งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
บอกสมบัติการเท่ากันได้

3 ทบทวน a + (-a) = 0 (-a) + a = 0 1 a a × = 1 1 a × a = 1
= 0 (-a) + a = 0 1 a a × = 1 1 a × a = 1

4 ทบทวน สมบัติการเท่ากัน x - 2 = y y = - 2 สมบัติสมมาตร
a,b เป็นจำนวนใด ๆ ถ้า a = b จะได้ b = a (-4)×6 = -24 -24 = (-4)×6 จะได้ x x = 8 8 = จะได้ - 2 = y y = - 2 จะได้

5 สมบัติการเท่ากัน 2 = y d = 6 สมบัติถ่ายทอด a, b, c เป็นจำนวนใด ๆ
ถ้า a = b และ b = c จะได้ a = c 2 = x และ x = y 2 = y จะได้ a = 6 และ a = d d = 6 จะได้ x +1=10 x +1= y และ y = 10 จะได้

6 สมบัติการเท่ากัน 2 = x + 4 + 4 a = 6 a = 6 a – 5 = 6 – 5 สมบัติการบวก
a, b, c เป็นจำนวนใด ๆ จะได้ a + c = b + c ถ้า a = b 2 = x = x จะได้ a = 6 a = 6 +(-5) (-5) จะได้ a – 5 = 6 – 5

7 สมบัติการเท่ากัน ถ้า a = b จะได้ a×c = b×c -2 = x -2 = x ×(-8) ×(-8) 4
สมบัติการคูณ a, b, c เป็นจำนวนใด ๆ ถ้า a = b จะได้ a×c = b×c -2 = x = x ×(-8) ×(-8) จะได้ 4 a = 6 a = 6 × × จะได้ a 4 =

8 การบ้าน แบบฝึก 4.3 ก หน้า 158,159 ข้อ 1

9 3 4 2 - 1 1. ให้ x = 3 4 x 2 - 1 ดังนั้น = สมบัติสมมาตร

10 2. ให้ - a = 3 และ 3 = b ดังนั้น - a = b สมบัติถ่ายทอด

11 3. ให้ 6 = 2 ( y + 3 ) ดังนั้น 2 ( y + 3 ) = 6 สมบัติสมมาตร

12 4. ให้ x + 5 = t และ t = -12 ดังนั้น x + 5 = - 12 สมบัติถ่ายทอด

13 1 2 5. ให้ xy = A และ A = 60 1 2 xy = 60 ดังนั้น สมบัติถ่ายทอด

14 6. ให้ x = 2y 2y - 9 ดังนั้น x - 9 = สมบัติการบวก

15 3m = 10 7. ให้ 10 + 5 ดังนั้น 3m + 0 = 15 3m – 5 + 5 สมบัติการบวก


ดาวน์โหลด ppt สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google