งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบแนวทางในการยกร่าง รัฐธรรมนูญ พ. ศ......... ของคณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญ บททั่วไป ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบแนวทางในการยกร่าง รัฐธรรมนูญ พ. ศ......... ของคณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญ บททั่วไป ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 ประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบแนวทางในการยกร่าง รัฐธรรมนูญ พ. ศ......... ของคณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญ บททั่วไป ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 ประชาชน ส่วนที่ 1 ความเป็นพลเมือง ส่วนที่ 2 สิทธิ เสรีภาพ ของพลเมือง ส่วนที่ 3 หน้าที่พลเมือง ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ

2 ภาค 2 : ผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบัน การเมือง หมวดที่ 1 ระบบผู้แทนที่ดี และ ผู้นำการเมืองที่ดี หมวดที่ 2 แนวนโยบายพื้นฐาน แห่งรัฐ หมวดที่ 3 รัฐสภา หมวดที่ 4 คณะรัฐมนตรี หมวดที่ 5 การคลังและ การงบประมาณของรัฐ หมวดที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง นักการเมือง ข้าราชการ และ ประชาชน หมวดที่ 7 การกระจายอำนาจ และ การปกครอง ท้องถิ่น

3 ภาค 3 นิติธรรม ศาล และการ ตรวจสอบการใช้ อำนาจรัฐ หมวดที่ 1 ศาลและกระบวนการ ยุติธรรม หมวดที่ 2 องค์กรอิสระ องค์กร อื่นตาม รัฐธรรมนูญ และ องค์กรตามที่ รัฐธรรมนูญบัญญัติ

4 ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้าง ความปรองดอง หมวดที่ 1 การปฏิรูปเพื่อลด ความเหลื่อมล้ำ และสร้างความ เป็นธรรม หมวดที่ 2 การสร้างความ ปรองดอง บทสุดท้าย บทเฉพาะกาล


ดาวน์โหลด ppt กรอบแนวทางในการยกร่าง รัฐธรรมนูญ พ. ศ......... ของคณะกรรมาธิการยกร่าง รัฐธรรมนูญ บททั่วไป ภาค 1 พระมหากษัตริย์และประชาชน หมวด 1 พระมหากษัตริย์ หมวด 2 ประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google