งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมบริการประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมบริการประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมบริการประชาชน

2 การใช้โปรแกรมบริการประชาชน
ใช้ User name = ใช้อีเมล์หน่วยงาน Password = ชื่อหน่วยงาน

3 การใช้โปรแกรมบริการประชาชน
การใช้งานโปรแกรมเกษตรกรปราดเปรื่องwww.thaismartfarmer.net แยกเข้าได้ 2 ทางตามสิทธิ์ผู้ใช้งานคือ 1.สำหรับเกษตรกร/บุคคลทั่วไป เข้าไปค้นหาความรู้ 2.สำหรับเจ้าหน้าที่ ดูและนำองค์ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่องเข้าไปใส่ไว้ อำเภอละ 1 องค์ความรู้ ก่อน 31 สค. 58

4 การใช้งานโปรแกรมเกษตรกรปราดเปรื่อง
1.สำหรับเกษตรกร/บุคคลทั่วไป

5 การใช้งานโปรแกรมเกษตรกรปราดเปรื่อง
2. สำหรับเจ้าหน้าที่ เข้าได้ 2 ทาง 1. รหัสผู้ใช้ คือ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน คือ หมายเลข 4 ตัวท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. เข้าใช้งานโดยบัตรประจำตัวประชาชน กับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร

6 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
1. เป็นแกนหลักในการสนับสนุนให้ทุกอำเภอสามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Smart Office 2. เป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนด้านวิชาการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 3. เป็นวิทยากรกระบวนการ 4. จัดสัมมนา ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่อง Smart Office 5. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 6. ถอดบทเรียน Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) 7. สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ 8. รายงานผลการดำเนินงาน

7 สำนักงานเกษตรจังหวัด
1.ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง Smart Office 2.ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 3.สนับสนุนให้อำเภอสามารถให้บริการได้ 4.สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกรกับอำเภอ 5.เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา 6.รายงานผลการดำเนินงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรและเขต

8 สำนักงานเกษตรอำเภอ 1. จัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7 รายการ
1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1.2 เดินสายสัญญาณ 1.3 จอภาพ 1.4 เครื่องอ่านบัตร 1.5 เครื่องอ่าน 1.6 กล้อง Web Camera 1.7 อุปกรณ์แยกสัญญาณ 2. ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นระบบและ เชื่อมโยงเครือข่าย 3. จัดระบบการให้บริการ 4. ชี้แจงทำความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรอำเภอ 5. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 6. ถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบ ในพื้นที่ 7. รายงานผลการดำเนินงาน ให้จังหวัด

9 E-mail : nesdoae@doae.go.th Line Group : Smart Office เขต 7
ผู้รับผิดชอบ 1. นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2. นางอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สสข. 7 นม. - > Line Group : Smart Office เขต 7


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมบริการประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google