งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 37 ชิ้นงานที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 37 ชิ้นงานที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 37 ชิ้นงานที่ 8

2 ชุดประจำชาติในประเทศอาเซียน อินโดนีเซีย กัมพู ชา สิงคโ ปร์ ฟิลิปปิ นส์ พม่า บรูไน ลาว เวียดน าม มาเลเ ซีย ไทย

3 ชุดไทยพระ ราชนิยม และเสื้อ พระราชทาน - ประเทศ ไทย

4 มาเลเซีย บาจู มลายู - ประเทศมาเลเซีย

5 เวียดนาม อ่าวหญ่าย - ประเทศเวียดนาม

6 พม่า ลองยี - ประเทศพม่า

7 บรูไน บาจู มลายู และบา จูกุรุง - ประเทศ บรูไน

8 ลาว ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อ แขนยาวทรงกระบอก สำหรับ ผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อ ชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้าย เสื้อพระราชทานของไทย

9 อินโดนีเซีย เกบาย่า - ประเทศอินโดนิเซีย

10 ฟิลิปปินส์ บาลินตาวัก - ประเทศฟิลิปินส์

11 กัมพูชา ซัมปอต - ประเทศ กัมพูชา

12 สิงคโปร์ ชุดเกบาย่า - ประเทศสิงคโปร์


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง สิรารมย์ มาศจร ชั้น ม.2/3 เลขที่ 37 ชิ้นงานที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google