งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

2 แนวคิดการดำเนินงานระบบ  บันทึกแบบเดียวตอบทุก รายงาน  ง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย

3 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ  เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล  สำนักงานเกษตรอำเภอ  สำนักงานเกษตรจังหวัด  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรเขต  กรมส่งเสริมการเกษตร

4 ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง บันทึกข้อมูลตามแบบ ขอรับ การรับการสนันสนุนโครง การของชุมชนระดับตำบล ( บท 01) พิมพ์แบบสรุปการขอรับกา รสนันสนุนโครงการของ ชุมชน ระดับตำบล บันทึกข้อมูลตามแบบ บันทึก ข้อมูลผลการพิจารณา กลั่นกรอง โครงการของคณะ กรรมการบริหารโครงการ ระดับอำเภอ ( บท 02)  ความสอดคล้อง  ผลการพิจารณา กลั่นกรอง พิมพ์แบบสรุปผลการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการของคณะ กรรมการบริหารโครงการ ระดับอำเภอ บันทึกข้อมูลตามแบบ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน ( บท 05) บันทึกข้อมูลตามแบบ บันทึก ข้อมูลผลการพิจารณา อนุมัติโครงการของ คณะกรรมการ ( บท 03) การบริหาร โครงการระดับจังหวัด  หลักเกณฑ์การ พิจารณา  ผลการอนุมัติ พิมพ์แบบสรุปผลการ พิจารณาอนุมัติโครงการ ของ คณะกรรมการบริหาร โครงการระดับจังหวัด บันทึกข้อมูลตามแบบ บันทึกข้อมูล การติดตาม ความก้าวหน้า ของโครงการนำเสนอ ( บท 04) พิมพ์รายงานผลการดำเนินการ เพื่อติดตาม / ประเมินโครงการ 9 9 สำนักงานเกษตร อำเภอ สำนักงานเกษตร จังหวัด สำนักส่งเสริมและ พัฒนา การเกษตรเขต กรมส่งเสริม การเกษตร

5 ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบ จัดทำโครงการนำเสนอ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ การติดตามความก้าวหน้า โครงการ

6 ขั้นตอนตอนการดำเนินงานระบบ จัดทำโครงการนำเสนอ

7 สำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกข้อมูลตามแบบขอรับการรับ การสนันสนุน โครงการของชุมชนระดับตำบล ( บท 01) พิมพ์แบบสรุปการขอรับการสนันสนุนโครงการของ ชุมชนระดับตำบล บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผลการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการ ระดับอำเภอ ( บท 02) พิมพ์แบบสรุปผลการพิจารณากลั่นกรอง โครงการของ คณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ

8 สำนักงานเกษตรจังหวัด บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูลผลการ พิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรม การบริหารโครงการระดับจังหวัด ( บท 03) พิมพ์แบบสรุปผลการพิจารณาอนุมัติ โครงการของ คณะกรรมการบริหาร โครงการระดับจังหวัด

9 กรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลตามแบบบันทึกข้อมูล การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ นำเสนอ ( บท 04)

10 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ

11 สำนักงานเกษตรอำเภอ บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ความก้าวหน้า การดำเนินงาน ( บท 05)

12 ขั้นตอนการดำเนินงานระบบ การติดตามความก้าวหน้า โครงการ

13 สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักส่งเสริมและพัฒน การเกษตรเขต กรมส่งเสริมการเกษตร พิมพ์รายงานผลการดำเนินการ

14 หน้าจอระบบ

15 การเข้าสู่ระบบ เข้าได้ที่ URL

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 จบการนำเสนอ ขอบคุณ จบการนำเสนอ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระบบโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google