งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ.2534 ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค หมวด 2 อำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ.2534 ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค หมวด 2 อำเภอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ.2534 ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค หมวด 2 อำเภอ

2 อำนาจหน้าที่ของอำเภอ อำนาจของจังหวัด ( ม. 52/1) = 6 ข้อ ( นำ ภารกิจ / คิดปฏิบัติ / จัดคุ้มครอง / ต้องบริการ / งานท้องถิ่น / ไม่สิ้นเรื่องรับมอบหมาย ) อำนาจของอำเภอ ( ม. 61/1) = อำนาจของ จังหวัดตาม ม. 52/1 = 6 ข้อ + 3 ข้อ ( ศูนย์บริการร่วม, ประสาน อปท. ให้มีแผน ชุมชน, ไกล่เกลี่ย )

3 นายอำเภอมีอำนาจหน้าที่ มาตรา 65 = 3 บริหาร 1 ควบคุม เทียบมาตรา 57 อำนาจหน้าที่ ผวจ.( มาตรา 57(7)) กำกับดูแลบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เรื่องที่มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ ของผู้ใดโดยเฉพาะ ดูมาตรา 65(1) มาตรา 17 ( สปน.) และมาตรา 23 ( สป.)

4 คำถามที่อาจเปรียบเทียบกันได้ ใครเป็นผู้บังคับบัญชาในสำนักงานอำเภอ / สำนักงานจังหวัด สำนักงานอำเภอ - นายอำเภอ ม. 66 สำนักงานจังหวัด - หัวหน้าสำนักงาน จังหวัด ( ไม่ใช่ ผวจ.) ม. 60

5 การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ทางแพ่ง ม. 61/2 ทางอาญา ม. 61/3 - ภูมิลำเนาคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง - ความผิด เกิดขึ้น - หลักความยินยอมสองฝ่าย - หลักความยินยอม สองฝ่าย - ที่ดิน / มรดก / แพ่ง ไม่เกิน 2 แสน - อาญายอมความได้ / ไม่ใช่ผิดเกี่ยวกับเพศ ( เน้น ม. 343 ฉ้อโกงประชาชน เทียบกับ ม. 349 โกงเจ้าหนี้ ม. 352 ยักยอก และ ม. 358 ทำให้เสียทรัพย์ ( ม. 359 ยวดยานที่ใช้ขนส่ง สาธารณะ เทียบกับ ม. 360 ทรัพย์มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ) และ ม. 71 วรรคสอง ปอ. ( พ่อ แม่ พี่น้อง ลักทรัพย์กันเอง ) - คณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย - นอภ./ ป. ที่ นอภ. มอบหมายเป็นผู้ไกล่เกลี่ย - ผลการไกล่เกลี่ย / ประนอมข้อพิพาท - ผลการไกล่ เกลี่ย สำเร็จ : ผูกพันคู่พิพาทเช่นเดียวกับคำชี้ขาดของ สำเร็จ : คดีอาญาเลิกกัน ( ม. 37, ม. 39 ป. วิ. อ.) อนุญาโตตุลาการ ไม่สำเร็จ : จำหน่ายข้อพิพาท ไม่สำเร็จ : จำหน่ายข้อ พิพาท

6 - อายุความ : สะดุดหยุดลง ( นับใหม่ ) - อายุความ : เริ่มนับแต่วันที่จำหน่าย ( ม. 193/14, 193/15 ป. พ. พ.) - ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง - ไม่ปฏิบัติตาม ข้อตกลง : ยื่นต่ออัยการเพื่อขอศาลออกคำบังคับ : อำเภอ จำหน่ายข้อพิพาทออกจากสารบบ / นำมาไกล่เกลี่ยอีกไม่ได้ ( ข้อ 14, 17 กฎกระทรวง )

7 ขอให้โชคดีใน การสอบ


ดาวน์โหลด ppt พ. ร. บ. ระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ. ศ.2534 ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหาร ราชการส่วนภูมิภาค หมวด 2 อำเภอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google