งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ......... ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
บททั่วไป ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมือง ส่วนที่ 2 สิทธิ เสรีภาพ ของพลเมือง ส่วนที่ 3 หน้าที่พลเมือง ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

2 ภาค 2 : ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมือง หมวดที่ 1 ระบบผู้แทนที่ดี และผู้นำการเมืองที่ดี หมวดที่ 2 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ หมวดที่ 3 รัฐสภา หมวดที่ 4 คณะรัฐมนตรี หมวดที่ 5 การคลังและการงบประมาณของรัฐ หมวดที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และประชาชน หมวดที่ 7 การกระจายอำนาจ และการปกครอง ท้องถิ่น

3 ภาค 3 นิติธรรม ศาล และการตรวจสอบการใช้ อำนาจรัฐ หมวดที่ 1 ศาลและกระบวนการยุติธรรม หมวดที่ 2 องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตาม รัฐธรรมนูญ และองค์กรตามที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติ

4 ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หมวดที่ 1 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม หมวดที่ 2 การสร้างความปรองดอง บทสุดท้าย บทเฉพาะกาล


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวทางในการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google