งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปงานที่ ต้องทำต่อ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กองแผนงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงานที่ ต้องทำต่อ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กองแผนงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงานที่ ต้องทำต่อ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กองแผนงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร

2 สำนักงาน เกษตรอำเภอ 1. จัดหาครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ 7 รายการ 1.1 อุปกรณ์กระจาย สัญญาณ 1.2 เดินสายสัญญาณ 1.3 จอภาพ 1.4 เครื่องอ่านบัตร 1.5 เครื่องอ่าน 1.6 กล้อง Web Camera 1.7 อุปกรณ์แยก สัญญาณ

3 2. ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ให้ เป็นระบบและเชื่อมโยง เครือข่าย 3. จัดระบบการให้บริการ 4. ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตร อำเภอ 5. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร มารับบริการ สำนักงานเกษตร อำเภอ ( ต่อ )

4 6. ถอดบทเรียนของเกษตรกร ต้นแบบในพื้นที่ 7. ประเมินตนเอง / หลังจาก ดำเนินการปรับระบบ การให้บริการ และส่งให้เขต ภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2557 8. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเกษตร อำเภอ ( ต่อ )

5 1. ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง Smart Office 2. ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรมารับบริการ 3. สนับสนุนให้อำเภอ สามารถให้บริการได้ 4. สนับสนุนการถอด บทเรียน 5. เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา 6. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเกษตร จังหวัด

6 1. ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง Smart Office 2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับ บริการ 3. ถอดบทเรียนอำเภอ Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) รวบรวมแบบประเมิน 4. สนับสนุนการถอดบทเรียนของ เกษตรกรต้นแบบ 5. เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ 6. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต


ดาวน์โหลด ppt สรุปงานที่ ต้องทำต่อ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร กองแผนงาน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google