งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สร้างความสมานฉันท์ จัดทำโดย ชื่อนายฤทธิ์รงค์ ลิ้มม่วงนิล ช่างยนต์ ปวช.1 เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สร้างความสมานฉันท์ จัดทำโดย ชื่อนายฤทธิ์รงค์ ลิ้มม่วงนิล ช่างยนต์ ปวช.1 เลขที่ 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สร้างความสมานฉันท์ จัดทำโดย ชื่อนายฤทธิ์รงค์ ลิ้มม่วงนิล ช่างยนต์ ปวช.1 เลขที่ 19

2 ปรองดอง สมานฉันท์ ปรองดอง สมานฉันท์ สร้างสรรค์ชาติ ปัญหาความแตกแยกในสังคมไทยที่ นับวันจะทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นทุก ขณะ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมความ สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และอาจมีผลต่อ ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน จะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยน วิกฤตการณ์ครั้งยิ่งใหญ่นี้

3 ความสมานฉันท์ ด้วยการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งความสมานฉันท์ ด้วยการเสริมสร้าง แนวความคิดในการเคารพซึ่งความแตกต่างทาง ความคิด ความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา ร่วมกันฟื้นฟูกระบวนการหล่อหลอม คุณธรรม จริยธรรม การเสียสละเพื่อส่วนรวมและ ติดสำนึกสาธารณะ ประกอบกับการเสริมสร้าง วัฒนธรรมแห่งสันติวิธีที่

4 ความสมานฉันท์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม ร่วมกันสร้าง ชุมชนเข้มแข็งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพใน การจัดการกับปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน ชุมชนของตนเองได้ ก่อนที่จะลุกลาม

5 ใหญ่โตกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งรุนแรงของ ประเทศชาติ แนวทางสมานฉันท์ คือแนวทางของ ความปรองดองเห็นพ้องร่วมกัน นั่นคือ การรับ ฟังปัญหาเพื่อเข้าถึง รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขให้หมด สิ้นในระยะยาว โดยไม่มุ่งเน้นการใช้ความรุนแรง แต่มุ่งสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจว่ารัฐจะ อำนวยความยุติธรรม และความเท่าเทียมให้กับ ประชาชนได้

6 สร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย จะต้องยึด หลักการสำคัญคือ ๑. การเปิดเผยความจริง (Truth) ให้ความสำคัญ กับความจริงทั้งในฐานะเครื่องมือหรือเป้าหมาย ของสังคมสมานฉันท์ เพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็หาหนทางให้สังคมไทยตระหนัก ถึงการเปิดเผยความจริงนั้นด้วย

7 ความยุติธรรม (Justice) ให้ความสำคัญกับความ ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ด้วย การส่งเสริมแนวคิดวิเคราะห์ในสังคมไทย ให้ เรียนรู้วิธีการมองปัญหาความรุนแรงในบริบทเชิง โครงสร้างและวัฒนธรรม ให้เล็งเห็นคนบริสุทธิ์ กลุ่มต่างๆที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง

8 ความพร้อมรับผิด (Accountability) ส่งเสริม ระบบและวัฒนธรรมความพร้อมรับผิดในระบบ ราชการทุกระดับ ๔. การให้อภัย ในกรณีการปฏิบัติที่ผิดพลาด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคู่กรณี ๕. การเคารพความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม ให้ความสำคัญกับขันติธรรม ในฐานะ คุณค่าทางการเมือง การเรียนรู้ศาสนาต่างๆที่ ดำรงอยู่ในประเทศไทย ๖. ถือสันติวิธีเป็น ทางเลือกในการเผชิญความขัดแย้ง

9 การเปิดเผยพื้นที่ให้ความทรงจำที่เจ็บปวด ด้วย การเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลเหล่านั้น เป็นส่วนหนึ่ง ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ๘. มุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการที่มี ความเป็นไปได้และเห็นพ้องร่วมกัน ๙. การยอมรับความเสี่ยงเป็นเงื่อนไขสาย สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนฐานแห่งความไว้วางใจ อันเป็นคุณลักษณ์สำคัญของแนวความคิด สมานฉันท์

10 รัฐบาลทุกสมัยต่างให้ความสำคัญกับการ เสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้มี ความรัก ความสามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้ระบบการเมืองการปกครองตามระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข หากทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ ของการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และพร้อม เปิดใจยอมรับแนวทางต่างๆที่หลากหลายฝ่าย นำเสนอ เชื่อมั่นว่า ๙ แนวทางข้างต้นน่าจะเป็น ทางออกหนึ่งของปัญหาความแตกแยกใน สังคมไทยอันจะนำไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้ใน ระยะเวลาไม่นานเกินรอ

11 ความสมานฉันท์

12


ดาวน์โหลด ppt สร้างความสมานฉันท์ จัดทำโดย ชื่อนายฤทธิ์รงค์ ลิ้มม่วงนิล ช่างยนต์ ปวช.1 เลขที่ 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google