งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2540 สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ บ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ และได้มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2540 สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ บ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ และได้มี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2540 สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ บ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ และได้มี พระราชเสาวนีย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่องการเกษตรและเรื่องอื่นที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในป่า สงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้คนกับป่า อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนกัน โดยใช้ หลักการดำเนินงานตามแนวคิด “ บวร ” ด้วยความ ร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่าย โดยเฉพาะ 3 สถาบันหลัก คือ การประสานสัมพันธ์กันระหว่าง บ้าน - วัด - ราชการ และโรงเรียน

3 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในส่วนของกรมชลประทาน ได้ประสาน กับ อบต. ชะแล เพื่อขอให้พิจารณาความต้องการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลชะแล ซึ่ง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสรุปได้ดังนี้ 1. ปีงบประมาณ 2543 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ ม.1 บ้านห้วยเสือ และขุดสระเก็บน้ำบ้านภูเตย 1 แห่ง 2. ปีงบประมาณ 2545 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้าน ภูเตย ม.5 บ้านภูเตย


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2540 สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ บ้านทิพุเย หมู่ที่ 3 ต. ชะแล อ. ทองผาภูมิ และได้มี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google