งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน เพื่อดูแลคุณภาพ ชีวิตเกษตรกร โดย นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรม ส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน เพื่อดูแลคุณภาพ ชีวิตเกษตรกร โดย นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรม ส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน เพื่อดูแลคุณภาพ ชีวิตเกษตรกร โดย นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรม ส่งเสริมการเกษตร

2 วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น พัฒนาเกษตรกร ให้มี อาชีพและรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและ พึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืน

3 งานส่งเสริมเคหกิจ เกษตร เป็นงานที่นำวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ ครอบครัวเกษตรกร เช่น การแปร รูปถนอมอาหาร โภชนศึกษา การ ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และ สภาพแวดล้อมการทำงานให้ เหมาะสม การจัดการทรัพยากร ของครอบครัว มาบริหารจัดการให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ ของครอบครัวเกษตรกรให้ดีขึ้น

4 แนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมเคหกิจเกษตร เกษตรกรมี คุณภาพชีวิตดี กินดี - มีกิน - กิน เป็น อยู่ดี - บ้านเรือน สะอาด - สภาพแวดล้อ มดี - สุขอนามัยดี เพิ่มพูน รายได้ - เพิ่ม ผลผลิต - เพิ่ม มูลค่า

5 ระบบงาน กรมส่งเสริม การเกษตร สำนักส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรเขต สำนักงานเกษตร จังหวัด สำนักงาน เกษตรอำเภอ สถาบัน เกษตรกร

6 การดำเนินงานด้าน Occupational Safety and Health (OSH) โครงการผลิตอาหารเพื่อบริโภคใน ครัวเรือน ( ปี 2547) โครงการส่งเสริมสุขภาพและความ ปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน ภาคเกษตร ( ปี 2548) โครงการปรับปรุงสภาพและ สิ่งแวดล้อมในการทำงานในภาค เกษตรโดยใช้ WIND Technique ปี 2548 โครงการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมการทำงานของ เกษตรกร ลูกจ้าง นายจ้างภาค การเกษตร และการแปรรูปพืชผล การเกษตร ( ปี 2549)

7 การดำเนินงานด้าน OSH ( ต่อ ) 1. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 2. อบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากร 3. อบรมความรู้อาชีวอนามัยแก่ เกษตรกร 4. จัดทำสื่อประกอบการแนะนำความรู้ 5. เกษตรกรดำเนินการปรับปรุงสภาพ ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมการ ทำงาน 6. การติดตามนิเทศงาน 7. สัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ

8 ผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน 47 คน เข้ารับ การอบรมเพื่อเป็น วิทยากร สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 กลุ่ม 354 คน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 9 กลุ่ม กลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ จำนวน 5 กลุ่ม เกษตรกรร่วมกันวิเคราะห์ สถานการณ์จริง

9 เกษตรกรมีการปรับปรุงสภาพความ เป็นอยู่และสภาพแวดล้อมการ ทำงานให้เหมาะสม ดังนี้ สภาพบ้านเรือนที่พักอาศัย การจัดเก็บและการขนย้าย หน่วยที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานและ การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานกับ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผลการดำเนินงาน ( ต่อ )

10 การติดตามนิเทศการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เขต จังหวัด คณะกรรมการกลุ่ม การสัมมนาสรุปผลการ ดำเนินงาน นิทรรศการแสดงผลงาน แผนการดำเนินงานปี 2549 ผลการดำเนินงาน ( ต่อ )

11 ปัญหา / อุปสรรค การดำเนินกิจกรรมของ เกษตรกรไม่ตอเนื่อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โครงการมีงานที่ต้อง รับผิดชอบมาก ทำให้การ ติดตามการ ดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

12 แนวทางพัฒนาการ ดำเนินงานด้าน OSH การอบรมวิทยากรเกษตรกร การอบรมคณะกรรมการกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผล ขยายพื้นที่การดำเนินงาน เพิ่มขึ้น โดยการ ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและทำงาน ในลักษณะการบูรณาการ ร่วมกัน

13 มยุรี บุญญาเสนีย์กุล กลุ่มงานเคหกิจเกษตร สำนัก พัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร. 0 2940 6113 โทรสาร 0 2579 2239 E-mail Address : farmdev62@doae.go.thfarmdev62@doae.go.th mayureenok@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน เพื่อดูแลคุณภาพ ชีวิตเกษตรกร โดย นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 สำนักพัฒนาเกษตรกร กรม ส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google