งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสอนที่ผู้สอน มอบหมายให้ผู้เรียนทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมายให้เสร็จ เพื่อช่วย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน บทเรียนยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสอนที่ผู้สอน มอบหมายให้ผู้เรียนทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมายให้เสร็จ เพื่อช่วย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน บทเรียนยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีสอนที่ผู้สอน มอบหมายให้ผู้เรียนทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมายให้เสร็จ เพื่อช่วย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน บทเรียนยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะเกิด การเรียนรู้ได้ดี เพราะได้ลงมือ ปฏิบัติด้วยจนเอง

3 1. เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่ง วิทยาการต่างๆ 2. เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนเกิดทักษะ กระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปใช้ เป็นประโยชน์ในชีวิตได้ 3. เพื่อฝึกคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียน เช่น ความ รับผิดชอบในการทำงาน 4. เพื่อฝึกทักษะการพูด การคิด การ เขียนรายงาน การ วิเคราะห์ 5. เพื่อฝึกความกล้าในการแสดงออก

4 1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดเตรียมวางแผนการ สอน กำหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจน เตรียมสื่อการสอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการสอน 2. ขั้นดำเนินการสอน เป็นขั้นเร้าความสนใจของ ผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์การ สอน แจ้งขั้นตอนการทำกิจกรรม กำหนด เวลา และข้อตกลงอื่น ๆ 3. ขั้นสอน แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ตามจำนวนที่เหมาะสม ให้กลุ่มทำ กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายภายในเวลา ที่กำหนด ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลงาน ของกลุ่มตามที่ผู้สอนกำหนด

5 4. ขั้นสรุป ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เพื่อสรุป ความสำคัญจากการรายงานของแต่ละกลุ่ม สนทนา และซักถามผู้เรียนถึงประเด็นปัญหาสำคัญเพื่อเป็น การวัดผล 5. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการ ทำงานกลุ่มของผู้เรียนว่า ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ เข้าใจในบทเรียน เกิดเจตคติ และทักษะในการ ทำงานกลุ่มมากน้อยเพียงใด

6 1. ผู้สอนต้องเตรียมการสอน 2. งานที่มอบหมายควรอยู่ในขอบเขตของ หลักสูตร 3. ผู้สอนต้องกำหนดปริมาณงานและความยาก ง่ายของงานให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 4. ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนให้ร่วมรับผิดชอบการ ทำงานกลุ่มทั่วทุกคน 5. ผู้สอนต้องให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ผู้เรียน 6. ผู้สอนควรได้สรุปความรู้ความคิด ให้ผู้เรียน ได้รับตรงกัน 7. ผู้สอนควรเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มหลายๆ ลักษณะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้มากที่สุด 8. การจัดกลุ่ม จะมีสมาชิกมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย เวลา ลักษณะ

7

8 แนวทางการดำเนินงานเรื่องใดเรื่อง หนึ่งอย่างมีขั้นตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นลำดับ ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่ กำหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้การ ดำเนินการมีประสิทธิภาพนำไปสู่ความสำเร็จ ตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลา และทรัพยากรน้อยที่สุด

9 1. เพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความสามารถรับ ความก้าวหน้า และการเพิ่มพูนของวิทยาการ ต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นทุกวัน ได้ในการเรียนการ สอนที่เป็นอยู่ 2. เพื่อที่เน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จะต้องให้เรียนโดยไม่ติด เนื้อหา แต่ติดที่กระบวนการ เด็กจะมีความรู้ ติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ เขาไม่เคยประสบมาได้

10 ประโยชน์ของ 1. จะช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 2. ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ 3. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ทำงานโดยจะนึกถึงคามจำเป็น ประโยชน์และคุณค่าของาน 4. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีใจกว้าง ไม่ยึดติดความคิดเดียว 5. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ อย่างมีเหตุผล 6. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่วางแผนล่วงหน้าก่อนลงมือทำ ทุกครั้ง 7. ผู้เรียนเป็นผู้ที่คอยติดตามตรวจสอบผลงาน และ ปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเสมอ 8. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีความพอใจในการทำงาน

11 ผู้จัดทำ นางสาวสาธิยา กระแบบก หอม รหัสนักศึกษา 551121714 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt วิธีสอนที่ผู้สอน มอบหมายให้ผู้เรียนทำงาน ร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกัน ค้นคว้าหรือทำกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมายให้เสร็จ เพื่อช่วย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน บทเรียนยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google