งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างความ เข้มแข็งหมู่บ้านด้วย ระบบสหกรณ์ผ่าน คณะกรรมการหมู่บ้าน KSF : สร้างกรรมการหมู่บ้าน ให้เข้มแข็ง เป็นแกนนำสร้าง หมู่บ้านเข้มแข็ง เป็นฐานราก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างความ เข้มแข็งหมู่บ้านด้วย ระบบสหกรณ์ผ่าน คณะกรรมการหมู่บ้าน KSF : สร้างกรรมการหมู่บ้าน ให้เข้มแข็ง เป็นแกนนำสร้าง หมู่บ้านเข้มแข็ง เป็นฐานราก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างความ เข้มแข็งหมู่บ้านด้วย ระบบสหกรณ์ผ่าน คณะกรรมการหมู่บ้าน KSF : สร้างกรรมการหมู่บ้าน ให้เข้มแข็ง เป็นแกนนำสร้าง หมู่บ้านเข้มแข็ง เป็นฐานราก ความมั่นคงของชาติ

2 เงื่อนไขความสำเร็จ : ต้องมี KSF 1. ให้ เห็น เป็น รูปธรร ม ชัดเจน ภายใน 30 ก. ย.57 2. หัวใจ สำคัญของ กระบวนการ สหกรณ์ KSF กระดุมเม็ด แรก คือ ความเป็น หนึ่งเดียว (Unity) 3. อะไรคือ พลังที่แท้จริง ที่จะดึงดูด ยึดเหนื่ยว ให้ ทุกคนใน หมู่บ้าน รวม พลังเป็นหนึ่ง เดียว เป็น ครอบครัว เดียวกัน ไม่ แตกแยกกัน 4. ใช้ความ เป็นพลัง หนึ่งเดียว สร้าง กิจกรรมที่ เป็น ประโยชน์ ต่อการ แก้ปัญหา และพัฒนา หมู่บ้านครบ ทั้ง 9 D 5. งปม. สนับสนุน หมู่บ้านละ 10,000.- บาท ต้องให้ กม. เป็นผู้บริหาร จัดการแบบ เบ็ดเสร็จ เสมือนเป็น กองทุนกลาง หมู่บ้าน

3 5. งปม. สนับสนุน หมู่บ้านละ 10,000.- บาท 5.1 วางแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนกระบวนการ สหกรณ์ตามตัวแบบ BCM 5.2 กำหนดระเบียบ การบริหารกองทุน หมู่กลางพัฒนา หมู่บ้าน โดยถือว่า งปม.10,000.- เป็น “ เงินกองทุนกลาง พัฒนาหมู่บ้าน ” 5.3 วางระบบการ ติดตามประเมินผล ตามแบบรายงาน ตาราง 11 ช่อง ของ BCM 5.4 จัดทำเอกสาร ถอดบทเรียน ความสำเร็จ ตาม ตัวแบบ BCM เมื่อ จบโครงการฯ 30 ก. ย.57 5.5 การต่อ ยอดขยายผล ไปสู่เรื่องอื่น ๆ 5.6 กลยุทธ์พิเศษของ นายอำเภอ ที่จะทำให้ กม. เข็งแข็งโดย กระบวนการสหกรณ์ Key success Factor

4 กระบวนการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ : รวมพลัง ทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่ากระบวนการสหกรณ์ คือ ฐานรากสร้างชาติมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืน 1. จัดทีมงานสหกรณ์จังหวัดฯ แยกเป็นกลุ่ม อำเภอ ตามระบบผู้ว่าน้อย 2. ประสานงานขับเคลื่อนกับนายอำเภออย่าง ใกล้ชิด 3. นำประสบการณ์ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ที่ทำมา วิเคราะห์ ปัจจัยความสำเร็จและล้มเหลวมาปรับใช้ การขับกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งด้วยระบบสหกรณ์ 4. ใช้ BCM จัดทำ Road Map & แผนปฏิบัติการ กำหนด KSF และ KPI ให้ชัดเจน แจ้ง นอ. นำไปปรับปรุงขับเคลื่อน ในหมู่บ้านนำร่อง 5. ใช้แบบรายงานผลความก้าวหน้าตาราง 11 ช่อง เป็นแบบรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวันจันทร์ 6. จัดทำเอกสารถอดบทเรียนความสำเร็จ หา หมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จตามเกณฑ์การประเมิน เรียงตามลำดับคะแนน เพื่อต่อยอดขยายผล

5 เกิด การรัก แผ่นดิ นบ้าน เกิด จำนวนการ จัดกิจกรรม เอื้ออาทรต่อ ชุมชน จำนวนการจัด กิจกรรมคือ ความสุข ครอบครัว จิต อาส า มีกองทุน หมู่บ้านใน การพัฒนา การมี ส่วน ร่วม ร้อยละของ การร่วม ประชุม ร้อยละของ การร่วม กิจกรรมของ ลูกบ้านใน หมู่บ้าน บุรีรั มย์ สันติ สุข

6 เกิด การรัก แผ่นดิ นบ้าน เกิด สร้างศูนย์กีฬา ชุมชนเพื่อ เยาวชน จัดกิจกรรมร่วม บุญ ร่วมฟัง ธรรมเทศนา พัฒนาจิต จิต อาส า ระดมทุนใน หมู่บ้านและ จัดสรรเป็น กองทุนพัฒนา หมู่บ้าน ร้อย ละ 30 การมี ส่วน ร่วม จัดประชุม กม. เดือนละ 1 ครั้ง จัดหาสินค้ามา จำหน่ายใน ชุมชน สร้าง สันติสุข 9 D บ้าน สว่าง พัฒนา ตัวอย่า ง


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างความ เข้มแข็งหมู่บ้านด้วย ระบบสหกรณ์ผ่าน คณะกรรมการหมู่บ้าน KSF : สร้างกรรมการหมู่บ้าน ให้เข้มแข็ง เป็นแกนนำสร้าง หมู่บ้านเข้มแข็ง เป็นฐานราก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google