งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนโดยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนโดยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนโดยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

2 ความหมาย วิธีสอนที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าหรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะได้ลงมือปฏิบัติด้วยจนเอง

3 ความมุ่งหมาย 1.เพื่อฝึกทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ
2.เพื่อฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนเกิดทักษะกระบวนการกลุ่ม สามารถนำไปใช้ เป็นประโยชน์ในชีวิตได้ 3.เพื่อฝึกคุณลักษณะนิสัยของผู้เรียน เช่น ความรับผิดชอบในการทำงาน 4.เพื่อฝึกทักษะการพูด การคิด การเขียนรายงาน การ วิเคราะห์ 5.เพื่อฝึกความกล้าในการแสดงออก

4 ขั้นตอนการสอน 1.ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดเตรียมวางแผนการสอน กำหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนเตรียมสื่อการสอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการสอน 2.ขั้นดำเนินการสอน เป็นขั้นเร้าความสนใจของผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์การสอน แจ้งขั้นตอนการทำกิจกรรม กำหนด เวลา และข้อตกลงอื่น ๆ 3.ขั้นสอน  แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามจำนวนที่เหมาะสม ให้กลุ่มทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลงานของกลุ่มตามที่ผู้สอนกำหนด

5 4.ขั้นสรุป ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เพื่อสรุปความสำคัญจากการรายงานของแต่ละกลุ่ม สนทนาและซักถามผู้เรียนถึงประเด็นปัญหาสำคัญเพื่อเป็นการวัดผล 5.ขั้นประเมินผล เป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการทำงานกลุ่มของผู้เรียนว่า ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ เข้าใจในบทเรียน เกิดเจตคติ และทักษะในการทำงานกลุ่มมากน้อยเพียงใด

6 การนำไปใช้ 1.ผู้สอนต้องเตรียมการสอน
1.ผู้สอนต้องเตรียมการสอน 2.งานที่มอบหมายควรอยู่ในขอบเขตของหลักสูตร 3. ผู้สอนต้องกำหนดปริมาณงานและความยากง่ายของงานให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน 4. ผู้สอนต้องดูแลผู้เรียนให้ร่วมรับผิดชอบการทำงานกลุ่มทั่วทุกคน 5.ผู้สอนต้องให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำผู้เรียน 6.ผู้สอนควรได้สรุปความรู้ความคิด ให้ผู้เรียนได้รับตรงกัน 7.ผู้สอนควรเลือกใช้กิจกรรมกลุ่มหลายๆลักษณะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้มากที่สุด 8.การจัดกลุ่ม จะมีสมาชิกมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมาย เวลา ลักษณะ

7 การสอนโดยเน้นกระบวนการคิด

8 ความหมาย แนวทางการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีขั้นตอน ซึ่งวางไว้อย่างเป็นลำดับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเสร็จตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพนำไปสู่ความสำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อยที่สุด 

9 ความจำเป็นที่ต้องใช้
1. เพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความสามารถรับความก้าวหน้า และการเพิ่มพูนของวิทยาการต่าง ๆ ที่มีมากขึ้นทุกวัน ได้ในการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ 2. เพื่อที่เน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จะต้องให้เรียนโดยไม่ติดเนื้อหา แต่ติดที่กระบวนการ เด็กจะมีความรู้ติดตัวไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่  ๆ ที่เขาไม่เคยประสบมาได้

10 ประโยชน์ของ 1. จะช่วยสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 2. ผู้เรียนสามารถทำงานเป็นหมู่คณะได้ 3. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ทำงานโดยจะนึกถึงคามจำเป็น ประโยชน์และคุณค่าของาน 4. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีใจกว้าง ไม่ยึดติดความคิดเดียว 5. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติอย่างมีเหตุผล 6. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่วางแผนล่วงหน้าก่อนลงมือทำทุกครั้ง 7. ผู้เรียนเป็นผู้ที่คอยติดตามตรวจสอบผลงาน และปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นกว่าเสมอ 8. ผู้เรียนจะเป็นผู้ที่มีความพอใจในการทำงาน

11 นางสาวสาธิยา กระแบบกหอม
ผู้จัดทำ นางสาวสาธิยา กระแบบกหอม รหัสนักศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การสอนโดยการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google