งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม บริการประชาชน e.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม บริการประชาชน e.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม บริการประชาชน http://help.doa e.go.th

2 ใช้ User name = ใช้ อีเมล์หน่วยงาน Password = ชื่อ หน่วยงาน การใช้โปรแกรม บริการประชาชน http://help.doa e.go.th

3 การใช้งานโปรแกรมเกษตรกร ปราดเปรื่อง WWW. THAISMARTFARMER. NET แยกเข้าได้ 2 ทางตามสิทธิ์ผู้ใช้งานคือ 1. สำหรับเกษตรกร / บุคคลทั่วไป เข้าไปค้นหาความรู้ 2. สำหรับเจ้าหน้าที่ ดูและนำองค์ ความรู้เกษตรกรปราดเปรื่องเข้าไปใส่ ไว้ อำเภอละ 1 องค์ความรู้ ก่อน 31 สค. 58 การใช้โปรแกรม บริการประชาชน

4 1. สำหรับเกษตรกร / บุคคล ทั่วไป HTTP :// WWW. THAISMAR TFARMER. NET การใช้งานโปรแกรม เกษตรกรปราดเปรื่อง WWW. THAISMARTFARMER. NET

5 2. สำหรับเจ้าหน้าที่ เข้าได้ 2 ทาง 1. http://www.thaismartfarmer.net/i ndex.php/login รหัสผู้ใช้ คือ หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชน รหัสผ่าน คือ หมายเลข 4 ตัวท้ายของ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 2. เข้าใช้งานโดยบัตรประจำตัวประชาชน กับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตร รหัสผู้ใช้ คือ หมายเลขบัตรประจำตัว ประชาชน รหัสผ่าน คือ หมายเลข 4 ตัวท้ายของ เลขบัตรประจำตัวประชาชน การใช้งานโปรแกรม เกษตรกรปราดเปรื่อง WWW. THAISMARTFARMER. NET

6 1. เป็นแกนหลักในการสนับสนุนให้ทุกอำเภอ สามารถ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน Smart Office 2. เป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนด้านวิชาการ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 3. เป็นวิทยากรกระบวนการ 4. จัดสัมมนา ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่อง Smart Office 5. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 6. ถอดบทเรียน Smart Office ที่เป็นต้นแบบที่ ดี (Best Practice) 7. สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกร ต้นแบบ 8. รายงานผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต

7 1. ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่อง Smart Office 2. ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมารับบริการ 3. สนับสนุนให้อำเภอสามารถให้บริการได้ 4. สนับสนุนการถอดองค์ความรู้เกษตรกร กับอำเภอ 5. เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา 6. รายงานผลการดำเนินงานให้กรม ส่งเสริมการเกษตรและเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด

8 1. จัดหาครุภัณฑ์และ อุปกรณ์ 7 รายการ 1.1 อุปกรณ์ กระจายสัญญาณ 1.2 เดิน สายสัญญาณ 1.3 จอภาพ 1.4 เครื่องอ่านบัตร 1.5 เครื่องอ่าน 1.6 กล้อง Web Camera 1.7 อุปกรณ์แยก สัญญาณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 2. ติดตั้งวัสดุและ อุปกรณ์ให้เป็นระบบ และ เชื่อมโยงเครือข่าย 3. จัดระบบการ ให้บริการ 4. ชี้แจงทำความเข้าใจ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตร อำเภอ 5. ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรมารับบริการ 6. ถอดองค์ความรู้ของ เกษตรกรต้นแบบ ในพื้นที่ 7. รายงานผลการ ดำเนินงาน ให้จังหวัด

9 1. นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  086 229 2354 2. นางอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  080 424 2770 สสข. 7 นม. - > 044 465137 E-mail : nesdoae@doae.go.th Line Group : Smart Office เขต 7 ผู้รับผิดชอบ


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม บริการประชาชน e.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google