งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ส่วนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ส่วนที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ส่วนที่ 2
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมวด 2 อำเภอ

2 อำนาจหน้าที่ของอำเภอ
อำนาจของจังหวัด (ม. 52/1) = 6 ข้อ (นำภารกิจ/คิดปฏิบัติ/จัด คุ้มครอง/ต้องบริการ/งานท้องถิ่น/ไม่สิ้นเรื่องรับมอบหมาย) อำนาจของอำเภอ (ม. 61/1) = อำนาจของจังหวัดตาม ม. 52/1 = 6 ข้อ + 3 ข้อ(ศูนย์บริการร่วม, ประสาน อปท. ให้มีแผนชุมชน, ไกล่ เกลี่ย)

3 นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่
มาตรา 65 = 3 บริหาร 1 ควบคุม เทียบมาตรา 57 อำนาจหน้าที่ ผวจ.(มาตรา 57(7)) กำกับดูแลบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น เรื่องที่มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ดูมาตรา 65(1) มาตรา17 (สปน.) และมาตรา 23 (สป.)

4 คำถามที่อาจเปรียบเทียบกันได้
ใครเป็นผู้บังคับบัญชาในสำนักงานอำเภอ/สำนักงานจังหวัด สำนักงานอำเภอ - นายอำเภอ ม. 66 สำนักงานจังหวัด - หัวหน้าสำนักงานจังหวัด (ไม่ใช่ ผวจ.) ม. 60

5 การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ทางแพ่ง ม. 61/2 ทางอาญา ม. 61/3 - ภูมิลำเนาคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ความผิดเกิดขึ้น - หลักความยินยอมสองฝ่าย หลักความยินยอมสองฝ่าย - ที่ดิน/มรดก/แพ่ง ไม่เกิน 2 แสน อาญายอมความได้/ไม่ใช่ผิดเกี่ยวกับเพศ (เน้น ม. 343 ฉ้อโกงประชาชน เทียบกับ ม. 349 โกงเจ้าหนี้ ม. 352 ยักยอก และ ม. 358 ทำให้เสียทรัพย์ (ม ยวดยานที่ใช้ขนส่งสาธารณะ เทียบกับ ม. 360 ทรัพย์มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์) และ ม. 71 วรรคสอง ปอ. (พ่อ แม่ พี่น้อง ลักทรัพย์กันเอง) - คณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย นอภ./ป.ที่ นอภ. มอบหมายเป็นผู้ไกล่เกลี่ย - ผลการไกล่เกลี่ย/ประนอมข้อพิพาท ผลการไกล่เกลี่ย สำเร็จ : ผูกพันคู่พิพาทเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของ สำเร็จ : คดีอาญาเลิกกัน (ม. 37, ม. 39 ป.วิ.อ.) อนุญาโตตุลาการ ไม่สำเร็จ : จำหน่ายข้อพิพาท ไม่สำเร็จ : จำหน่ายข้อพิพาท

6 - อายุความ : สะดุดหยุดลง (นับใหม่)
- อายุความ : สะดุดหยุดลง (นับใหม่) อายุความ : เริ่มนับแต่วันที่จำหน่าย (ม. 193/14, 193/15 ป.พ.พ.) - ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง : ยื่นต่ออัยการเพื่อขอศาลออกคำบังคับ : อำเภอจำหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบ/ นำมาไกล่เกลี่ยอีกไม่ได้ (ข้อ 14, กฎกระทรวง)

7 ขอให้โชคดีในการสอบ


ดาวน์โหลด ppt พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ส่วนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google