งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารองค์กรและบุคลากร โดย ภูษิต ศศิธรานนท์. การจัดทำแผนบริหารองค์กร การออกแบบโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารองค์กรและบุคลากร โดย ภูษิต ศศิธรานนท์. การจัดทำแผนบริหารองค์กร การออกแบบโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารองค์กรและบุคลากร โดย ภูษิต ศศิธรานนท์

2 การจัดทำแผนบริหารองค์กร การออกแบบโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ Database, IT Management

3 ความหมายองค์กร การรวมตัวกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้น ไป เพื่อทำกิจกรรมอย่างหนึ่ง โดยมี เป้าหมายที่ต้องการบรรลุร่วมกัน

4 เป้าหมายองค์กร ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ความพึงพอใจผู้รับบริการ (Satisfaction)

5 การวางแผนบริหารองค์กร โครงสร้างองค์กร คน ( พฤติกรรม & แรงจูงใจ ) รูปแบบขององค์กร

6 โครงสร้างองค์กร 1. ความสลับซับซ้อนขององค์กร (Complexity) สลับซับซ้อนในแนวตั้ง (Vertical Complexity) สลับซับซ้อนในแนวนอน (Horizontal Complexity) 2. ความเป็นทางการ (Formality) 3. การรวมอำนาจ (Centralization)

7 สลับซับซ้อนในแนวตั้ง (Vertical Complexity) ความลึกของโครงสร้างหรือจำนวนระดับ (Levels) ในลำดับชั้น (Hierarchy) ยิ่งมีลำดับชั้นมาก ยิ่งมีความซับซ้อนมาก 1. ความสลับซับซ้อนขององค์กร (Complexity)

8 สลับซับซ้อนในแนวนอน (Horizontal Complexity) ความแตกต่างระหว่างหน่วยย่อย (Units) เช่น สมาชิกที่แตกต่างกัน อาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ( ทำเล็บ ทำผม นวดตัว ) หลากหลายในความเชี่ยวชาญพิเศษในการทำงาน (Specialization) 1. ความสลับซับซ้อนขององค์กร (Complexity)

9 แบ่งตามหน้าที่ (Function) - ตลาด, ประชาสัมพันธ์, ขาย, บัญชี, วิจัย แบ่งตามบริการ และสินค้า (Services & Products) แบ่งตามลูกค้า (Customers) แบ่งตามที่ตั้ง (Geography) แบ่งตามกระบวนการ (Process) 1. ความสลับซับซ้อนขององค์กร (Complexity)

10 2. ความเป็นทางการ (Formality) หมายถึง องค์กรมีมาตรฐาน (Standardization) การทำงานแต่ละงานมากน้อยแค่ไหน ทางการสูง - กำหนดรายละเอียด อย่างดี (Manual) - มีกฎเกณฑ์การทำงานไว้ ครอบคลุม - มีโอกาสน้อยในการทำงาน ตามใจชอบ

11 3. การรวมอำนาจ (Centralization) หมายถึง ระดับหรือความมาก น้อยที่อำนาจ อย่างเป็นทางการในการ ตัดสินใจเรื่องสำคัญ ว่าเป็นอำนาจคนเดียว หรือ หน่วยงานเดียว หรือระดับเดียวในลำดับชั้นของ องค์กร

12 ข้อควรพิจารณา อำนาจอย่างเป็นทางการ อำนาจอย่างไม่เป็นทางการ

13 คน & กลุ่มคน & ผู้นำ

14 กลุ่มคน กลุ่มคน - กลุ่มทางการ ( หัวหน้า & ลูกน้อง ตามสายงาน ) - กลุ่มไม่เป็นทางการ

15 ลักษณะเฉพาะกลุ่ม - กลุ่มเล็กทำงานเร็วกว่ากลุ่มใหญ่ เป็นต้น การกำหนดรูปแบบการแสดงออก ทางอารมณ์ - พนักงานบริการ ( ยิ้มแย้มแจ่มใส ) การสื่อสารภายในกลุ่ม

16 ผู้นำ (Leader) ภาวะผู้นำ (Leadership) ความสามารถของผู้นำในการมี อิทธิพลต่อผู้อื่น ให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย รวม

17 Max Weber ผู้นำโดย สายเลือด ผู้นำโดยบารมี ผู้นำโดย กฎหมาย

18 ประเภทผู้นำ (Managerial Grid) ผู้นำแบบทำงานเป็นทีม - มุ่งเป้า คน & งาน ผู้นำแบบ Country Club ผู้นำแบบ Country Club - ให้ความสำคัญกับคนเต็มที่ สร้าง บรรยากาศสบาย ๆ ปราศจากความกดดัน

19 ประเภทผู้นำ (Managerial Grid) ผู้นำที่เน้นแต่งาน ผู้นำแบบขาดคุณสมบัติ

20 ประเภทผู้นำ (Managerial Grid) ผู้นำที่ขึ้นกับสถานการณ์ (Contingency Theory) - ประชาธิปไตย และ เผด็จการ - คำนึงเป้าหมายของคนงาน

21 รูปแบบขององค์กร แนวคิดของ Henry Mintzberg (The Structuring of Organizations)

22 1. องค์กรแบบเรียบง่าย (Simple Structure) 2. องค์กรแบบเครื่องจักรกล (The Machine Bureaucracy) 3. องค์กรแบบวิชาชีพ (The Professional Bureaucracy) 4. องค์กรแบบสาขา (The Divisionalized Form) 5. องค์กรแบบเฉพาะกิจ (The Adhocracy)

23 การแบ่ง 5 ส่วนขององค์กร บัญชาการ ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายเสนาธิการ วิเคราะห์ กำหนดมาตรฐาน ผู้บริหาร ระดับ กลาง ฝ่ายปฏิบัติงาน หลัก


ดาวน์โหลด ppt การบริหารองค์กรและบุคลากร โดย ภูษิต ศศิธรานนท์. การจัดทำแผนบริหารองค์กร การออกแบบโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับธุรกิจ บทบาทหน้าที่ผู้บริหาร การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google