งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์ ผู้นำเสนอ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์ ผู้นำเสนอ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์ ผู้นำเสนอ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2550

2 หัวหน้าโครงการ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ผู้ร่วมโครงการ นายอมร ธาราวิวิต โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์ ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2 55 0 ถึง 31 ธันวาคม 2 55 0

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ  สร้างกลุ่มความมั่นทาง เครือข่ายสำหรับเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ในสำนับริการ คอมพิวเตอร์  สร้างระบบความปลอดภัย จากภัยคุกคามทาง คอมพิวเตอร์ จากภายใน และภายนอก โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์

4 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลระบบของสำนัก บริการคอมพิวเตอร์ โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์

5 ดัชนีชี้วัด โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของสำนัก บริการคอมพิวเตอร์มีการป้องกัน ความปลอดภัยด้วย ระบบ Firewall แบบ DMZ (Demilitarize Zone)

6 แผน / ผลการดำเนินงานตามไตรมาส โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์  ออกแบบระบบเครือข่ายกลุ่ม ความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์แบบ DMZ  นำอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว Config และเชื่อมต่อกันให้ได้เครือข่าย กลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์ตาม ต้องการ  ทดสอบ และเริ่มนำเซอร์ฟเวอร์ เข้ามาใช้งานจริง

7 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เซอร์ฟเวอร์ที่ย้ายเข้ามา มีการให้บริการหลายอย่าง จึงเกิดข้อผิดพลาดกับ Policy ที่ออกแบบไว้แล้ว หรือขัด กับ Policy ที่คิดไว้ โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์

8 โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดกลุ่มความมั่นคงเซอร์ฟเวอร์ ผู้นำเสนอ นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต วันที่ 30 พฤษภาคม 2550 การประชุมนำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google