งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism ) เพื่อพัฒนาเจตคติและผลสัมฤทธิ์การ เรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism ) เพื่อพัฒนาเจตคติและผลสัมฤทธิ์การ เรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism ) เพื่อพัฒนาเจตคติและผลสัมฤทธิ์การ เรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดย อ. หัสยา วงค์วัน

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทาง คณิตศาสตร์ระดับอาชีวะศึกษาไม่น่าพอใจ นักเรียนไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เพราะ เป็นวิชาที่ยาก จากการจัดกระบวนการ จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ พบว่า นักเรียนมีทัศนคติในเชิงลบกับการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เกิด ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ชั่วโมง สอนน้อย มีเนื้อหามาก ทำให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำ

3 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย ปัญญา (Constructionism) ผู้วิจัยสนใจที่ จะศึกษาและพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียนรู้ใน รูปแบบกระบวนการตามทฤษฎี กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วย ปัญญา (Constructionism) เป็นแนวทาง ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนของ นักเรียนให้สูงขึ้น และ นักเรียนมี เจคคติที่ ดีในวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่สอนโดย ใช้ชุดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วย ปัญญา (Constructionism) 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของ นักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนโดย ใช้ชุดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วย ปัญญา (Constructionism)

5 ขอบเขตการวิจัย 1. เนื้อหา ที่ใช้ในการวิจัย วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระดับ ชั้น ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ หน่วยการ เรียนที่ 1 เรื่อง ระบบเลขฐาน 2. กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาแผนก คอมพิวเตอร์ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและ เทคโนโลยี ห้อง สค 1/2

6 ขั้นตอนการทำวิจัย ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ปวส.1 ห้อง สค.1/2 ขั้นตอนที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และ ให้กลุ่มตัวอย่างตอบ แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อ สร้างสรรค์ด้วยปัญญา กับกลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับกลุ่ม ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมใช้เวลาในการ สอบเท่ากับก่อนเรียนและ ตอบแบบสอบถามวัด เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

7 1. ชุดการจัดการเรียนรู้แบบ สร้างสรรค์ด้วยปัญญา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นที่ 1 เชื่อมโยงความคิด (Think) ขั้นที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ฝึกทักษะลงมือปฏิบัติ (Make) ขั้นที่ 4 นำเสนอแลกเปลี่ยนความคิด ขั้นที่ 5 ทบทวนความเข้าใจและนำไปใช้ (Refection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3. แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียน วิชาคณิตศาสตร์

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามพบว่าระดับความ คิดเห็นของนักเรียนในการตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนชอบคณิตศาสตร์เรื่องระบบเลขฐาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.86 ความ คิดเห็น คะแนน เฉลี่ย รายข้อ ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน ก่อนเรียน 2.220.68 หลังเรียน 3.830.97 ผลต่าง 1.610.29

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) การ ทดสอบ คะแนน รวม คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน ก่อน เรียน 89 5.561.18 หลัง เรียน 245 15.313.14 ผลต่าง 156 9.751.96 ผลการเปรียบเทียบระหว่างคะแนน ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน สูง กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ ระดับ.05

10 ข้อเสนอแนะ 1. ควรจะมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่ใช้ชุดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ด้วยปัญญา (Constructionism) กับ เนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆหรือ ระดับชั้นเรียนอื่นๆ ต่อไป 2. ควรจัดบรรยากาศการเรียน เพื่อที่ นักศึกษาจะได้ระดมพลังความคิด และ ช่วยต่อยอดความคิดให้เพื่อน 3. ควรขยายผลการใช้ชุดการเรียนรู้ แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา กับนักศึกษา ที่เรียนวิชาเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎี การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism ) เพื่อพัฒนาเจตคติและผลสัมฤทธิ์การ เรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google