร จังหวัด สำนักส่งเสริมและ พัฒนา การเกษตรเขต กรมส่งเสริม การเกษตร

5 ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบ จัดทำโครงการนำเสนอ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ การติดตามความก้าวหน้า โครงการ

6 ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบ จัดทำโครงการนำเสนอ

7 สำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกข้อมูลตามแบบขอรับการรับ การสนันสนุน โครงการของชุมชนระดับตำบล ( บท 01) พิมพ์แบบสรุปการขอรับการสนันสนุนโครงการของ ชุมชนระดับตำบล บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผลการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการ ระดับอำเภอ ( บท 02) พิมพ์แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรอง โครงการของ คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ

8 สำนักงานเกษตรจังหวัด บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผลการ พิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรม การบริหารโครงการระดับจังหวัด ( บท 03) พิมพ์แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติ โครงการของ คณะกรรมการบริหาร โครงการระดับจังหวัด

9 กรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ นำเสนอ ( บท 04)

10 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ

11 สำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ( บท 05)

12 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ การติดตามความก้าวหน้า โครงการ

13 สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักส่งเสริมและพัฒน การเกษตรเขต กรมส่งเสริมการเกษตร พิมพ์รายงานผลการดำเนินการ

14 หน้าจอระบบ

15 การเข้าสู่ระบบ เข้าได้ที่ URL http://fundproject.doae.go.th

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 จบการนำเสนอ ขอบคุณ จบการนำเสนอ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google