งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยระบบสหกรณ์ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยระบบสหกรณ์ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยระบบสหกรณ์ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน
KSF : สร้างกรรมการหมู่บ้านให้เข้มแข็ง เป็นแกนนำสร้างหมู่บ้านเข้มแข็ง เป็นฐานรากความมั่นคงของชาติ

2 1.ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนภายใน 30 ก.ย.57
2.หัวใจสำคัญของกระบวนการสหกรณ์ KSF กระดุมเม็ดแรก คือ ความเป็นหนึ่งเดียว (Unity) 3.อะไรคือพลังที่แท้จริง ที่จะดึงดูด ยึดเหนื่ยว ให้ทุกคนในหมู่บ้าน รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว เป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่แตกแยกกัน 4.ใช้ความเป็นพลังหนึ่งเดียวสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านครบทั้ง 9 D 5.งปม.สนับสนุนหมู่บ้านละ 10,000.-บาท ต้องให้ กม.เป็นผู้บริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เสมือนเป็นกองทุนกลางหมู่บ้าน เงื่อนไขความสำเร็จ : ต้องมี KSF

3 5.5 การต่อยอดขยายผลไปสู่เรื่องอื่น ๆ
Key success Factor 5.งปม.สนับสนุนหมู่บ้านละ10,000.-บาท 5.1 วางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการสหกรณ์ตามตัวแบบ BCM 5.2 กำหนดระเบียบการบริหารกองทุนหมู่กลางพัฒนาหมู่บ้าน โดยถือว่า งปม.10,000.- เป็น “เงินกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้าน” 5.3 วางระบบการติดตามประเมินผลตามแบบรายงาน ตาราง 11 ช่อง ของ BCM 5.4 จัดทำเอกสารถอดบทเรียนความสำเร็จ ตามตัวแบบ BCM เมื่อจบโครงการฯ 30 ก.ย.57 5.5 การต่อยอดขยายผลไปสู่เรื่องอื่น ๆ 5.6 กลยุทธ์พิเศษของ นายอำเภอ ที่จะทำให้ กม.เข็งแข็งโดยกระบวนการสหกรณ์

4 กระบวนการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ : รวมพลังทุ่มเทเพื่อพิสูจน์ยืนยันว่ากระบวนการสหกรณ์ คือ ฐานรากสร้างชาติมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืน 1.จัดทีมงานสหกรณ์จังหวัดฯ แยกเป็นกลุ่มอำเภอ ตามระบบผู้ว่าน้อย 2.ประสานงานขับเคลื่อนกับนายอำเภออย่างใกล้ชิด 3.นำประสบการณ์ขับเคลื่อนงานสหกรณ์ที่ทำมาวิเคราะห์ ปัจจัยความสำเร็จและล้มเหลวมาปรับใช้การขับกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งด้วยระบบสหกรณ์ 4.ใช้ BCM จัดทำ Road Map & แผนปฏิบัติการ กำหนด KSF และ KPI ให้ชัดเจน แจ้ง นอ.นำไปปรับปรุงขับเคลื่อนในหมู่บ้านนำร่อง 5.ใช้แบบรายงานผลความก้าวหน้าตาราง 11 ช่อง เป็นแบบรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกวันจันทร์ 6.จัดทำเอกสารถอดบทเรียนความสำเร็จ หาหมู่บ้านที่ประสบผลสำเร็จตามเกณฑ์การประเมินเรียงตามลำดับคะแนน เพื่อต่อยอดขยายผล

5 เกิดการรักแผ่นดินบ้านเกิด
จำนวนการจัดกิจกรรมเอื้ออาทรต่อชุมชน จำนวนการจัดกิจกรรมคือความสุขครอบครัว จิตอาสา มีกองทุนหมู่บ้านในการพัฒนา การมีส่วนร่วม ร้อยละของการร่วมประชุม ร้อยละของการร่วมกิจกรรมของลูกบ้านในหมู่บ้าน บุรีรัมย์ สันติสุข

6 เกิดการรักแผ่นดินบ้านเกิด
สร้างศูนย์กีฬาชุมชนเพื่อเยาวชน จัดกิจกรรมร่วมบุญ ร่วมฟังธรรมเทศนาพัฒนาจิต จิตอาสา ระดมทุนในหมู่บ้านและจัดสรรเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ร้อยละ 30 การมีส่วนร่วม จัดประชุม กม. เดือนละ 1 ครั้ง จัดหาสินค้ามาจำหน่ายในชุมชน ตัวอย่าง สร้างสันติสุข 9 D บ้านสว่างพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt โครงการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านด้วยระบบสหกรณ์ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google